Zarządzenie nr 84/09WÓJTA GMINY NOWA WIEŚ WIELKA - Organuz dnia 16 października 2009w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2009 rok.

Zarządzenie nr 84/09
WÓJTA GMINY NOWA WIEŚ WIELKA - Organu
z dnia 16 października 2009


w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2009 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 i  zm. z  2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806,  z 2003 r.   Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568,  z 2004 r. Nr 102, poz. 1055,  Nr 116, poz. 1203, Nr 167,poz.1759  i z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457 i z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz.974 i Nr 173, poz.1218 oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458 i z 2009 r.  Nr52, poz. 420) w związku z art. 173, 184 ust.2 pkt 2 i art. 188  ust.  1   ustawy  z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych  (Dz. U. 2005, Nr 249, poz. 2104,  Nr 169, poz. 1420 i z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 187, poz. 1381, Nr 170, poz. 1217,  Nr 170, poz. 1218 i Nr 249, poz. 1832 i z 2007 r. Nr 82, poz.560,  Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791 i Nr 140, poz. 984, z 2008 r. Nr 180, poz. 1112,  Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370, Nr 227, poz. 1505 i z 2009 r.  Nr 19, poz. 100, Nr 61 poz. 504, Nr 72, poz. 619, Nr 79 poz. 666) oraz  § 12 pkt 3 uchwały  Nr XXVI/251/07 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka   z dnia  29 grudnia  2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka na rok 2009 (Dz. Urz. Woj. Kuj. – Pom. z 2009 r. Nr 11, poz. 230 ze zm.), zarządzam  co następuje:
 
 
     § 1.Wprowadzam dotacje i dokonuję zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych w ramach działu klasyfikacji budżetowej,  zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia. 
 
     § 2. W uchwale Nr XXVI/251/08 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 29 grudnia    2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka na rok 2009 wprowadzam  następujące zmiany:
1) w § 1 DOCHODY kwotę 26.999.933 zł,  zastępuje się kwotą 27.076.692 zł,
2) w § 1ust.1 pkt 2 dotacje celowe w wysokości  4.259.795 zł, zastępuje się kwotą 4.336.554 zł,  
3) w § 1 ust. 1 pkt 4 dotacje rozwojowe pozostają bez zmian i wynoszą 600.296 zł,
4) w § 1 ust. 1 pkt 5 dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących pozostają bez zmian i wynoszą 2.000 zł,
5)  w § 1ust.2 pkt 2 dochody bieżące w wysokości  25.571.353 zł, zastępuje się kwotą 25.648.112 zł,
6) w § 2 ust.1w pozycji WYDATKI  w wysokości  28.670.313 zł, zastępuje się kwotą 28.747.072 zł,    
7) w § 2 ust. 1 pkt 1 wydatki bieżące w wysokości  22.180.100 zł,  zastępuje się kwotą 22.240.055 zł    
8) w § 2 ust.1  pkt 1 lit. a  wynagrodzenia i pochodne od  wynagrodzeń w wysokości 11.328.946 zł, zastępuje się kwotą 11.334.759 zł,
9) w § 2 ust 2 wydatki majątkowe w wysokości 6.490.213 zł, zastępuje się kwotą                 6.507.017 zł,  w tym wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w wysokości 6.490.213 zł, zastępuje się kwotą 6.507.017 zł,
10) w § 5 ust. 1 rezerwę ogólną w wysokości 80.000  zł, zastępuje się kwotą 0 zł,
11) w § 5 ust. 2 rezerwa celowa pozostaje bez zmian i wynosi 20.000  zł,
12)w § 6 pkt 1 dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji     rządowej  i innych zadań zleconych ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 2.
 
 
    § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
     
 
 
Uzasadnienie do  zarządzenia Nr 84/09
Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia  16 października 2009 r.
 
I. DOCHODY
 
1. Dokonuje się następujących zmian w planie dochodów z tytułu otrzymanych dotacji: 
 
1) Dyrektor Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Bydgoszczy  decyzją z dnia 1 października  2009 r. nr DBD-3101-40b/09  - przyznał  dotację celową w wysokości 110 zł, w § 2010– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami -  z przeznaczeniem na archiwizację i brakowanie dokumentacji z wyborów do Parlamentu Europejskiego przeprowadzonych  7 czerwca 2009 r.,
 
2) Wojewoda Kujawsko – Pomorski decyzją z dnia 2 października 2009 r. nr WFB.I.3011-52/09 - zwiększył plan dotacji celowych o 42.020 zł w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85212 – świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego,  § 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - z przeznaczeniem na realizację ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o pomocy osobom uprawnionych do alimentów,
     
3) Wojewoda Kujawsko – Pomorski decyzją z dnia 5 października 2009 r. nr WFB.I.3011-53/09 - dokonał przeniesienia planu dochodów budżetowych pomiędzy paragrafami  w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85213 – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz   za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, poprzez:
zwiększenie rozdz. 85213, § 2010 o kwotę 825 zł,    
zmniejszenie  rozdz. 85213, § 2030 o kwotę 825 zł,
                    
4) Wojewoda Kujawsko – Pomorski decyzją z dnia 6 października 2009 r. nr WFB.I.3011-54/09 - zwiększył plan dotacji celowych o 34.629 zł w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85415 – pomoc materialna dla uczniów,  § 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin  - z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.
       
Ogółem plan dochodów wzrasta o 76.759  zł i wynosi po zmianie 27.076.692  zł.
 
