Zarządzenie nr 86/08WÓJTA GMINY NOWA WIEŚ WIELKA - Organuz dnia 17 listopada 2008w sprawie przyznania nagrody kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Wielkiej.

Zarządzenie nr 86/08
WÓJTA GMINY NOWA WIEŚ WIELKA - Organu
z dnia 17 listopada 2008


w sprawie przyznania nagrody kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Wielkiej.

   Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 i  zm. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806,  z 2003 r.   Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568,  z 2004 r. Nr 102, poz. 1055,  Nr 116, poz. 1203, Nr 167,poz.1759  i z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457 i z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz.974 i Nr 173, poz.1218) oraz § 2 ust.1 pkt 1 i ust. 5 Regulaminu nagradzania pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Wielkiej stanowiącego zał. nr 3 do zarządzenia Nr 12/08  kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Wielkiej z dnia 17 lipca 2008 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynagradzania, premiowania i nagradzania pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Wielkiej, zarządzam, co następuje:
 
 
 
    § 1. Przyznaję Pani Grażynie Wojtera-Moskal - kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Wielkiej, nagrodę pieniężną w wysokości 3 000 zł  (słownie złotych: trzytysiące 00/100) z okazji Dnia Pracownika Socjalnego.
 
     § 2.  Zarządzenie wchodzi w życie  z dniem podpisania.
 

metryczka


Opublikował: Małgorzata Ćwierdzińska (24 listopada 2008, 12:45:13)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 3703