Uchwała nr XIV/119/11RADY GMINY NOWA WIEŚ WIELKAz dnia 29 grudnia 2011w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Wieś Wielka na lata 2012-2015. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, ze zm.*), art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz.1240 ze zm.**), w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 ze zm.***) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XIV/119/11
RADY GMINY NOWA WIEŚ WIELKA
z dnia 29 grudnia 2011


w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Wieś Wielka na lata 2012-2015.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, ze zm.*), art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz.1240 ze zm.**), w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 ze zm.***) uchwala się, co następuje:


   § 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Nowa Wieś Wielka na  lata  2012-2015, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Uchwały.
 
   §  2. Przyjmuje się prognozę kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2012-2018, zgodnie  z załącznikiem Nr 1 do Uchwały.
 
   § 3. Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2012-2015, zgodnie  z załącznikiem Nr 2 do Uchwały.
 
    § 4. 1. Upoważnia się Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych załącznikiem Nr 2 do Uchwały.
2. Upoważnia się Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
 
    § 5. Traci moc uchwała Nr VII/36/11 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 30 marca 2011 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Wieś Wielka na lata 2011-2014.
 
   § 6.  Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 r.
  
 
 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------
* z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r.  Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z  2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327,  Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241 i z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675, oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz.777, Nr 217, poz.1281. **  z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz.1578 i Nr 257, poz.1726, z 2011 r. Nr 185, poz.1092, Nr 201, poz.1183. *** z 2009 r. Nr 219, poz. 1706, z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 108, poz. 685, Nr 152, poz. 1020, Nr 161, poz.1078, Nr 226, poz. 1475 i Nr 238,  poz. 1578, z 2011 r. Nr 178, poz.1061 i Nr 197, poz. 1170.

Załącznik nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa (198kB) pdf

Załącznik nr 2 - Wykaz przedsięwzięć (86kB) pdf

Załącznik nr 2 - Wykaz przedsięwzięć (88kB) pdf

Załącznik nr 2 - Wykaz przedsięwzięć (112kB) pdf

Załącznik nr 2 - Wykaz przedsięwzięć (116kB) pdf

Załącznik nr 2 - Zbiorczo przedsięwzięcia (70kB) pdf

Objaśnienia (18kB) word
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Szymon Giżycki (5 stycznia 2012, 09:20:41)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1627