Uchwała nr X/105/19RADY GMINY NOWA WIEŚ WIELKAz dnia 29 października 2019w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Bydgoszczy i Sądu Okręgowego w Bydgoszczy na kadencję 2020-2023 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506 ze zm. ), w związku z art. 160 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 52 ze zm. ) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr X/105/19
RADY GMINY NOWA WIEŚ WIELKA
z dnia 29 października 2019


w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Bydgoszczy i Sądu Okręgowego w Bydgoszczy na kadencję 2020-2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506 ze zm. ), w związku z art. 160 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 52 ze zm. ) uchwala się, co następuje:


§ 1. Nie zgłoszono kandydatów na ławników do Sądu Rejonowego w Bydgoszczy na kadencję 2020-2023.
 
§ 2. Następujące osoby wybiera się na ławników do Sądu Okręgowego w Bydgoszczy na kadencję 2020-2023:
1) Donata Maria Krauze.
  
§ 3. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Gminy do przesłania list wybranych ławników wraz z dokumentami, o których mowa w art. 162 § 2-4 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych, prezesom właściwych sądów najpóźniej do końca października.

§ 4. Protokół z tajnego głosowania stanowi załącznik do uchwały.
 
§ 5.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy.
 
 
 
 
 
 
 


Uzasadnienie
Zgodnie z art. 161 § 2 ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych, Prezes Sądu Okręgowego powiadamia Radę Gminy o liczbie ławników wybieranych z terenu danej gminy na nową kadencję. Prezes Sądu Okręgowego powiadomił Radę Gminy o liczbie powoływanych z terenu Gminy Nowa Wieś Wielka ławników do Sądu Rejonowego w Bydgoszczy i Sądu Okręgowego w Bydgoszczy na kadencję 2020-2023. Na podstawie art. 160 § 1 ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych, Rada Gminy wybiera w głosowaniu tajnym ławników w liczbie określonej przez Prezesa Sądu Okręgowego. W związku z powyższym podjęcie uchwały jest celowe i uzasadnione.                           


[1]Dz.U. z 2019 r. poz. 1309, 1696 i 1815,
[2]Dz.U. z 2019 r. poz. 60 i 125.
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Szymon Giżycki (28 listopada 2019, 08:08:32)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 237