Strona główna  >  Uchwały  >  2005

Uchwała nr XXXI/323/05
RADY GMINY NOWA WIEŚ WIELKA
z dnia 13 grudnia 2005


w sprawie zamiany nieruchomości i zmiany uchwały nr XVIII/172/04 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 30 czerwca 2004 r. w sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy Nowa Wieś Wielka.

Na podstawie art. 37 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603, zm. Nr 281, poz. 2782, Dz. U. z 2005 r. Nr 130, poz. 1087, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1459 ) uchwala się, co następuje:


§ 1. Dokonać zamiany nieruchomości oznaczonej   w ewidencji gruntów jako działka ew. nr 32/6 o pow. 1,79 ha w obrębie ewidencyjnym Dąbrowa Wielka wpisanej  w księdze wieczystej KW Nr 64640 stanowiącej własność Gminy Nowa Wieś Wielka na nieruchomości w obrębie ewidencyjnym Leszyce  stanowiące działkę numer 259 o pow.  0,0600 ha oraz część działki numer 260  o pow. około 0,0530 ha wpisane w księdze wieczystej KW Nr 8353 stanowiące własność  osoby fizycznej.
 
§ 2. W uchwale Nr XVIII/172/04  z dnia 30 czerwca 2004 r. w sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy Nowa Wieś Wielka w wykazie o którym mowa w § 1 niniejszej uchwały,  wprowadza się następującą zmianę:
1. Wykreśla się działkę oznaczoną numerem ewidencyjnym 32/4 o pow. 3,32 ha, w obrębie ewidencyjnym Dąbrowa Wielka. 
 
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nowa Wieś Wielka.
 
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Nowa Wieś Wielka.

Przewodniczący Rady

Franciszek Bizon

Oryginał uchwały do wglądu na stanowisku ds. obsługi organów gminy, pokój nr 20, tel. 52/320-68-61.

 

U z a s a d n i e n i e

Nieruchomość  oznaczona jako działka nr 32/6 o pow. 1,79 ha  w obrębie ewidencyjnym Dąbrowa Wielka stanowiąca własność Gminy Nowa Wieś Wielka położona jest w terenie, dla którego brak jest planu zagospodarowania przestrzennego. Przedmiotowa nieruchomość w ewidencji gruntów sklasyfikowana jest jako rola klasy VI. Również dla nieruchomości zamiennych oznaczonych jako działka ew. nr 259 i część działki nr 260 w obrębie ewidencyjnym Leszyce brak jest planu zagospodarowania przestrzennego.  Celem zamiany przedmiotowych nieruchomości jest utworzenie  na działce ew. nr 259 i na części działki ew. nr  260 w obrębie ewidencyjnym Leszyce drogi dojazdowej do  posesji przy ulicy Dworcowej 6 w Nowej Wsi Wielkiej  stanowiącej działki ew. nr  dz. ew. nr nr 261/2, 261/5, 261/12 i 261/13 w obrębie ewidencyjnym Leszyce. Właścicielka posesji przy ulicy Dworcowej 6 zgłaszała do Urzędu tut. Gminy problem braku dostępności do drogi publicznej, jednak Gmina z uwagi na brak planu zagospodarowania przestrzennego i gruntów gminnych w tym rejonie nie mogła wyznaczyć odpowiedniego terenu z przeznaczeniem na drogę dojazdową. Właściciel  gruntów, przez które miałaby przebiegać droga dojazdowa do posesji przy ulicy Dworcowej 6, wyraził w dniu 13 grudnia 2005 r. zgodę na zamianę  gruntów  będących przedmiotem uchwały.
W celu rozwiązania ww problemu zamiana gruntów jest celowa i uzasadniona.

Przewodniczący Rady

Franciszek Bizon


 
 


Opublikował: Renata Sitek (20 grudnia 2005, 14:51:43)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2943

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij