Uchwała nr XXXI/303/13RADY GMINY NOWA WIEŚ WIELKAz dnia 5 grudnia 2013w sprawie przyznania dotacji przedmiotowej do ścieków wprowadzonych do gminnych zbiorczych urządzeń kanalizacyjnych. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594, ze zm.*), w związku z art. 15 ust. 3 pkt 1 i art. 219 ust. 1, 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.**) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XXXI/303/13
RADY GMINY NOWA WIEŚ WIELKA
z dnia 5 grudnia 2013


w sprawie przyznania dotacji przedmiotowej do ścieków wprowadzonych do gminnych zbiorczych urządzeń kanalizacyjnych.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594, ze zm.*), w związku z art. 15 ust. 3 pkt 1 i art. 219 ust. 1, 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.**) uchwala się, co następuje:


§ 1. Ustala się dotację przedmiotową do odprowadzania i oczyszczania ścieków w wysokości: 294.000 zł (słownie złotych: dwieście dziewięćdziesiąt cztery tysiące), skalkulowaną wg stawki jednostkowej ustalonej w § 2.
 
§ 2.1. Ustala się stawkę jednostkową dotacji do 1m³ ścieków wprowadzonych do gminnych zbiorczych urządzeń kanalizacyjnych w wysokości: 1,50 zł brutto (słownie złotych: jeden 50/100 brutto) za 1m³ ścieków.
   2. Dotacja dotyczy osób fizycznych we wszystkich grupach taryfowych odprowadzania ścieków, określonych we wniosku o zatwierdzenie taryf, za wyjątkiem grupy taryfowej 4.
 
§ 3. Uchwała obowiązuje w okresie od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r.
 
§4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 r.   
 
 
  


Uzasadnienie

Ustawa o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. w art. 15 ust. 3 pkt 1 i art. 219 ust. 1, 3 i 4 stanowi, że dotacja przedmiotowa dla zakładów budżetowych powinna zostać skalkulowana według stawek jednostkowych jako dotacja do 1m³ ścieków wprowadzonych do gminnej sieci kanalizacyjnej. Na podstawie tej ustawy zostaje wywołana proponowana uchwała, stanowiąca o dopłacie do 1 m³ ścieków odprowadzonych i oczyszczonych w wysokości: 1,50 zł brutto. Do projektu budżetu Gminy przyjęto dotację przedmiotową do odprowadzania i oczyszczania ścieków w wysokości 294.000 zł, która wynika z przedłożonego przez Zakład Gospodarki Komunalnej projektu budżetu.

------------------------------------------------------------
* z 2013 r. poz.645,
** z 2013 r. poz. 938.
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Szymon Giżycki (20 grudnia 2013, 09:55:30)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1095