Zarządzenie nr 93/08WÓJTA GMINY NOWA WIEŚ WIELKA - Organuz dnia 12 grudnia 2008w sprawie uchylenia zarządzenia o powołaniu komisji do rozpatrzenia wniosków o przyznanie nauczycielom nagrody Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka.

Zarządzenie nr 93/08
WÓJTA GMINY NOWA WIEŚ WIELKA - Organu
z dnia 12 grudnia 2008


w sprawie uchylenia zarządzenia o powołaniu komisji do rozpatrzenia wniosków o przyznanie nauczycielom nagrody Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka.

   Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113,
poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162,
poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441
i Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1111), zarządzam,
co następuje:
 
   § 1. Uchylam zarządzenie Nr 92/08 Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 9 grudnia
2008 r. w sprawie powołania komisji do rozpatrzenia wniosków o przyznanie nauczycielom nagrody Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka – znak: RO.I.0151-92/08.
 
   § 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
Uzasadnienie


 
            Zgodnie z § 13 pkt 1 Regulaminu określającego wysokość dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli oraz szczegółowych warunków ich przyznawania,
a także wysokość, szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego, stanowiącego załącznik do uchwały Nr XVII/147/08 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 7 lutego 2008 r., specjalny fundusz nagród wynosi 1% planowanych rocznych wynagrodzeń osobowych nauczycieli. W wyniku dokonania szczegółowej analizy wydatków funduszu płac ustalono, że nie ma możliwości przyznawania dodatkowych nagród.
W związku z powyższym zarządzenie Nr 92/08 z dnia 9 grudnia 2008 r. stało się bezprzedmiotowe i jego uchylenie jest uzasadnione.
 

metryczka


Opublikował: Małgorzata Ćwierdzińska (16 grudnia 2008, 08:36:06)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 3711