Uchwała nr XVIII/167/20RADY GMINY NOWA WIEŚ WIELKAz dnia 16 lipca 2020w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowymNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713), w związku z art. 6k ust. 4a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2019 r. poz. 2010 ze zm. ) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XVIII/167/20
RADY GMINY NOWA WIEŚ WIELKA
z dnia 16 lipca 2020


w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713), w związku z art. 6k ust. 4a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2019 r. poz. 2010 ze zm. ) uchwala się, co następuje:


§ 1. Ustala się zwolnienie z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, w wysokości 0,50 zł od kwoty stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 
§ 2.
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego i wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2021 r.
 
 
Uzasadnienie
Zgodnie z art. 6k ust. 4a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, rada gminy, w drodze uchwały, zwalnia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, proporcjonalnie do zmniejszenia kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z gospodarstw domowych. W oparciu o posiadane dane w zakresie udziału kosztów odbioru i zagospodarowania bioodpadów stanowiących odpady komunalne w łącznych kosztach odbioru i zagospodarowania odpadów, przyjęto kwotę zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, kompostujących bioodpady.------------------------------------
[1]Dz.U. z 2019 r. poz. 2020 oraz z 2020 r. poz. 150, 284 i 875.
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z 2020 r., poz. 3800 z dnia 2020-07-16

metryczka


Opublikował: Szymon Giżycki (21 września 2020, 11:07:41)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 116