Zarządzenie nr 66/09WÓJTA GMINY NOWA WIEŚ WIELKA - Organuz dnia 6 sierpnia 2009w sprawie zmiany zarządzenie w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2009 rok.

Zarządzenie nr 66/09
WÓJTA GMINY NOWA WIEŚ WIELKA - Organu
z dnia 6 sierpnia 2009


w sprawie zmiany zarządzenie w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2009 rok.

      Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 i zm. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806,  z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568,  z 2004 r. Nr 102, poz. 1055,  Nr 116, poz. 1203, Nr 167,poz.1759  i z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457 i z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz.1218 oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458 i z 2009 r.  Nr 52, poz. 420), w związku z art. 173, 184 ust.2 pkt 2 i art. 188  ust. 1 ustawy  z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420 i z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 187, poz. 1381, Nr 170, poz. 1217, Nr 170, poz. 1218 i Nr 249, poz. 1832 i z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791 i Nr 140, poz. 984 oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370, Nr 227, poz. 1505 i z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 62, poz. 504, Nr 72, poz.619, Nr 79, poz. 666) oraz § 12 pkt 3 uchwały Nr XXVI/251/07 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka na rok 2009 ( Dz. Urz. Woj. Kuj. – Pom. z 2009 r. Nr 11, poz. 230 ze zm.), zarządzam  co następuje:
 
 
     § 1.W  Zarządzeniu Nr 59/09  Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka  z dnia 20 lipca 2009 r.,  w § 2 pkt 2  dotacje celowe  kwotę „ 4.524.967 zł”, zastępuje się kwotą „4.563.467 zł”.
 
     § 2.W zarządzeniu przesłanym drogą elektroniczną do Regionalnej Izby Obrachunkowej  w Bydgoszczy, prostuje się w trybie oczywistej omyłki numer Zarządzenia w ten sposób, że  „Nr 59/06” zastępuje się „Nr 59/09”.
 
    § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uzasadnienie do  zarządzenia Nr 66 /09
Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia  6 sierpnia  2009 r.
 
 
 
1. W Zarządzeniu Nr 59/09 Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 20 lipca 2009 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2009 r.  w § 2 pkt 2  dotacje celowe  wpisano  kwotę 4.524.967 zł,  winno być 4.563.467 zł., ( kwota mniejsza o 38.500 zł ).  W dziale 801- Oświata i wychowanie, rozdz.80104 – Przedszkola w paragrafie 2310 – dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień ( umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – nie doliczona została dotacja w wysokości 38.500 zł, (plan dotacji na początek roku wynosił  20.000 zł,  plan po zmianie wynosi  58.500 zł ). Gmina realizuje porozumienie z Gminą Białe Błota na wykonanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego uczniów.
                                                              

metryczka


Opublikował: Małgorzata Ćwierdzińska (20 sierpnia 2009, 10:31:02)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2336