Zarządzenie nr 97/08WÓJTA GMINY NOWA WIEŚ WIELKA - Organuz dnia 30 grudnia 2008w sprawie przekazania do bezpłatnego użytkowania Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Nowej Wsi Wielkiej „Modernizacji oczyszczalni ścieków w Brzozie”

Zarządzenie nr 97/08
WÓJTA GMINY NOWA WIEŚ WIELKA - Organu
z dnia 30 grudnia 2008


w sprawie przekazania do bezpłatnego użytkowania Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Nowej Wsi Wielkiej „Modernizacji oczyszczalni ścieków w Brzozie”

          Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984,  Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568  z 2004 r., Nr 102, poz.1055,  Nr 116, poz.1203,  z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007 r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz. 974, Nr 173 poz. 1218) zarządzam, co następuje:
 
 
§1. Przekazuję w nieodpłatne użytkowanie Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Nowej Wsi Wielkiej do czasu, w którym Zakład Gospodarki Komunalnej będzie jednostką organizacyjną Gminy, modernizację oczyszczalni ścieków w Brzozie o wartości 50.000,00 zł
 
§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy.
 
 
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 

metryczka


Opublikował: Małgorzata Ćwierdzińska (13 stycznia 2009, 10:52:34)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 3586