Zarządzenie nr 73/10WÓJTA GMINY NOWA WIEŚ WIELKA - Organuz dnia 31 grudnia 2010w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2010 rok.

Zarządzenie nr 73/10
WÓJTA GMINY NOWA WIEŚ WIELKA - Organu
z dnia 31 grudnia 2010


w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2010 rok.

      Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 i  zm. z  2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62,poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806,  z 2003 r.   Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568,  z 2004 r. Nr 102, poz. 1055,  Nr 116, poz. 1203, Nr 167,poz.1759  i z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457 i z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz.974 i Nr 173, poz.1218 oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1111,  Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146) w związku z art. 257, art. 222   ustawy  z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. 2009 r. Nr 157, poz. 1240 i Nr 219, poz. 1706) oraz  § 13 pkt 3 uchwały  Nr XXXV/345/09 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka   z dnia  30 grudnia  2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka na rok 2010, zarządzam co następuje:
               
     § 1.Wprowadzam dotacje i dokonuję zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych w ramach działu klasyfikacji budżetowej, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia. 
 
     § 2. W uchwale Nr XXXV/345/09 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 30 grudnia    2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka na rok 2010 wprowadzam następujące zmiany:
1) w § 1ust. 1 DOCHODY pozostają bez zmian i wynoszą  25.862.157 zł,
2) w § 1ust.1 pkt 2 dotacje celowe po zmianach wynoszą 3.980.562 zł,
3)  w § 1ust.2 pkt 2 dochody bieżące pozostają bez zmian i wynoszą 25.571.415 zł,
4) w § 2 ust.1w pozycji WYDATKI pozostają bez zmian i wynoszą 26.901.855 zł,  
5) w § 2 ust. 1 pkt 1 wydatki bieżące pozostają bez zmian i wynoszą 22.604.846 zł,  
6) w § 2 ust. 1 pkt 1 lit.a wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń po zmianach  wynoszą  11.806.319  zł,
7) w § 2 ust. 2 wydatki majątkowe kwotę  pozostają bez zmian i wynoszą  4.297.009 zł, w tym wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne  pozostają bez zmian i wynoszą 4.297.009zł,
8) w § 5 ust. 1 rezerwę ogólną w wysokości 7.841 zł zastępuje się kwotą 3.378 zł,
9) w § 5 ust. 2 rezerwa celowa pozostaje bez zmian i wynosi 20.000  zł.
 
    § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
                                                                          
 
 
 
 
 
 
 
 
Uzasadnienie do  zarządzenia Nr 73/10
Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 31 grudnia 2010 r.
 
WYDATKI
 
1) w dziale 757 – Obsługa długu publicznego, rozdz. 75702 – obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – o 4.463 zł – zwiększono wydatki na opłaty za odsetki od zaciągniętych pożyczek,
 
2) w dziale 758 – Różne rozliczenia, rozdz. 75818 – rezerwy ogólne i celowe – o 4.463 zł zmniejszono rezerwę ogólną z kwoty 27.841 zł do kwoty 23.378 zł – z przeznaczeniem  do działu 757 - Obsługa długu publicznego.
 
 
Ogółem plan wydatków pozostaje bez zmian i  wynosi 26.901.855 zł.
Deficyt budżetowy pozostaje bez zmian  i wynosi 1.039.698 zł.
 
 

metryczka


Opublikował: Małgorzata Ćwierdzińska (25 stycznia 2011, 11:42:57)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 3362