Zarządzenie nr 90/08WÓJTA GMINY NOWA WIEŚ WIELKA - Organuz dnia 9 grudnia 2008w sprawie wprowadzenia do stosowania w gminnych jednostkach organizacyjnych Gminy Nowa Wieś Wielka Instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin i związków międzygminnych.

Zarządzenie nr 90/08
WÓJTA GMINY NOWA WIEŚ WIELKA - Organu
z dnia 9 grudnia 2008


w sprawie wprowadzenia do stosowania w gminnych jednostkach organizacyjnych Gminy Nowa Wieś Wielka Instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin i związków międzygminnych.

   Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, oraz z 2008 r. Nr 180,  poz. 1111), oraz § 2 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1999 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin i związków międzygminnych (Dz. U. Nr 112, poz. 1319, Dz. U. z 2003 r. Nr  69, poz.636, z 2006 r. Nr 127, poz. 885),  zarządzam, co następuje:
 
   § 1. Wprowadzam obowiązek stosowania rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1999 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin i związków międzygminnych, we wszystkich gminnych jednostkach organizacyjnych Gminy Nowa Wieś Wielka.
 
   § 2. Zobowiązuję kierowników gminnych jednostek organizacyjnych do wykonywania czynności kancelaryjnych oraz postępowania z aktami, w trybie i na zasadach określonych w rozporządzeniu.
 
   § 3. Traci moc zarządzenie Nr 2/04 Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 5 stycznia 2004 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania w gminnych jednostkach organizacyjnych Gminy Nowa Wieś Wielka Instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin i związków międzygminnych – znak:RO.I.0152-2/04. 
 
   § 4.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2009 roku.
 
 

metryczka


Opublikował: Małgorzata Ćwierdzińska (16 grudnia 2008, 08:24:56)

Ostatnia zmiana: Małgorzata Ćwierdzińska (21 stycznia 2009, 13:20:07)
Zmieniono: modyfikacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 3564