Uchwała nr XIII/125/03Rady Gminy Nowa Wieś Wielkaz dnia 29 grudnia 2003w sprawie uchylenia uchwały Nr XIV/103/03 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka w sprawie protestu wniesionego do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Brzoza, obejmującego obszar położony wzdłuż drogi krajowej nr 25 pomiędzy ul. Łabiszyńską a drogą powiatową nr 1550C Brzoza - Prądocin.Na podstawie art 18 ust. l ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, póz. 1591, Dz. U z 2002 r. Nr 23 póz. 220, Nr 62, póz..558, Nr 113, póz. 984, Nr 214, póz. 1806, Dz. U z 2003 r. Nr 80, poz.717),

Uchwała nr XIII/125/03
Rady Gminy Nowa Wieś Wielka
z dnia 29 grudnia 2003


w sprawie uchylenia uchwały Nr XIV/103/03 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka w sprawie protestu wniesionego do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Brzoza, obejmującego obszar położony wzdłuż drogi krajowej nr 25 pomiędzy ul. Łabiszyńską a drogą powiatową nr 1550C Brzoza - Prądocin.

Na podstawie art 18 ust. l ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, póz. 1591, Dz. U z 2002 r. Nr 23 póz. 220, Nr 62, póz..558, Nr 113, póz. 984, Nr 214, póz. 1806, Dz. U z 2003 r. Nr 80, poz.717),


Rada Gminy Nowa Wieś Wielka
uchwala, co następuje:

§ 1

Uchyla się uchwałę Nr XIV 103/03 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka w sprawie protestu wniesionego do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Brzoza, obejmującego obszar położony wzdłuż drogi krajowej nr 25 pomiędzy ul. Łabiszyńską a drogą powiatową nr 1550C  Brzoza - Prądocin.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nowa Wieś Wielka.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Franciszek Bizon

metryczka


Opublikował: Renata Sitek (24 maja 2005, 16:37:22)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 3094