Uchwała nr XII/110/03Rady Gminy Nowa Wieś Wielkaz dnia 3 grudnia 2003W sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, zwolnień z podatku od nieruchomości, ustalenia wzoru formularza informacji i deklaracji w sprawie podatku od nieruchomości oraz poboru tego podatku w drodze inkasa.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. l ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, póz. 1591 oraz z 2002 r. Nr 23, póz. 220, Nr 62, póz. 558 i Nr 113, póz. 984, Nr 214, póz. 1806, Dz. U. Z 2003 r. Nr 80, póz. 717, Nr 162, póz. 1568 ), art. 6 ust. 12 i 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz. U. z 2002 r. Nr 9, póz. 84, Nr 200, póz. 1683, oraz z 2003 r. Nr 110, póz. 1039), art. 6 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. Przepisy wprowadzające ustawę o działalności pożytku publicznego i wolontariacie ( Dz. U. Nr 96, póz. 874 ), Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 31 października 2003 r. w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych (M.P. Nr 51, póz. 804 )

Uchwała nr XII/110/03
Rady Gminy Nowa Wieś Wielka
z dnia 3 grudnia 2003


W sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, zwolnień z podatku od nieruchomości, ustalenia wzoru formularza informacji i deklaracji w sprawie podatku od nieruchomości oraz poboru tego podatku w drodze inkasa.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. l ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, póz. 1591 oraz z 2002 r. Nr 23, póz. 220, Nr 62, póz. 558 i Nr 113, póz. 984, Nr 214, póz. 1806, Dz. U. Z 2003 r. Nr 80, póz. 717, Nr 162, póz. 1568 ), art. 6 ust. 12 i 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz. U. z 2002 r. Nr 9, póz. 84, Nr 200, póz. 1683, oraz z 2003 r. Nr 110, póz. 1039), art. 6 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. Przepisy wprowadzające ustawę o działalności pożytku publicznego i wolontariacie ( Dz. U. Nr 96, póz. 874 ), Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 31 października 2003 r. w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych (M.P. Nr 51, póz. 804 )


Rada Gminy Nowa Wieś Wielka
uchwala, co następuje:

§ 1

Ustala się roczne stawki podatku od nieruchomości w wysokości:
1) od l m 2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych lub ich części     0,47 zł
2) od l m 2 powierzchni użytkowej budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej  14,99 zł
3) od l m 2 powierzchni użytkowej budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym    8,11 zł
4) od l m 2 powierzchni użytkowej budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych     3,49 zł
5) od l m 2 powierzchni użytkowej pozostałych budynków lub ich części, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego  3,14 zł
6) od budowli 2 % ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. l pkt 3 oraz ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych,
7) od l m 2 powierzchni gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków 0,62 zł
8) od gruntów:
a) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne lub elektrowni wodnych od l ha powierzchni    3,41 zł
b) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej
działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od l m 2 powierzchni  0,13 zł

§ 2

Zwalnia się z podatku od nieruchomości:
1) nieruchomości służące do wykonywania zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa publicznego,
2) nieruchomości służące do wykonywania zadań w zakresie ochrony zdrowia,
3) nieruchomości stanowiące własność gminy, które nie zostały przekazane w posiadanie zależne lub w zarząd innym podmiotom,
4) nieruchomości służące do wykonywania zadań w zakresie ochrony przeciwpożarowej,

§ 3

Ustala się wzory formularzy, w których zawarte będą dane dotyczące podmiotu
i przedmiotu opodatkowania niezbędne do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości,
od osób fizycznych i od osób prawnych:
1) Informacja w sprawie podatku od nieruchomości - IN -l załącznik nr l
2) Deklaracja na podatek od nieruchomości             - DN-1 załącznik nr 2

§ 4

1. Zarządza się pobór podatku od nieruchomości od osób fizycznych z terenu gminy Nowa Wieś Wielka w drodze inkasa.
2. Na inkasentów podatku, o którym mowa w ust. l, wyznacza się sołtysów.
3. Za pobór podatku od nieruchomości ustala się prowizję dla sołtysów niżej wymienionych sołectw w wysokości:

Nazwa sołectwa
1) na terenie sołectwa Brzoza - sołtys
2) na terenie sołectwa Dąbrowa Wielka - sołtys
3) na terenie sołectwa Dobromierz  - sołtys
4) na terenie sołectwa Dziemionna - sołtys
5) na terenie sołectwa Januszkowi - sołtys
6) na terenie sołectwa Jakubowo - sołtys
7) na terenie sołectwa Kolankowo - sołtys
8) na terenie sołectwa Kobylanka - sołtys
9) na terenie sołectwa Leszyce - sołtys
10) na terenie sołectwa Nowa Wieś Wielka - sołtys
11) na terenie sołectwa Nowa Wioska - sołtys
12) na terenie sołectwa Nowe Smolno - sołtys
13) na terenie sołectwa Olimpin - sołtys
14) na terenie sołectwa Prądocin - sołtys
15) na terenie sołectwa Tarkowo Dolne - sołtys

Procent inkasowanej kwoty
Waldemar Owczarzak          4,5
Janusz Ostrowski      10
Edward Maj ewsk     10
Krystyna Szal            10
Czesław Brzykcy      10
Tadeusz Małecki       10
Tadeusz Dembiński   10
Jerzy Jurski               10
Franciszek Kata        10
Czesław Pachut        4,5
Iwona Ćwierdzińska  10
Anna Bielawa           10
Andrzej Krym           10
Tomasz Janiszewski  10
Kazimierz Stryj ski     10

 
 
4. Pobrany podatek sołtysi powinni wpłacić na rachunek bankowy urzędu gminy Nowa Wieś Wielka w ciągu 3 dni od daty pobrania.
 
5. Inkasenci ponoszą osobistą odpowiedzialność za podatek pobrany i nie wpłacony w terminie na rachunek bankowy urzędu gminy Nowa Wieś Wieka.

§ 5

Traci moc uchwała Nr III/15/02 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 12 grudnia 2002 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości, podatku od posiadania psów oraz w sprawie obniżenia średniej ceny żyta dla celów podatku rolnego na 2003 rok i ustalenia informacji i deklaracji w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych i prawnych.

§ 6

Traci moc uchwała Nr V / 40 /03 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 25 lutego 2003 r. w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.

§ 7

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nowa Wieś Wielka.

§ 8

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego i wchodzi w życie z dniem l stycznia 2004 r.

Przewodniczący Rady

Franciszek Bizon

metryczka


Opublikował: Renata Sitek (31 maja 2005, 09:41:08)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 3835