Uchwała nr XII/113/03Rady Gminy Nowa Wieś Wielkaz dnia 3 grudnia 2003w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od posiadania psów oraz zwolnień z tego podatku na terenie gminy Nowa Wieś Wielka, terminu płatności oraz sposobu jego poboru w roku podatkowym 2004 .Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. l ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142, póz. 1591 oraz z 2002 r. Nr 23, póz. 220, Nr 62, póz. 558 i Nr 113, póz. 984, Nr 214, póz. 1806, Dz.U. z 2003 r. Nr 80, póz. 717, Nr 162, póz. 1568), art. 14 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz. U. z 2002 r. Nr 9, póz. 84, Nr 200, póz. 1683, oraz z 2003 r. Nr 96, póz. 874 i Nr 110, póz. 1039) Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 31 października 2003 r. w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych ( M.P. Nr 51, póz. 804)

Uchwała nr XII/113/03
Rady Gminy Nowa Wieś Wielka
z dnia 3 grudnia 2003


w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od posiadania psów oraz zwolnień z tego podatku na terenie gminy Nowa Wieś Wielka, terminu płatności oraz sposobu jego poboru w roku podatkowym 2004 .

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. l ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142, póz. 1591 oraz z 2002 r. Nr 23, póz. 220, Nr 62, póz. 558 i Nr 113, póz. 984, Nr 214, póz. 1806, Dz.U. z 2003 r. Nr 80, póz. 717, Nr 162, póz. 1568), art. 14 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz. U. z 2002 r. Nr 9, póz. 84, Nr 200, póz. 1683, oraz z 2003 r. Nr 96, póz. 874 i Nr 110, póz. 1039) Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 31 października 2003 r. w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych ( M.P. Nr 51, póz. 804)


Rada Gminy Nowa Wieś Wielka
uchwala co następuje:

§ 1

Ustala się roczną stawkę podatku od posiadania psów w wysokości:
1) od posiadania jednego psa, w wysokości 22 zł,
2) od posiadania każdego następnego psa, w wysokości 36 zł,
3) od posiadania każdego następnego psa powyżej ilości psów zwolnionej z podatku ustawowo, w wysokości 36 zł.

§ 2

Zwalnia się z podatku od posiadania psów, posiadaczy szczeniąt w wieku do 8 tygodni.

§ 3

1. Podatek płatny jest z góry, bez wezwania, do 31 marca lub w terminie 14 dni od dnia wejścia w posiadanie psa.
2. W przypadku nabycia psa po 30 czerwca, podatek od posiadania psów jest płatny w połowie jego wysokości.

§ 4

1. Podatek od posiadania psów pobierany jest w drodze inkasa.
2. Poboru podatku dokonuje się na drukach stosowanych do przyjmowania wpłat gotówkowych.

§ 5

Na inkasentów podatku od posiadania psów, wyznacza się sołtysów.
1. Inkasenci podatku powinni dokonywać rozliczenia wpływów z budżetem gminy w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego rozliczenie dotyczy.
2. Ustala się, że wynagrodzenie inkasenta wynosi 30 % kwoty pobranego podatku, które płatne jest w terminie 14 dni po przedstawieniu rozliczenia, o którym mowa w ust. l

§ 7

Traci moc uchwała Nr III/ 15/ 02 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 12 grudnia 2002 roku w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości, podatku od posiadania psów oraz w sprawie obniżenia ceny żyta dla celów podatku rolnego na 2003 rok i ustalenia informacji i deklaracji w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych i prawnych.

§ 8

Wykonanie chwały powierza się Wójtowi Gminy Nowa Wieś Wielka.

§ 9

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego  i wchodzi w życie z dniem l stycznia 2004 r.

Przewodniczący Rady

Franciszek Bizon 

metryczka


Opublikował: Renata Sitek (31 maja 2005, 10:13:46)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 3732