Strona główna  >  Uchwały  >  2017

Uchwała nr XXXII/243/17
RADY GMINY NOWA WIEŚ WIELKA
z dnia 26 października 2017


w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1875) oraz art. 6r ust. 3, 3ci 3d ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2017 r. poz. 1289), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy uchwala się, co następuje:


§ 1. Określa się szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy z terenu Gminy Nowa Wieś Wielka, i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 
§ 2. Ustala się, iż w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbierane będą odpady komunalne:
1) odpady mokre oraz odpady niesegregowane (zmieszane) - w każdej ilości;
2) szkło, papier i tektura, tworzywa sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe, odpady  ulegające biodegradacji, zielone, przeterminowane leki, baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i odpady wielkogabarytowe, chemikalia, zużyte opony z pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony - w każdej ilości;
3)odpady budowlane i rozbiórkowe - w ilości nie większej niż 500 kg na gospodarstwo  domowe na rok.
 
§ 3. Ustala się następującą częstotliwość odbierania określonych frakcji odpadów komunalnych z terenów nieruchomości zamieszkałych:
1) odbiór odpadów niesegregowanych (zmieszanych) odbywa się z częstotliwością raz na 2 tygodnie;
2) odbiór odpadów segregowanych, takich jak: papier i tektura, tworzywa sztuczne,   opakowania wielomateriałowe, metale oraz szkła odbywa się jeden raz w miesiącu.
 
§ 4. Określa się następujące możliwości postępowania z selektywnie zbieranymi w gospodarstwach domowych odpadami komunalnymi:
1)   odpady ulegające biodegradacji oraz odpady zielone mogą być przekazywane przez mieszkańców bezpośrednio do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych lub kompostowane we własnym zakresie na terenie nieruchomości;
2) przeterminowane leki można umieszczać w odpowiednio oznaczonych pojemnikach zlokalizowanych w aptekach;
3) chemikalia oraz zużyte opony, pochodzące z pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony można przekazywać bezpośrednio do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych;   
4) zużyte baterie można umieszczać w odpowiednio oznaczonych pojemnikach zlokalizowanych w budynkach użyteczności publicznej lub przekazywać do podmiotu zbierającego te odpady;
5) zużyte akumulatory można przekazywać bezpośrednio do punktu selektywnego zbierania
odpadów komunalnych lub przekazywać do podmiotu zbierającego te odpady;
6) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny można przekazywać bezpośrednio do punktu
selektywnego zbierania odpadów komunalnych lub przekazywać do punktów zbierania tego rodzaju odpadów;
7) meble i inne odpady wielkogabarytowe będą odbierane bezpośrednio z posesji przynajmniej raz do roku  lub można dostarczyć je  do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych;
8) odpady budowlane i rozbiórkowe można dostarczyć do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych.
 
§ 5. Punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych położony na terenie Gminy Nowa Wieś Wielka świadczy usługi w każdą sobotę od godz. 8.00 do godz. 12.00 w okresie od 1 listopada do 31 marca oraz w każdą sobotę od godz. 8.00 do godz. 14.00 w okresie od 1 kwietnia do 31 października, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
 
§ 6. Ustala się, iż w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Gmina pokrywa koszty wyposażenia nieruchomości w pojemniki i worki do zbierania odpadów komunalnych.
 
§ 7. W przypadku niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne lub prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych właściciele nieruchomości  mogą zgłaszać zastrzeżenia do Urzędu Gminy w Nowej Wsi Wielkiej telefonicznie, pisemnie, drogą elektroniczną lub osobiście. Uwagi należy zgłaszać w terminie 3 dni roboczych od dnia zaistnienia zdarzenia.
 
§ 8. Traci moc uchwała Nr XX/148/16 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 28 lipca 2016 r. w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz.Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2016 r. poz. 2793).
   
§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego.

 
   
Uzasadnienie
Zgodnie z art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, rada gminy określa w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego, szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności ilość odpadów komunalnych odbieranych od właściciela nieruchomości, częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości i sposób świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych. W związku ze zwiększeniem rodzajów selektywnie zbieranych odpadów komunalnych przyjmowanych do punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie Gminy Nowa Wieś Wielka o meble i inne odpady wielkogabarytowe zaistniała konieczność dokonania stosownej zmiany uchwały. Ponadto, zgodnie z istniejącym zapisem w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nowa Wieś Wielka, dopisano możliwość przekazywania baterii, akumulatorów oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego do podmiotu zbierającego tego rodzaju odpady.
Projekt uchwały, zgodnie z art. 6r ust. 3c w/w ustawy, został pozytywnie zaopiniowany przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy.
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z 2017 r., poz. 4116 z dnia 2017-11-02

Opublikował: Szymon Giżycki (7 listopada 2017, 07:42:31)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 133

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij