Zarządzenie nr 76/09WÓJTA GMINY NOWA WIEŚ WIELKA - Organuz dnia 30 września 2009w sprawie przyznania nagród Wójta Gminy nauczycielom zatrudnionym w jednostkach oświatowych Gminy Nowa Wieś Wielka.

Zarządzenie nr 76/09
WÓJTA GMINY NOWA WIEŚ WIELKA - Organu
z dnia 30 września 2009


w sprawie przyznania nagród Wójta Gminy nauczycielom zatrudnionym w jednostkach oświatowych Gminy Nowa Wieś Wielka.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 oraz Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172,poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218 z 2008 r. Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz.1458 oraz z 2009 r. Nr 52, poz. 420) oraz § 13 i § 14  Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego, stanowiącego załącznik do uchwały Nr XXVIII/282/09 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 24 marca 2009 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 15 kwietnia 2009 r. Nr 34, poz. 371), zarządzam, co następuje:
 
   § 1. Przyznaję nagrody Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka następującym nauczycielom:
1) Pani Irenie Jędrusik – nauczycielowi Gimnazjum im. Jana Kochanowskiego w Nowej Wsi Wielkiej, w wysokości 2.670 zł brutto,
2) Pani Dorocie Kokocińskiej – nauczycielowi Przedszkola Samorządowego „Stokrotka” w Nowej Wsi Wielkiej, w wysokości 2.670 zł brutto,
3) Pani Renacie Marciniak – nauczycielowi Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Nowej Wsi Wielkiej, w wysokości 2.670 zł brutto,
4) Pani Marii Pakulskiej – wicedyrektorowi Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Brzozie, w wysokości 2.670 zł brutto,
5) Pani Hannie Paetzke –  wicedyrektorowi Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Nowej Wsi Wielkiej, w wysokości 2.670 zł brutto.
 
   § 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi Gminnego Zespołu Obsługi Oświaty w Nowej Wsi Wielkiej.
  
   § 3.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 

metryczka


Opublikował: Małgorzata Ćwierdzińska (12 października 2009, 14:20:26)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2720