Uchwała nr XVI/155/20RADY GMINY NOWA WIEŚ WIELKAz dnia 26 maja 2020zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na obszarze Gminy Nowa Wieś WielkaNa podstawie art. 19 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2019 r. poz. 1437 ze zm. ) uchwala, co następuje:

Uchwała nr XVI/155/20
RADY GMINY NOWA WIEŚ WIELKA
z dnia 26 maja 2020


zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na obszarze Gminy Nowa Wieś Wielka

Na podstawie art. 19 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2019 r. poz. 1437 ze zm. ) uchwala, co następuje:


§ 1. W uchwale Nr XXXIII/350/06 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 7 lutego 2006 r. w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na obszarze Gminy Nowa Wieś Wielka (Dz.Urz. Woj. Kuj.-Pom. Nr 37 poz. 613), w § 16 ust. 1 załącznika do uchwały uchyla się zdanie drugie.
 
§ 2. Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko- Pomorskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia.
 
 
 
 
 


 
Uzasadnienie
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy wydał w dniu 11 lipca 2018 r. wyrok w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały nr XXXIII/350/06 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 7 lutego 2006 r. w przedmiocie zasad podłączania się do komunalnej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, sygn. akt II SA/Bd 171/18. Orzeczenie to jako prawomocne zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego w roku 2019 pod poz. 2928. W związku z tym konieczne jest dokonanie zmiany w/w uchwały zgodnie z wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Uchylany przepis § 16 ust. 1 załącznika do uchwały zdanie drugie brzmi: „Wydanie przez Przedsiębiorstwo warunków przyłączeniowych jest odpłatne.”.
 -----------------------------------------------------------
[1]Dz.U. z 2019 r. poz. 1495 oraz z 2020 r. poz. 284.

metryczka


Opublikował: Szymon Giżycki (4 czerwca 2020, 10:50:10)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 131