Strona główna  >  Uchwały  >  2019

Uchwała nr VI/53/19
RADY GMINY NOWA WIEŚ WIELKA
z dnia 28 marca 2019


w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej

Na podstawie art. 41a ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506) uchwala się, co następuje:


Rozdział  1.
Postanowienia ogólne

§  1.  Uchwała określa szczegółowe zasady wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasady tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasady promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych i formalne wymogi, jakim muszą odpowiadać składane projekty.
  
§  2.  Ilekroć w niniejszych zasadach jest mowa o:
1) Gminie - należy przez to rozumieć Gminę Nowa Wieś Wielka;
2) Radzie - należy przez to rozumieć Radę Gminy Nowa Wieś Wielka;
3) Komisji - należy przez to rozumieć komisje Rady Gminy Nowa Wieś Wielka;
4) Komitecie - należy przez to rozumieć komitet inicjatywy uchwałodawczej grupy mieszkańców Gminy;
5) Pełnomocniku Komitetu - należy przez to rozumieć osobę wskazaną przez Komitet inicjatywy uchwałodawczej, uprawnioną do reprezentowania Komitetu podczas prac Rady;
6) Wójcie - należy przez to rozumieć Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka;
7) Statucie - należy przez to rozumieć Statut Gminy Nowa Wieś Wielka;
8) Urzędzie - należy przez to rozumieć Urząd Gminy Nowa Wieś Wielka;
9) Przewodniczącym Rady - należy przez to rozumieć Przewodniczącego Rady Gminy Nowa Wieś Wielka lub Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Nowa Wieś Wielka wykonującego obowiązki Przewodniczącego Rady w sytuacjach opisanych w Statucie Gminy Nowa Wieś Wielka;
10) Ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.

§  3.  Prawo wniesienia projektu obywatelskiego posiada grupa mieszkańców Gminy zgodnie z warunkami wynikającymi z Ustawy.
 
Rozdział  2.
Szczegółowe zasady wnoszenia inicjatyw obywatelskich

§  4.  1.  Wniesienie inicjatywy obywatelskiej wymaga:
1) pisemnego zawiadomienia Rady o utworzeniu Komitetu, zwanego dalej „zawiadomieniem";
2) skierowania do Rady projektu uchwały w sprawie przedmiotu inicjatywy uchwałodawczej zwanej dalej „uchwałą".
2.  W zawiadomieniu Pełnomocnik Komitetu podaje:
1) nazwę Komitetu;
2) adres, na który ma być kierowana korespondencja związana z inicjatywą uchwałodawczą;
3) dane Pełnomocnika Komitetu, w tym numer telefonu kontaktowego oraz adres poczty elektronicznej (jeśli posiada);
4) informację o przedmiocie inicjatywy uchwałodawczej.
3.  Do zawiadomienia dołącza się oświadczenia, o których mowa w § 9 ust. 2 i 3.
4.  Do projektu uchwały dołącza się listę i uzasadnienie, o których mowa w § 15 ust. 1.
 
§  5. 1.  Przewodniczący Rady zwraca się do Wójta o dokonanie pisemnej oceny:
1) prawidłowości utworzenia Komitetu;
2) projektu uchwały, co do zgodności z przepisami prawa;
3) projektu uchwały w zakresie możliwości sfinansowania zawartych w nim działań;
4) weryfikacji listy mieszkańców popierających przedkładany projekt uchwały.
2.  Wójt w terminie 14 dni przekazuje Przewodniczącemu Rady ocenę w zakresie określonym w ust. 1, wskazując nieprawidłowości w przypadku negatywnej oceny.
 
§  6.  1.  Przewodniczący Rady niezwłocznie przekazuje Pełnomocnikowi Komitetu ocenę, o której mowa w § 5, jednocześnie informując o prawie Komitetu do złożenia w terminie 14 dni poprawek, odniesienia się do oceny lub wycofania inicjatywy.
2.  Przewodniczący Rady, po otrzymaniu odpowiedzi od Komitetu lub po upływie terminu określonego w ust. 1, zaprasza na najbliższe posiedzenie właściwej Komisji Pełnomocnika Komitetu, celem zaprezentowania projektu uchwały oraz stanowiska Komitetu.
3.  W posiedzeniu Komisji bierze udział Wójt lub wskazany przez niego właściwy merytorycznie pracownik Urzędu.
4.  W przypadku, gdy Komitet nie wycofa inicjatywy lub nie zgłosi do niej poprawek, jeżeli nie zmieni się ocena Wójta, Wójt przygotowuje projekt uchwały w przedmiocie odrzucenia obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej, który ujmowany jest w porządku obrad sesji Rady, na którą zapraszany jest Pełnomocnik Komitetu.
5.  W przypadku wniesienia przez Komitet poprawek odpowiednie procedury określone w § 6 i § 7 powtarza się.

