Uchwała nr XIII/98/15RADY GMINY NOWA WIEŚ WIELKAz dnia 26 listopada 2015w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymiNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015 r. poz.1515) oraz art. 6l ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2013 r. poz. 1399 ze zm. ) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XIII/98/15
RADY GMINY NOWA WIEŚ WIELKA
z dnia 26 listopada 2015


w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015 r. poz.1515) oraz art. 6l ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2013 r. poz. 1399 ze zm. ) uchwala się, co następuje:


§ 1.1. Właściciele nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Nowa Wieś Wielka zobowiązani są uiszczać opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi bez wezwania, miesięcznie z góry, w terminie do 10 dnia każdego miesiąca.
   2. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się na rachunek bankowy  Gminy Nowa Wieś Wielka. 
 
§ 2. Wysokość stawki opłaty, o której mowa w § 1 ust. 1, określa odrębna uchwała.
 
§ 3. Traci moc uchwała Nr XXII/186/12 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz.Urz. Woj. Kuj. - Pom. poz. 3591).
 
§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko -Pomorskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.
 
 
 
 
 
 
 


 
Uzasadnienie
W związku ze zmianą ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku  w gminach, dokonaną ustawą z dnia 28 listopada 2014 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw, zaistniała konieczność podjęcia nowej uchwały zgodnej z przepisami znowelizowanej ustawy, która w swojej treści  doprecyzowuje zasady uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości. Znowelizowany przepis art. 6l ust. 1 ustawy dotyczył określenia, czy opłata za gospodarowanie opłatami komunalnymi ma być uiszczana z dołu czy z góry. Ponadto został usunięty niemający podstawy przepis dotyczący opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za niepełny miesiąc w wysokości proporcjonalnej.

-------------------------------------------------
[1]Dz.U. z 2013 r. poz. 1593,  Dz.U. z 2015 poz. 87, poz. 122 i poz. 1688.

metryczka


Opublikował: Szymon Giżycki (17 grudnia 2015, 11:39:13)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 518