Uchwała nr XIII/132/20RADY GMINY NOWA WIEŚ WIELKAz dnia 28 stycznia 2020w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Miastem Bydgoszcz dotyczącego organizacji prac społecznie użytecznych na terenie Gminy Nowa Wieś WielkaNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 12 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506 ze zm. ) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XIII/132/20
RADY GMINY NOWA WIEŚ WIELKA
z dnia 28 stycznia 2020


w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Miastem Bydgoszcz dotyczącego organizacji prac społecznie użytecznych na terenie Gminy Nowa Wieś Wielka

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 12 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506 ze zm. ) uchwala się, co następuje:


§ 1. Wyraża się zgodę na zawarcie z Miastem Bydgoszcz porozumienia dotyczącego organizacji prac społecznie użytecznych na terenie Gminy Nowa Wieś Wielka
w roku budżetowym 2020.

§ 2. Do zawarcia porozumienia, o którym mowa w ust. 1, określającego szczegółowe zasady realizacja zadania, w tym warunki jego finansowania, upoważnia się Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka.
 
§ 3. Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
 
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
Uzasadnienie
Zgodnie z  ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy mieszkańcy Gminy, którzy znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji społecznej, mają możliwość skorzystania z formy pomocy w postaci prac społecznie użytecznych. Mogą z tego skorzystać osoby zarejestrowane w urzędach pracy i nie posiadające prawa do zasiłku, a jednocześnie korzystające z pomocy ośrodków pomocy społecznej. Prace społecznie użyteczne są nie tylko formą pomocy finansowej, ale również mają na celu aktywizację zawodowo-społeczną osób bezrobotnych, poprzez wykonywanie prac na rzecz Gminy. Prace społecznie użyteczne są refundowane w wysokości do 60% ze środków Funduszu Pracy, zarządzanych przez Prezydenta Miasta Bydgoszczy. Pozostałe 40% kosztów realizacji prac społecznie użytecznych pokrywa Gmina.

-----------------------------------------------------------
[1]Dz.U. z 2019 r. poz. 1309, 1571, 1696 i 1815.
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Szymon Giżycki (2 kwietnia 2020, 12:53:48)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 40