Uchwała nr XIII/111/11RADY GMINY NOWA WIEŚ WIELKAz dnia 28 listopada 2011w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargowej nieruchomości w Tarkowie Dolnym. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.*) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XIII/111/11
RADY GMINY NOWA WIEŚ WIELKA
z dnia 28 listopada 2011


w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargowej nieruchomości w Tarkowie Dolnym.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.*) uchwala się, co następuje:


   § 1. Wyraża się zgodę na  zbycie w drodze przetargowej, nieruchomości gruntowej niezabudowanej, oznaczonej jako działka ew. nr 39/32, o pow. 0,6761 ha, położonej
w obrębie ewidencyjnym Tarkowo Dolne, w Gminie Nowa Wieś Wielka, stanowiącej własność Gminy Nowa Wieś Wielka,  zapisanej w księdze wieczystej BY1B/00137036/7.
 
   § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
 
   § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.    
 
 
  
 
 
 
 
___________________________________________________________________________
* z 2002 r.  Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974
i Nr 173, poz.1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52 poz. 420, Nr 157, poz. 1241 z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230,  Nr 106, poz. 675 i Nr 40, poz. 230 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134. poz. 777 i Nr 217, poz. 1281 .

Uzasadnienie
 
Nieruchomość oznaczona jako działka ew. nr 39/32 położona w obrębie ewidencyjnym Tarkowo Dolne w Gminie Nowa Wieś Wielka, przeznaczona jest w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego części wsi Tarkowo Dolne, uchwalonym uchwałą Nr XXXV/311/02 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 17 czerwca 2002 r. (Dz. Urz. Woj. Kujawsko-Pomorskiego Nr 87, poz. 1804), na cele: składowo-usługowe z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej (symbol w planie 11/S/U/MN).
Zakupem wskazanej nieruchomości zainteresowani są potencjalni  nabywcy (na prowadzenie działalności gospodarczej – bazy transportu ciężarowego).
Wójt Gminy Nowa Wieś Wielka proponuje zbycie nieruchomości w celu wykonania zaplanowanych dochodów w budżecie Gminy na 2012 r. z tytułu sprzedaży nieruchomości gminnych, a także  ze względu na możliwość stworzenia nowych miejsc pracy.
Zbywanie  nieruchomości przekracza zakres zwykłego zarządu, stąd też warunkiem zbycia  jest podjecie przez Radę Gminy niniejszej uchwały.
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Szymon Giżycki (30 listopada 2011, 14:45:02)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1763