Uchwała nr XIII/114/11RADY GMINY NOWA WIEŚ WIELKAz dnia 28 listopada 2011w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2012 r. Na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 ze zm.*) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XIII/114/11
RADY GMINY NOWA WIEŚ WIELKA
z dnia 28 listopada 2011


w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2012 r.

Na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 ze zm.*) uchwala się, co następuje:


   § 1. Uchwała reguluje formy współpracy w 2012 r. organów gminy z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 
   § 2. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o:
1)  organizacjach - należy przez to rozumieć organizacje pozarządowe oraz podmioty,
o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003  r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
2)  ustawie bez bliższego określenia - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

   §3. 1. Współpraca z organizacjami w 2012 r. będzie się odbywała w szczególności
w formach:
1)  zlecania organizacjom realizacji zadań publicznych na zasadach określonych
w ustawie, z wyłączeniem zadań z zakresu pomocy społecznej, do zlecania których stosuje się przepisy o pomocy społecznej,
2)  wzajemnego informowania się o planowanych kierunkach działalności
i współdziałania w celu zharmonizowania tych kierunków,
3)  konsultowania z organizacjami, odpowiednio do zakresu ich działania, projektów aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji,
4)  tworzenia, w miarę potrzeb, wspólnych zespołów o charakterze doradczym lub inicjatywnym, złożonych z przedstawicieli organizacji oraz organów gminy,
5)  udzielania organizacjom ze strony Urzędu pomocy w przygotowywaniu wniosków
o środki finansowe na realizację zadań,
6)  promowania organizacji poprzez umieszczanie na stronie internetowej Urzędu Gminy Nowa Wieś Wielka, na tzw. „mapie aktywności”, najistotniejszych danych o organizacjach, w celu umożliwienia uzyskania przez zainteresowanych obywateli informacji o działalności organizacji.
2. Zlecanie realizacji zadań publicznych oparte będzie na  kontynuowaniu współpracy z organizacjami w następujących obszarach działalności pożytku publicznego:
a) Kultura fizyczna i sport:
- upowszechnianie sportu w środowisku wiejskim,
- organizacja zawodów i rozgrywek sportowych promujących Gminę Nowa Wieś   
  Wielka,
- organizacja rajdów rekreacyjnych,
- integracja seniorów i osób niepełnosprawnych poprzez zajęcia sportowe,
b) Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji:
- wspieranie działań z zakresu podtrzymywania tradycji lokalnych i narodowych,
- wspieranie i promocja twórczości lokalnej i regionalnej,
- wspieranie działań kształtujących postawy patriotyczne oraz inicjatywy kultywujące pamięć o zasłużonych dla społeczności lokalnej postaciach, miejscach i wydarzeniach historycznych,
c) Edukacyjna opieka wychowawcza:
- organizowanie konkursów plastycznych, fotograficznych, itp.,
- wdrażanie różnych form aktywnego wypoczynku zimowego i letniego dla dzieci
i młodzieży,
- wspieranie działalności wychowawczej poprzez organizację różnych form zajęć dla dzieci i młodzieży,
d) Pomoc społeczna:
- wyrównywanie szans młodzieży uczącej się,
- pomoc rodzinom wymagającym wsparcia społecznego poprzez umożliwienie udziału
w różnych formach zajęć sportowo-rekreacyjnych,
- organizacja zajęć integracyjnych dla dzieci z rodzin wymagających wsparcia
  społecznego,
- aktywizacja społeczna ludzi starszych i samotnych,
-prowadzenie wspólnych przedsięwzięć na rzecz społeczności lokalnych poprzez współpracę przy organizowaniu imprez, konferencji, szkoleń i kampanii z zakresu pomocy społecznej,
- aktywizacja społeczna oraz pomoc specjalistyczna dla osób niepełnosprawnych,
-integracja, aktywizacja i wsparcie specjalistyczne dla osób niepełnosprawnych i innych zagrożonych wykluczeniem społecznym.
   3. Zlecanie przez Gminę realizacji zadań publicznych będzie następowało w formie powierzania wykonywania zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie ich realizacji lub wspierania realizacji zadań publicznych z udzieleniem dotacji na dofinansowanie, w drodze konkursu ogłaszanego przez Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka, w ramach środków zabezpieczonych na określone zadania w budżecie Gminy Nowa Wieś Wielka na 2012 r.
   4. Zlecanie realizacji zadań publicznych lub wspieranie realizacji tych zadań obejmuje organizacje, których działalność statutowa jest zgodna z zakresem zlecanego lub wspieranego zadania.
   5. Powierzanie organizacjom wykonywania zadań publicznych, w innych niż wymienione
w ust. 2 obszarach działalności pożytku publicznego, o których mowa w art. 4 ustawy, wraz
z udzieleniem dotacji na ich finansowanie bądź wspieranie takich zadań wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji na zasadach przewidzianych w ustawie, będzie mogło następować w przypadku zabezpieczenia środków na realizację określonego zadania
w budżecie gminy. Nawiązanie współpracy w nowych obszarach działalności pożytku publicznego winno być poprzedzone odpowiednimi formami współdziałania, o których mowa w § 4 - 7 uchwały.
   6. W skład Komisji konkursowych powołanych zarządzeniem Wójta, oceniających oferty złożone w ramach ogłoszonego konkursu, zgodnie z art. 15 ust. 2a-2f ustawy, wchodzi osoba reprezentująca organizacje pozarządowe lub podmioty z art. 3 ust. 3 (z wyjątkiem przedstawicieli organizacji lub podmiotów z art. 3 ust. 3 biorących udział w konkursie).
 
