Uchwała nr XIII/110/11RADY GMINY NOWA WIEŚ WIELKAz dnia 28 listopada 2011w sprawie przyznania dotacji przedmiotowej do wywozu ścieków komunalnych z nieruchomości osób fizycznych na terenie Gminy Nowa Wieś Wielka. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.*), w związku z art. 15 ust. 3 pkt 1 i art. 219 ust.1, 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 ze zm.**) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XIII/110/11
RADY GMINY NOWA WIEŚ WIELKA
z dnia 28 listopada 2011


w sprawie przyznania dotacji przedmiotowej do wywozu ścieków komunalnych z nieruchomości osób fizycznych na terenie Gminy Nowa Wieś Wielka.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.*), w związku z art. 15 ust. 3 pkt 1 i art. 219 ust.1, 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 ze zm.**) uchwala się, co następuje:


   § 1.1. Ustala się dotację przedmiotową do wywozu ścieków komunalnych z nieruchomości na terenie Gminy Nowa Wieś Wielka od osób fizycznych w wysokości: 33.600 zł brutto (słownie złotych: trzydzieści trzy tysiące sześćset), skalkulowaną wg stawki jednostkowej ustalonej w § 2.
   2. Dotacja określona w ust. 1 dotyczy wyłącznie nieruchomości osób fizycznych, położonych na terenie Gminy Nowa Wieś Wielka, niewyposażonych w zbiorczą sieć kanalizacyjną.
 
   § 2. Ustala się stawkę jednostkową dotacji do wywozu ścieków komunalnych
z nieruchomości na terenie Gminy Nowa Wieś Wielka od osób fizycznych, przy użyciu beczkowozu asenizacyjnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Nowej Wsi Wielkiej o pojemności 4,50 m³, w wysokości: 24,00 zł brutto za jeden kurs beczkowozu.
 
   § 3. Uchwała obowiązuje w okresie od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.
 
   § 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
 
   § 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 r.
 
  
 
 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------
*z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz.1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28 poz. 142 i poz. 146, Nr 106 poz. 675, Nr 40, poz. 230 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777 i Nr 217, poz. 1281. **z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726.
 
Uzasadnienie
 
Ustawa o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. w art. 15 ust. 3 pkt 1 i art. 219 ust. 1, 3 i 4 stanowi, że dotacja do odprowadzenia i oczyszczenia ścieków powinna zostać skalkulowana według stawek jednostkowych. Na podstawie powyższej ustawy zostaje wywołana proponowana uchwała, stanowiąca o dopłacie do jednego kursu beczkowozu asenizacyjnego w wysokości: 24,00 zł brutto. Planowana wysokość dotacji w roku 2012 do wywozu i oczyszczenia ścieków wynosić będzie: 33.600 zł brutto (planowane 1400 kursów beczkowozu objętych dotacją).
Proponowana uchwała obejmuje mieszkańców Gminy Nowa Wieś Wielka, w części gminy nie objętej zbiorczą siecią kanalizacji sanitarnej. Ma ona zachęcać do usuwania nieczystości płynnych zgodnie z regulaminem utrzymania czystości i porządku w gminie, a jednocześnie wymuszać włączenie nieruchomości do zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej.
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Szymon Giżycki (30 listopada 2011, 14:42:39)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1766