II. WYDATKI
 
1. W związku z otrzymanymi dotacjami - wprowadza się następujące zmiany w planie wydatków:
 
1) w dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, rozdz. 75113 – wybory do Parlamentu Europejskiego – wprowadzono plan wydatków w kwocie 110 zł – z przeznaczeniem na  zakup niszczarki  do  brakowania dokumentacji z wyborów do Parlamentu Europejskiego przeprowadzonych 7 czerwca 2009 r., 
                           
2) w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85212 – świadczenia rodzinne, świadczenia  z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, wprowadzono plan wydatków w § 3110 w  kwocie 42.020 zł  - z przeznaczeniem na realizację ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o pomocy osobom uprawnionych do alimentów,
    
3) w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85213 – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - przenosi się  kwotę 825 zł - z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne w § 4130 – składki na ubezpieczenie zdrowotne, dokonując zwiększenia wydatków z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa  na realizację zadań bieżących  gminy z zakresu administracji rządowej            oraz innych zadań zleconych gminie ustawami oraz zmniejszenia z dotacji celowej  otrzymanej z budżetu państwa  na realizację własnych  zadań bieżących gmin, (przeniesienie  planu wydatków wynikających  ze zmiany §§ dotacji celowych wynosi 0 zł),
 
4) w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85415 – pomoc materialna dla uczniów - wprowadzono plan wydatków w  § 3260 w  kwocie 34.629 zł  - z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.
 
2. Dokonuje się następujące zmiany w planie wydatków własnych gminy;
 
1) w dziale 710 – Działalność usługowa:
 
a) w rozdz. 71004 – plany zagospodarowania przestrzennego - zmniejszono planowane wydatki o 15.304 zł,  w tym:
§  4170 – wynagrodzenia bezosobowe o 1.354 zł 
§ 4300 – zakup usług pozostałych  o 13.950 zł, plan zagospodarowania przestrzennego gminy,
b)  w rozdz. 71035 – cmentarze - zwiększono planowane wydatki o 15.304 zł, w tym:
§  4210 – zakup materiałów i wyposażenia zmniejszono o 200 zł ,
§  4300 – zakup usług pozostałych zmniejszono o 1.300 zł ,
§  6050 – zadanie inwestycyjne pn. „Budowa pomnika Powstańców Wielkopolskich
w Brzozie”-zwiększono o 16.804 zł(zaplanowano kwotę10.000 zł, plan po zmianie 26.804 zł). Zadanie wykonane zostanie za kwotę 56.804 zł, Prezydium Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa w Warszawie przyznało kwotę 30.000 zł na wykonanie rekonstrukcji pierwotnego urządzenia mogiły Powstańców Wielkopolskich znajdującej się w Brzozie i środki finansowe przyznane przez Radę OPWiM zostaną przekazane bezpośrednio wykonawcy prac remontowych po przedstawieniu oryginałów faktur wystawionych na Radę OPWiM. Zadanie wykonane zostanie za kwotę 56.804 zł w tym środki własne budżetu   26.604  zł,  z dotacji Wojewody -  Kujawsko Pomorskiego  przeznaczonej na realizację zadania utrzymania grobów i cmentarzy wojennych w 2009 r.  kwota  200 zł oraz  środki Prezydium Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa  w Warszawie w wysokości 30.000 zł.
 
2) w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75022 – rady gmin –  przeniesiono pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwotę w wysokości  10.000 zł  z przeznaczeniem na podróże służbowe zagraniczne  do zaprzyjaźnionej Gminy WESTERBURG,
 
3) w dziale 851– Ochrona zdrowia, rozdz.85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi – przeniesiono pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej  kwotę w wysokości 50 zł  –  z przeznaczeniem  na  świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp,
 
4) w dziale 852– Pomoc społeczna:
a)  rozdz.85203 – ośrodki wsparcia - zwiększono o 7.392 zł plan wydatków w § 4010 w celu wypłaty odprawy emerytalnej nie planowanej w budżecie (środki przenosi się z  rozdz. 85214 § 3110),
 
b) rozdz. 85214 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne   i rentowe - zmniejszono  o 7.392 zł plan wydatków w § 3110 -  świadczenia społeczne,  (środki przenosi się do  rozdz. 85203 § 4010),
 
c) rozdz. 85295 – pozostała działalność – przeniesiono pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwotę w wysokości  965 zł –  z przeznaczeniem na zabezpieczenie wydatków w paragrafie 3110 – organizacja prac społecznie użytecznych,
 
5) w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85395 – pozostała działalność - przeniesiono pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwotę w wysokości  2.695 zł - z przeznaczeniem na realizację  projektu pn. „Z małego pąka duży kwiat”. Projekt został przyjęty do dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji  w regionach, Działania 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne,
 
6) w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90015 – oświetlenie ulic, placów i dróg – przeniesiono pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwotę w wysokości 5.000 zł - z przeznaczeniem na opłaty za przyłączenie do sieci ENEA,
 
7) w dziale 926 – Kultura fizyczna i sport, rozdz. 92601 – obiekty sportowe –   przeniesiono pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej  kwotę w wysokości 850 zł – z przeznaczeniem  na opłatę za  dostawę energii elektrycznej oraz  wody do utrzymania boiska sportowego  w Nowej Wsi Wielkiej.
 
Ogółem plan wydatków wzrasta   o  76.759 zł i  po zmianie wynosi   28.747.072 zł.
Deficyt budżetowy pozostaje bez zmian i wynosi 1.670.380 zł.     
 
 
 

metryczka


Opublikował: Małgorzata Ćwierdzińska (28 października 2009, 13:10:10)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 3213