Uchwała nr XXII/214/20RADY GMINY NOWA WIEŚ WIELKAz dnia 22 grudnia 2020w sprawie uchwalenia budżetu gminy Nowa Wieś Wielka na rok 2021 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713) i art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 243, art. 244 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869 ) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XXII/214/20
RADY GMINY NOWA WIEŚ WIELKA
z dnia 22 grudnia 2020


w sprawie uchwalenia budżetu gminy Nowa Wieś Wielka na rok 2021

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713) i art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 243, art. 244 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869 ) uchwala się, co następuje:


§ 1.1. Dochody budżetu gminy ogółem  60.151.052,56 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, w tym:
1) dotacje celowe 15.769.377,00 zł,
2) subwencje 12.958.179,00 zł
3) dochody ze środków otrzymanych z budżetu Unii Europejskiej 118.305,00 zł.
2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:
1) dochody majątkowe 223.200,00 zł, w tym:
dochody ze sprzedaży majątku 222.600,00 zł
2) dochody bieżące 59.927.852,56 zł.
§ 2. Wydatki budżetu, zgodnie z załącznikiem Nr 2, w wysokości 69.113.340,56 zł,
1)   wydatki bieżące w wysokości 55.969.203,20 zł, w tym:
a) wynagrodzenia i pochodne 25.194.322,00 zł
b) dotacje udzielone z budżetu 4.188.433,20 zł,
c) wydatki na obsługę długu 600.000,00 zł
d) wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących   z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 127.089,20 zł,
2)   wydatki majątkowe 13.144.137,36 zł, w tym wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne (zgodnie z załącznikiem Nr 3) 13.144.137,36 zł. 
 
§ 3. Ustala się planowany deficyt budżetu w wysokości 8.962.288,00 zł
który zostanie pokryty:
1) przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów 6.935.268,00 zł
2) przychodami pochodzącymi ze szczególnych zasad wykonywania budżetu(fundusz dróg samorządowych, rządowy fundusz inwestycji lokalnych) 2.027.020,00 zł.
                                                                                  
§ 4. Przychody budżetu w wysokości 12.411.296,13 zł, rozchody w wysokości 3.449.008,13 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.
  
§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:
1) rezerwę ogólną budżetu na wydatki nieprzewidziane  w kwocie 249.125,00 zł
2) rezerwę celową z przeznaczeniem na realizację zadań własnych  z zakresu zarządzania kryzysowego  w kwocie 150.875,00  zł.       
 
§ 6. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 5, dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem Nr 6.
   
§ 7. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych  w kwocie 211.500,00 zł oraz wydatki  na realizację zadań określonych w gminnym programie
profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 201.500,00 zł i wydatki na zwalczanie narkomanii w kwocie 10.000,00 zł.   
 
§ 8.1. Plan przychodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo) dla zakładów budżetowych:
1) przychody w wysokości 5.166.920,00 zł
2) wydatki w wysokości 5.158.151,00 zł
- zgodnie z załącznikiem Nr 7.
2. Plan przychodów  i wydatków w łącznej kwocie dla dochodów własnych jednostek budżetowych:
1) dochody 15.000,00 zł
2) wydatki 15.000,00 zł
- zgodnie z załącznikiem Nr 9.
 
§ 9.1. Dotacje przedmiotowe dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Nowej Wsi Wielkiej, z tytułu dopłaty do wywozu ścieków komunalnych z nieruchomości na terenie Gminy Nowa Wieś Wielka (brak kanalizacji) przy użyciu beczkowozu asenizacyjnego w wysokości 24 zł za jeden kurs beczkowozu 33.600,00 zł,
 
2. Dotacje udzielone z budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych na 2021 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 8,
 
§ 10. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach  Funduszu  sołeckiego w podziale na Sołectwa, zgodnie z załącznikiem Nr 13.
  
§ 11. Ustala się  limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów  i  pożyczek zaciąganych na:
1)   sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000,00 zł,
2)   sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie  6.935.268,00 zł,
3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie  3.449.008,13 zł.
 
§ 12. Upoważnia się Wójta Gminy do:
1)   zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości     1.000.000,00 zł,
2) zaciągania kredytów i pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 6.935.268,00 zł,
3) zaciągania zobowiązań na spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu  pożyczek i kredytów do  wysokości 3.449.008,13 zł,
4) dokonywania zmian w planie wydatków, polegających na dokonywaniu przeniesień w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu klasyfikacji budżetowej, w zakresie wydatków bieżących, w tym wydatków na uposażenia i wynagrodzeń ze stosunku pracy oraz w zakresie wydatków majątkowych,
5) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania zmian w planie wydatków jednostki,
6) przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania zmian w planie wydatków,
7) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
  
§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem  1 stycznia 2021 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.
 
Załączniki:

Z1 - Dochody budżetu Gminy na 2021 r. (265kB) pdf

Z2 - Wydatki budżetu Gminy na 2021 r. (343kB) pdf

Z3 - Zadania inwestycyjne w 2021 r. (67kB) pdf

Z4 - Przychody i rozchody budżetu w 2021 r. (85kB) pdf

Z5 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2021 r. (134kB) pdf

Z6 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2021 r. (47kB) pdf

Z7 - Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych na 2021 r. (61kB) pdf

Z8 - Dotacje udzielone z budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych na 2021 rok. (70kB) pdf

Z9 - Plan dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2021 r. (46kB) pdf

Z10 - Plan przychodów i wydatków rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych na 2021 – opis. (51kB) pdf

Z11 - Plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego na 2021 r. – opis. (108kB) pdf

Z12 - Plan finansowy dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego na 2021 rok. (52kB) pdf

Z13 - Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w 2021 roku. (68kB) pdf

Z14 - Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszu spójności oraz bezzwrotnych środków zagranicznych w 2021 r. (69kB) pdf

Z15 - Dotacje przedmiotowe w 2021 r. (67kB) pdf

Z16 - Plan dochodów i wydatków w działach ochrona zdrowia, gospodarka komunalna i ochrona środowiska na 2021 rok. (115kB) pdf

Z17 - Uzasadnienie dotyczące projektu budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka na 2021 r. (929kB) pdf


Załączniki stanowią integralną część niniejszej uchwały.      

metryczka


Opublikował: Szymon Giżycki (5 stycznia 2021, 10:58:28)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 98