Uchwała nr XIII/134/20RADY GMINY NOWA WIEŚ WIELKAz dnia 28 stycznia 2020w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w Olimpinie Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506 ze zm. ) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XIII/134/20
RADY GMINY NOWA WIEŚ WIELKA
z dnia 28 stycznia 2020


w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w Olimpinie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506 ze zm. ) uchwala się, co następuje:


§ 1. Wyraża się zgodę na nabycie przez Gminę Nowa Wieś Wielka, w drodze umowy darowizny, nieruchomości gruntowej  oznaczonej jako działka ew. nr  70/29  o pow.
0,0352 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym Olimpin, w gminie Nowa Wieś Wielka, 
dla której Sąd Rejonowy w Bydgoszczy X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi  księgę  wieczystą Nr BY1B/00127151/6,  stanowiącej własność osób  fizycznych.   
 
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 


Uzasadnienie
 
Z wnioskiem o  nieodpłatne  przekazanie  na rzecz  Gminy Nowa Wieś Wielka nieruchomości gruntowej, oznaczonej jako działka ew. nr  70/29  o pow. 0,0352 ha,  położonej w obrębie ewidencyjnym Olimpin, w gminie Nowa Wieś Wielka,  dla której Sąd Rejonowy w Bydgoszczy X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi  księgę  wieczystą   BY1B/00127151/6,   zwrócili się jej  właściciele.
Działka zgodnie z miejscowym  planem zagospodarowania przestrzennego „Olimpin” uchwalonym  uchwałą Nr XXI/157/16 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 28 września 2016 r., (Dz. Urz. Woj. Kuj. - Pom., poz. 3485), jest  przeznaczona pod  drogę wewnętrzną o symbolu 31KDW. 
Nabycie przedmiotowej działki  umożliwi Gminie   zaspokojenie  zbiorowych potrzeb wspólnoty, uregulowanych  przepisem art. 7 ust. 1 pkt 2  i pkt 3  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506).
Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a przywołanej ustawy do wyłącznej właściwości rady gminy należy m.in. podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych, przekraczających zakres zwykłego zarządu, w tym nieodpłatne  nabywanie nieruchomości.----------------------------------------------------------------------------
[1] Dz. U. z 2019 r. poz. 1309, poz. 1571, poz. 1696 i poz. 1815
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Szymon Giżycki (2 kwietnia 2020, 12:57:33)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 46