   § 4.1. Dla ułatwienia wzajemnego informowania się o planowanych kierunkach działalności
i współdziałania, w celu zharmonizowania tych kierunków będą organizowane konsultacje.
   2. Konsultacje mogą być inicjowane zarówno przez organizacje, jak i przez organy gminy. Organizatorem konsultacji jest Wójt Gminy.
   3. Konsultacja zainicjowana przez organizację winna się odbyć w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku Wójtowi Gminy, chyba że organizacja określi termin późniejszy.
4. Wójt jest obowiązany do zwołania konsultacji z własnej inicjatywy w przedmiocie:
1) poinformowania organizacji o założeniach projektu budżetu w zakresie planowanych do realizacji zadań publicznych w oparciu o współpracę z organizacjami w formie zlecania im realizacji określonych zadań,
2) konsultacji projektu programu współpracy z organizacjami na kolejny rok.
   5. Obradom konsultacji przewodniczy Wójt lub osoba przez niego upoważniona.
   6. Obrady konsultacji muszą być protokołowane. Protokół podpisuje protokolant
i przewodniczący konsultacji. Kopię protokołu przekazuje się w ciągu 7 dni organizacjom
i organom gminy, które brały udział w konsultacjach. Organizacje i organy gminy uczestniczące w konsultacjach mogą wnieść na piśmie uwagi do protokołu w ciągu 14 dni
od daty jego otrzymania. Wniesione uwagi razem z protokołem i ewentualnymi załącznikami stanowią akta, z którymi postępuje się zgodnie z instrukcją kancelaryjną dla organów gmin
i związków międzygminnych.
   7. Konsultacje są jawne. O zwoływaniu konsultacji należy zawiadomić pisemnie organizacje działające na terenie gminy, Radę Gminy i sołtysów, na co najmniej 7 dni przed wyznaczonym terminem, określając miejsce i godzinę oraz porządek konsultacji. Na konsultacje zaprasza się przedstawiciela Powiatu Bydgoskiego w Radzie Organizacji Pozarządowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz przedstawiciela gminy, działającego w forum organizacji pozarządowych na szczeblu Powiatu.
 
   § 5. Sołectwa inicjują współpracę z organizacjami na zasadach ustalonych w statucie sołectwa.
 
   § 6.1. Procedura współpracy organów gminy z organizacjami w przedmiocie tworzenia rocznego programu współpracy na kolejny rok winna uwzględniać możliwość czynnego udziału organizacji  w procesie przygotowania projektu.
   2. Przedstawiciele organizacji mogą składać propozycje dotyczące projektu rocznego programu współpracy na kolejny rok w terminie do 30 października.
   3. Uwzględniając propozycje organizacji, a także uwagi i wnioski, Wójt przygotowuje projekt uchwały w sprawie rocznego programu współpracy na kolejny rok, który uchwalany jest do 30 listopada i następnie przedstawia go organizacjom pozarządowym.
   4. W celu skonsultowania projektu uchwały Wójt zwołuje konferencję, do której stosuje się procedurę określoną w § 4. Do zaproszenia do udziału w konferencji dołącza się projekt uchwały lub wskazuje adres, pod którym projekt ten będzie dostępny na stronie Biuletynu Informacji Publicznej. Przedmiotem konferencji jest skonsultowanie projektu, w tym, w przypadku braku możliwości uwzględnienia w projekcie programu propozycji, uwag
i wniosków organizacji, złożenie przez Wójta informacji o przyczynach nieuwzględnienia tych propozycji.
   5. Skonsultowany z organizacjami projekt uchwały zostaje przez Wójta przekazany Radzie Gminy. Przedstawiciele organizacji mogą uczestniczyć w posiedzeniach komisji i sesjach Rady Gminy Nowa Wieś Wielka na zasadach określonych w Statucie Gminy Nowa Wieś Wielka.
 
