Uchwała nr XVII/160/20RADY GMINY NOWA WIEŚ WIELKAz dnia 30 czerwca 2020w sprawie uznania petycji w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego za niezasługującą na uwzględnienie Na podstawie art. 18b ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 9 ust. 2 ustawy z 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U. z 2018 r. poz. 870), uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XVII/160/20
RADY GMINY NOWA WIEŚ WIELKA
z dnia 30 czerwca 2020


w sprawie uznania petycji w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego za niezasługującą na uwzględnienie

Na podstawie art. 18b ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 9 ust. 2 ustawy z 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U. z 2018 r. poz. 870), uchwala się, co następuje:


§ 1. Uznaje się, że wniesiona przez Panią Renatę Sutor w dniu 31 maja 2020 r. petycja
w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego (wprowadzenie lokalnej „tarczy antykryzysowej”), nie zasługuje na uwzględnienie.
 
 § 2. O sposobie rozpatrzenia petycji Przewodniczący Rady zawiadomi wnoszącego.
 
 § 4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
Uzasadnienie
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Nowa Wieś Wielka przeanalizowała stan faktyczny i prawny dotyczący złożonej petycji i przedstawiła stanowisko w sprawie złożonej petycji. Nie widzi się konieczności podejmowania działań w formie uchwał organu stanowiącego w sprawach wskazanych w petycji, z uwagi na ich bezprzedmiotowość (pkt 3 i 5), jak również z uwagi na to, że są one załatwiane na bieżąco (pkt 1,2 i 4), zgodnie z kompetencjami organu wykonawczego, który monitoruje i analizuje potrzeby mieszkańców wynikające z obowiązującego stanu epidemii.
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Szymon Giżycki (21 września 2020, 10:50:16)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 81