Uchwała nr XII/108/03Rady Gminy Nowa Wieś Wielkaz dnia 3 grudnia 2003w sprawie zatwierdzenia taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ściekówNa podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591; z późn.zm.) oraz art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz.U. Nr 72 poz.747:z późń. zm.)

Uchwała nr XII/108/03
Rady Gminy Nowa Wieś Wielka
z dnia 3 grudnia 2003


w sprawie zatwierdzenia taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591; z późn.zm.) oraz art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz.U. Nr 72 poz.747:z późń. zm.)


Rada Gminy

uchwala, co następuje:

 

 

§ 1

Zatwierdza się taryfę za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie gminy  Nowa Wieś Wielka w wysokości 2,10 zł za 1 m3 wody plus podatek vat, dla wszystkich grup taryfowych odbiorców usług.

 

§ 2

Zatwierdza się taryfę za zbiorowe odprowadzenie ścieków na terenie gminy  Nowa Wieś Wielka w wysokości 2,65 zł za 1 m3 plus podatek vat, dla wszystkich grup taryfowych odbiorców usług.

 

 

§ 3

Traci moc uchwała nr XXXII/276/01 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 10 grudnia 2001r.
w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobieranie wody z gminnych urządzeń wodociągowych
i za wprowadzanie ścieków komunalnych do gminnych urządzeń kanalizacyjnych.

 

§ 4

Ustala się obowiązywanie taryf określonych w § 1 i  § 2 na okres od dnia 1 stycznia 2004r. do 31 grudnia 2004.

 

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nowa Wieś Wielka,

 

§ 6

Zakład Gospodarki Komunalnej ogłasza zatwierdzenie taryf  w miejscowej prasie i w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Gminy w terminie do 7 dni od dnia podjęcia uchwały.

 

Przewodniczący Rady

 

Franciszek Bizon

metryczka


Opublikował: Renata Sitek (20 maja 2005, 12:37:14)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2459