   § 7.1. Projekty uchwał Rady Gminy w dziedzinach dotyczących działalności statutowych organizacji winny być konsultowane z organizacjami.
   2. Forum dla konsultowania projektów uchwał Rady Gminy w dziedzinach dotyczących działalności statutowych organizacji stanowią w szczególności konsultacje, o których mowa w § 4.
   3. Jeżeli projekt uchwały Rady Gminy dotyczy wąskiej merytorycznie dziedziny odnoszącej się do działalności statutowej danej organizacji, konsultacje mogą się odbyć w ramach pracy właściwej merytorycznie komisji Rady Gminy.
   4. Opinia o konsultowanym projekcie uchwały wyrażona przez daną organizację powinna zostać zapisana w protokole konferencji, zespołu, bądź komisji Rady Gminy, może być również wyrażona przez organizację na piśmie w odrębnym dokumencie stanowiącym załącznik do protokołu.
 
   § 8. Ustala się następujący sposób monitorowania współpracy organów gminy
z organizacjami pozarządowymi:
1)      w sprawozdaniach z pracy Wójta składanych Radzie Gminy przez Wójta w okresach miedzy sesjami powinna być przedstawiana informacja na temat współpracy
z organizacjami,
2)      informację o realizacji współpracy z organizacjami w przedmiocie udzielonych organizacjom dotacji zamieszcza się w „Informacji z wykonania budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka za pierwsze półrocze 2012 r.” oraz w „Sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka za 2012 r.”,
3)      przedstawiciele organizacji mogą składać na temat realizacji współpracy uwagi
i wnioski, które będą wykorzystane przy tworzeniu programu współpracy na kolejny rok,
4)      informacje na temat udzielonych organizacjom dotacji i sposobie realizacji zadań umieszcza się na stronie internetowej Urzędu jako element dodatkowy „mapy aktywności”, o której mowa w § 3 ust. 1 pkt 6, a informacje powinny zawierać dane ze sprawozdań składanych przez organizacje z realizacji dotowanych zadań.
 
   § 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
 
   § 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.
 
 
 

 
___________________________________________________________________________
*z 2011 r. Nr 112, poz. 654  Nr 205, poz. 1211 i Nr 209, poz. 1244.

Uzasadnienie

Zlecenie zadań publicznych do realizacji organizacjom pozarządowym następuje na mocy ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Ustawowym warunkiem zlecania zadań ze sfery publicznej w formie wspierania lub powierzania jest przeprowadzenie otwartego konkursu ofert oraz przestrzeganie zasad suwerenności stron, konkurencyjności, partnerstwa i jawności. Działalność organizacji pozarządowych jest elementem aktywizującym społeczność lokalną. Gmina Nowa Wieś Wielka prowadzi działalność w sferze zadań publicznych. Obejmują one: upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, naukę, edukację, oświatę i wychowanie, porządek i bezpieczeństwo publiczne, a także pomoc społeczną i działalność charytatywną. Organizacje pozarządowe cechuje niezależność i dobre rozpoznanie potrzeb i problemów społecznych, ponadto skupiają najaktywniejszych obywateli w swoim środowisku lokalnym, dlatego też na stałe wpisane są do systemu funkcjonowania w lokalnym środowisku na rzecz realizacji zadań publicznych. Biorąc pod uwagę efektywność pracy samorządu, sposób zarządzania i możliwość pozyskiwania funduszy, rozwój organizacji leży w jak najlepiej pojmowanym interesie wszystkich mieszkańców Gminy. Opracowany roczny program współpracy daje gwarancję prawidłowej współpracy i określa płaszczyznę działania. Konieczność uchwalenia przez organ stanowiący rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi wynika z art. 5 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Projekt programu na 2012 rok został skonsultowany z przedstawicielami organizacji pozarządowych.
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Szymon Giżycki (30 listopada 2011, 14:53:11)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2169