Uchwała nr XVIII/164/20RADY GMINY NOWA WIEŚ WIELKAz dnia 16 lipca 2020w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznejNa podstawie art. 6n ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2019 r. poz. 2010 ze zm. ) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust.1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XVIII/164/20
RADY GMINY NOWA WIEŚ WIELKA
z dnia 16 lipca 2020


w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej

Na podstawie art. 6n ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2019 r. poz. 2010 ze zm. ) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust.1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713) uchwala się, co następuje:


§ 1. Wprowadza się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy, zgodnie z załącznikiem do uchwały.
 
§ 2.  Traci moc uchwała Nr XIII/97/15 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej (Dz.Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 4180, zm. Dz.Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2019 r. poz. 4909).
 
§ 3.
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego i wchodzi w życie z dniem 1 października 2020 r.
 
 
   


 
Uzasadnienie
    W związku z nowelizacją ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, wprowadzoną przepisami ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1579), zaistniała konieczność zmiany we wzorze deklaracji w zakresie terminów składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
    Dotychczas, w przypadku zmiany danych mających wpływ na wysokość opłaty, właściciel zobligowany był do złożenia deklaracji w terminie 14 dni od daty nastąpienia zmiany, natomiast nowelizacja ustawy wprowadziła konieczność składania nowej deklaracji
w terminie do 10-go dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana,
a także uniemożliwiła złożenie deklaracji zmniejszającej wysokość zobowiązania za okres wsteczny, z wyjątkiem sytuacji związanej ze śmiercią mieszkańca (w takim przypadku ustawodawca przewidział możliwość złożenia deklaracji w terminie do 6 miesięcy od dnia takiego zdarzenia).
    Kolejną zmianą jest zawarcie w deklaracji informacji dotyczącej kompostownika przydomowego na nieruchomości zabudowanej budynkiem jednorodzinnym. Przepisy nowelizujące wprowadziły częściowe zwolnienie z opłaty w przypadku gdy właściciel posiada kompostownik przydomowy i kompostuje w nim bioodpady stanowiące odpady komunalne.
    Ponadto, w związku ze zmianą metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od gospodarstwa domowego na metodę naliczania opłat według liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość, dostosowano treść deklaracji do tej zmiany.
 
 


-----------------------------------------------------------
[1]Dz.U. z 2019 r. poz. 2020 oraz z 2020 r. poz. 150, 284 i 875.

Załącznik - formularz deklaracji (33kB) word


Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z 2020 r., poz. 3797 z dnia 2020-07-24

metryczka


Opublikował: Szymon Giżycki (21 września 2020, 10:59:34)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 109