Uchwała nr XXIII/199/12RADY GMINY NOWA WIEŚ WIELKAz dnia 27 grudnia 2012w sprawie wydatków budżetu Gminy, które w 2012 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, ze zm.*) oraz art. 263 ust. 2, 4 i 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.**) uchwala się co następuje:

Uchwała nr XXIII/199/12
RADY GMINY NOWA WIEŚ WIELKA
z dnia 27 grudnia 2012


w sprawie wydatków budżetu Gminy, które w 2012 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, ze zm.*) oraz art. 263 ust. 2, 4 i 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.**) uchwala się co następuje:


   § 1. Ustala się wykaz wydatków budżetu gminy, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2012, stanowiący załącznik nr 1 do uchwały.
 
    § 2. Ustala się plan finansowy wydatków, o których mowa w § 1 uchwały, w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji wydatków, które  nie wygasają z upływem roku budżetowego 2012, stanowiący załącznik nr 2 do uchwały.
 
 
    § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
------------------------------------------------------------------- 
* z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r.  Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z  2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327,  Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241 i z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675, oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679,  Nr 134, poz.777, Nr 217, poz.1281, Nr 149, poz. 887 oraz z 2012 r. poz. 567.
**  z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz.1578 i Nr 257, poz.1726  z 2011 r. Nr 185, poz.1092,Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429 i Nr 291, poz. 1707.  

  Uzasadnienie

Zgodnie z zasadą roczności budżetu niezrealizowane kwoty wydatków wygasają z upływem roku budżetowego, z wyjątkiem wydatków określonych w art. 263 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Zgodnie z art. 263 ust. 2, 4 i 5 organ stanowiący może ustalić wykaz wydatków niewygasających oraz określić ostateczny termin dokonania każdego wydatku w następnym roku budżetowym oraz plan finansowy – w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji wydatków w formie uchwały. Ostateczny termin dokonania wydatków niewygasających upływa 30 czerwca 2013 r. Środki finansowe na wydatki ujęte w wykazie, zostaną przekazane z rachunku budżetu na wyodrębnione subkonto rachunku bankowego Urzędu Gminy na pokrycie niewygasających wydatków objętych planem.
Wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego i zostały ujęte w wykazie, zostaną zaksięgowane w sprawozdaniu rocznym z wykonania planu wydatków budżetowych za 2012 r. jako wydatki wykonane.           
W następnym roku budżetowym – 2013 r. – wydatki niewygasające będą realizowane na podstawie ich planu finansowego. Niewykonanie wydatków w określonym terminie będzie skutkować zwrotem środków na rachunek dochodów budżetu.
 

Załącznik nr 1 - WYKAZ WYDATKÓW BUDŻETU GMINY, KTÓRE NIE WYGASAJĄ Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO 2012 (43kB) word

Załącznik nr 2 - PLAN FINANSOWY WYDATKÓW W PODZIALE NA DZIAŁY, ROZDZIAŁY I PARAGRAFY KLASYFIKACJI WYDATKÓW, KTÓRE NIE WYGASAJĄ Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO 2012 (38kB) word

metryczka


Opublikował: Szymon Giżycki (8 stycznia 2013, 12:26:58)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1433