§  7.  1.  W przypadku pozytywnej oceny Wójta, Przewodniczący Rady niezwłocznie przekazuje projekt uchwały na najbliższe posiedzenie właściwej Komisji, na które zaprasza Pełnomocnika Komitetu, umożliwiając zaprezentowanie projektu uchwały.
2.  Przepisy § 6 ust. 3 stosuje się odpowiednio.
3.  Projekt uchwały ujmowany jest w porządku obrad sesji Rady, na którą zapraszany jest Pełnomocnik Komitetu.
4.  Przewodniczący Rady zaprasza Pełnomocnika Komitetu na posiedzenia Komisji oraz na sesję Rady w terminie 7 dni przed ich rozpoczęciem lub za ich zgodą w terminie krótszym.
5.  Pełnomocnik Komitetu przedstawia projekt uchwały na sesji Rady.
6.  Projekt uchwały zgłoszony w ramach obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej może zostać wycofany w każdym czasie, przed poddaniem go pod głosowanie.
7.  Wycofanie projektu uchwały następuje na podstawie złożonego do Przewodniczącego Rady pisemnego oświadczenia Pełnomocnika Komitetu.
 
Rozdział  3.
Zasady tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych

§  8.  Komitet występuje pod nazwą „Komitet inicjatywy uchwałodawczej". Nazwa Komitetu może zostać uzupełniona o dodatkową nazwę identyfikującą projekt uchwały.
 
§  9. 1.  Komitet może utworzyć grupa co najmniej 5 mieszkańców Gminy, posiadających czynne prawa wyborcze do Rady.
2.  Mieszkańcy, o których mowa w ust. 1, składają oświadczenie o przystąpieniu do Komitetu zawierające:
1) imię i nazwisko;
2) adres zamieszkania;
3) numer PESEL;
4) wskazanie Pełnomocnika Komitetu;
5) własnoręczny podpis.
3.  W imieniu i na rzecz Komitetu występuje Pełnomocnik Komitetu, wskazany w pisemnym oświadczeniu, o którym mowa w ust. 2 pkt 3. Pełnomocnik Komitetu składa pisemne oświadczenie o przyjęciu pełnomocnictwa.

§  10.  1.  Komitet ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia oświadczenia Pełnomocnika Komitetu o jego rozwiązaniu bądź zakończenia procedury uchwałodawczej.
2.  Zakończenie procedury uchwałodawczej następuje po podjęciu przez Radę uchwały, wniesionej z inicjatywy obywatelskiej, z upływem czasu na wniesienie rozstrzygnięcia nadzorczego, o którym mowa w art. 91 Ustawy, bądź też po zakończeniu postępowania organu nadzoru w sprawie stwierdzenia nieważności tej uchwały.
 
Rozdział  4.
Zasady promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych

§  11.  Wójt ogłasza w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Gminy informacje dotyczącą inicjatywy uchwałodawczej zawierające w szczególności:
1) nazwę Komitetu;
2) treść projektu uchwały;
3) terminy posiedzeń Komisji Rady oraz sesji Rady;
4) rozstrzygnięcie Rady w zakresie inicjatywy uchwałodawczej.
 
§  12.  Niezależnie od postanowień § 11, Wójt może podejmować dodatkowe działania zmierzające do promowania obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych.
 
§  13.  Promocja obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych w sposób wskazany w niniejszym rozdziale jest bezpłatna.
 
Rozdział  5.
Formalne wymogi, jakim muszą odpowiadać składane projekty uchwał

§  14. 1.  Projekt uchwały złożony w ramach obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej nie może dotyczyć spraw, dla których ustawy zastrzegają wyłączność inicjatywy uchwałodawczej dla Wójta.
2.  Projekt uchwały składa się w formie pisemnej do Rady.
3.  Projekt uchwały powinien odpowiadać wymogom zawartym w Statucie oraz w niniejszej uchwale i nie może być sprzeczny z prawem powszechnie obowiązującym.
 
§  15. 1.  Do projektu uchwały dołącza się:
1) listę z podpisami co najmniej 200 mieszkańców Gminy, posiadających czynne prawa wyborcze do Rady, popierających przedkładany projekt uchwały, zawierającą:
a) imię i nazwisko;
b) adres zamieszkania;
c) numer PESEL;
d) własnoręczny podpis mieszkańca;
e) na każdej stronie nazwę Komitetu i tytuł projektu inicjatywy uchwałodawczej, której mieszkaniec udziela poparcia;
2) uzasadnienie, w którym wskazuje się potrzebę podjęcia uchwały oraz informację o jej skutkach finansowych.
2.  Przed uzyskaniem podpisu mieszkańca Gminy Komitet zobowiązany jest przedłożyć mieszkańcowi udzielającemu poparcia projekt uchwały do wglądu.
3.  O sposobie i formie zbierania i gromadzenia podpisów pod projektem inicjatywy uchwałodawczej decyduje Komitet, przestrzegając w tym zakresie przepisów prawa.
 
Rozdział  6.
Przepisy końcowe

§  16.  Projekty uchwał nierozpatrzone do końca kadencji Rady są zwracane Pełnomocnikowi Komitetu, który może skierować ponownie projekt uchwały pod obrady Rady następnej kadencji.
 
§  17.  Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego. 
 
 
 


 
Uzasadnienie
Zgodnie z art. 41a ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym do wyłącznej kompetencji Rady Gminy należy określenie szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych i formalnych wymogów, jakim muszą odpowiadać składane projekty. Powyższy obowiązek jest następstwem nowelizacji ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 130) poprzez dodanie art. 41a, który jest podstawą prawną dla niniejszej uchwały.

Opublikował: Szymon Giżycki (3 kwietnia 2019, 10:19:16)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 66

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij