Zarządzenie nr 82/08WÓJTA GMINY NOWA WIEŚ WIELKA - Organuz dnia 4 listopada 2008w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu przy sprzedaży nieruchomości, położonej w Dziemionnie.

Zarządzenie nr 82/08
WÓJTA GMINY NOWA WIEŚ WIELKA - Organu
z dnia 4 listopada 2008


w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu przy sprzedaży nieruchomości, położonej w Dziemionnie.

        Na podstawie art. 109 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 i Nr 281, poz. 2782, z 2005 r. Nr 130, poz. 1087, Nr 169, poz. 1420 i Nr 175, poz. 1459,  z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i Nr 220, poz. 1600 i poz. 1601, z 2007 r. Nr 69, poz. 468 i  Nr 173, poz. 1218 oraz z 2008 r. Nr 59, poz. 369) zarządzam, co następuje:
 
        § 1. W związku z zawartą w dniu 30 października  2008 r. w Kancelarii Notarialnej
w Bydgoszczy przed notariuszem Andrzejem Barabaszem, warunkową umową sprzedaży (Rep. A Nr 9207/2008), nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka ew. nr 27/29, 
o powierzchni 0,1057 ha (jeden tysiąc pięćdziesiąt siedem metrów kwadratowych), położonej  w obrębie ewidencyjnym Dziemionna, dla której w  Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy prowadzona jest księga wieczysta KW Nr BY1B/00137268/2, nie skorzystam z prawa pierwokupu przy sprzedaży  tej  nieruchomości.
 
      § 2. Zarządzenie  wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


 
 
 
 
 
 
U z a s a d n i e n i e  

 


Nieruchomość niezabudowana oznaczona  jako działka  ew. nr  27/29, położona
w obrębie ewidencyjnym Dziemionna,  Gmina Nowa Wieś Wielka,  będąca przedmiotem sprzedaży, położona  jest  na terenie przeznaczonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego części wsi Dziemionna na cele zabudowy mieszkaniowo – usługowej.
Gmina Nowa Wieś Wielka  na przedmiotowej działce nie przewiduje realizacji celów publicznych.
W tej sytuacji nieskorzystanie z prawa pierwokupu ww. nieruchomości jest uzasadnione.
 
 

metryczka


Opublikował: Małgorzata Ćwierdzińska (14 listopada 2008, 08:04:15)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 4140