Uchwała nr IV/11/10RADY GMINY NOWA WIEŚ WIELKAz dnia 28 grudnia 2010zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka na rok 2010. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d i lit. i oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 675), art. 186, art. 127 ust. 2, art. 211, art.212, art. 214, art. 215, art. 222 ust.1-3, art.235, art. 236, art. 237, art.258 ust.1 i art.264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz.1240 i z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835 i Nr 152, poz. 1020) oraz art. 166, art.166a, art. 184 ust.1pkt 10 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2005, Nr, 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217, Nr 170, poz. 1218, Nr 187, poz. 1381 i Nr 249, poz. 1832, z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 138, poz. 974 i Nr 140, poz. 984, z 2008 r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370, Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 62, poz. 504, Nr 72, poz. 619, Nr 79, poz. 666, Nr 157, poz.1241 i Nr 161, poz. 1277), w związku z art. 121 ust. 4, 5 i 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1706, Dz. U. z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 108, poz. 685 Nr 152, poz. 1020 i Nr 161, poz. 1078) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr IV/11/10
RADY GMINY NOWA WIEŚ WIELKA
z dnia 28 grudnia 2010


zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka na rok 2010.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d i lit. i oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 675), art. 186, art. 127 ust. 2, art. 211, art.212, art. 214, art. 215, art. 222 ust.1-3, art.235, art. 236, art. 237, art.258 ust.1 i art.264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz.1240 i z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835 i Nr 152, poz. 1020) oraz art. 166, art.166a, art. 184 ust.1pkt 10 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2005, Nr, 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217, Nr 170, poz. 1218, Nr 187, poz. 1381 i Nr 249, poz. 1832, z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 138, poz. 974 i Nr 140, poz. 984, z 2008 r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370, Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 62, poz. 504, Nr 72, poz. 619, Nr 79, poz. 666, Nr 157, poz.1241 i Nr 161, poz. 1277), w związku z art. 121 ust. 4, 5 i 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1706, Dz. U. z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 108, poz. 685 Nr 152, poz. 1020 i Nr 161, poz. 1078) uchwala się, co następuje:


   § 1. W uchwale Nr XXXV/345/09 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka na rok 2010 wprowadza                    się następujące zmiany:
1) w § 1 ust. 1 Dochody budżetu gminy kwotę  25.697.157 zł zastępuje się kwotą            25.862.157 zł,     
2) w § 1 ust. 1 pkt 2 dotacje celowe po zmianach wynoszą  3.980.562 zł ,    
3) w § 1 ust. 1 pkt 3 subwencje pozostają bez zmian i wynoszą 8.478.985 zł,  
4) w § 1 ust. 1 pkt 4 dochody ze środków otrzymanych z budżetu Unii Europejskiej po zmianie wynoszą 177.155 zł,
5) w § 1 ust.1 pkt 5 dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących kwotę  29.305 zł zastępuje się kwotą 30.880 zł,
6) w §1 ust.2 pkt 1 dochody majątkowe kwotę  122.184 zł zastępuje się kwotą 290.742 zł,                w tym: 
    a) dochody ze sprzedaży majątku wprowadzono kwotę 165.558 zł,                                           
    b) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
        pozostają bez zmian i wynoszą  10.000 zł,  
    c) dotacje i środki otrzymane na inwestycje kwotę 112.184 zł zastępuje się kwotą              115.184 zł,       
7) w § 1 ust. 2 pkt 2 dochody bieżące kwotę  25.574.973 zł zastępuje się kwotą 25.571.415 zł,    
8) w § 2  ust.1 Wydatki budżetu  kwotę 26.936.855 zł zastępuje się kwotą 26.901.855 zł, 
9) w § 2 ust. 1 pkt 1 wydatki bieżące kwotę 22.640.500 zł zastępuje się kwotą 22.605.500 zł, 
10) w § 2 ust. 1 pkt 1 lit. a wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń po zmianach wynoszą 11.808.729 zł,
11) w § 2 ust. 1 pkt 1 lit. d wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej po zmianie wynoszą 344.371,00 zł,
12) w § 2 ust. 2 wydatki majątkowe w wysokości 4.296.355 zł  zastępuje się kwotą               4.296.355 zł,  w tym wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 4.296.355 zł, zastępuje się kwotą 4.296.355 zł,    
13) w § 3 ustalony planowany deficyt budżetowy w wysokości 1.239.698 zł zastępuje się kwotą  1.039.698 zł ,  który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
     1) zaciągniętych pożyczek w wysokości  1.039.698 zł, 
     2) zaciągniętych kredytów w wysokości     200.000 zł zastępuje się kwotą 0 zł,
15) w § 4 przychody budżetu w wysokości  2.836.082,26 zł zastępuje się kwotą 2.636.082,26 zł  rozchody  pozostają bez zmian i wynoszą 1.596.384,26 zł,   
16) w § 5 ust. 1 rezerwa ogólna  wynosi 35.000 zł,
17) w § 5 ust. 2 rezerwa celowa wynosi 20.000 zł,
18) w § 12 Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów                        i pożyczek zaciąganych na:
a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000 zł,
b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie   1.239.698zł zastępuje się kwotą 1.039.698 zł,
c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie  1.537.475,14 zł,
 
19) załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały,
20) załącznik Nr 2 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały,
21) załącznik Nr 3a otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały,
22) załącznik Nr 3 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały,
23) załącznik Nr 4 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały,
24) załącznik Nr 5 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały,
25) załącznik Nr 13 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 8 do niniejszej uchwały,
26) załącznik Nr 14 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 9 do niniejszej uchwały,
27) załącznik Nr 17 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 10 do niniejszej uchwały.
   
     § 2. Wprowadza się zmiany i dokonuje się przeniesień między działami, rozdziałami i paragrafami  wydatków budżetowych, zgodnie z załącznikiem Nr 1.
 
     § 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
  
     § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Uzasadnienie do  uchwały Nr IV/11/10
Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 28 grudnia 2010 r.
 
I. DOCHODY
 
1.Dokonuje się następujących zmian w planie dochodów własnych:
 
1) w dziale 600 – Transport i łączność, rozdz. 60016 – drogi publiczne gminne zwiększono                o 3.000 zł plan dotacji w § 6260 – dotacje otrzymane z funduszy celowych – Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych z przeznaczeniem na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych w technologii nawierzchni tłuczniowej do długości 0,750 km, w obrębie geodezyjnym Jakubowo, zaplanowano 34.500 zł, po wykonaniu zadania  otrzymano                  37.500 zł,
 
2) w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 – gospodarka gruntami                           i nieruchomościami:
– zmniejszono o 24.968 zł, dochody w §  0690 – wpływy z różnych opłat – należności                             i opłaty z tytułu przejmowania użytków rolnych na cele  nierolnicze, zaplanowano                             w wysokości 44.427 zł, wykonanie na dzień 20 grudnia wynosi 19.459 zł, ( plan po zmianie 19.459 zł),
– wprowadzono plan dochodów w  wysokości  165.558 zł, w § 0870 – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – z tytułu sprzedaży działek wieczystego użytkowania dotychczasowemu użytkownikowi nieruchomości  gruntowych, ( plan 165.558 zł),
 
3) w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem zwiększono plan dochodów o 121.995 zł:
 
a)  w  rozdziale  75601 – wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych , wpływy                 ze zryczałtowanego podatku dochodowego oraz wpływy z karty podatkowej – urealniono plan dochodów – przeniesiono pomiędzy paragrafami kwotę 300 zł z tytułu nie wykonania zaplanowanych odsetek  w § 0910 – odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków                    i opłat do § 0350 – podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej,
 
b) w rozdz. 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków                     i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych:
- zwiększono o  35.995  zł  w § 0310 –  podatek od nieruchomości  – uzyskano większe dochody z podatku od  nieruchomości   plan 1.400.000 zł, wykonanie 1.577.855 zł, (plan po zmianie 1.435.995zł),
- zwiększono o  94.000  zł  w § 0340 –  podatek od środków transportowych – uzyskano większe dochody z podatku od  środków transportowych  plan 130.000 zł, wykonanie 224.307 zł, ( plan po zmianie 224.000 zł),
 – zmniejszono   o 8.000 zł plan dochodów w § 0360 – podatek od spadków i darowizn  (zaplanowano 20.000 zł wykonanie,  za 11 miesięcy bieżącego roku  wynosi 10.300 zł, (plan po zmianie 12.000 zł),
 
4) w dziale 801 – Oświata i Wychowanie zmniejszono planowane dochody o 71.391 zł:
 
a)  w  rozdziale 80104 – Przedszkola:
-  w § 0830 –  wpływy z usług  o 74.000 zł zmniejszono plan dochodów z tytułu opłat                     za świadczenia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę, ponadto nowe zasady – zmiana odpłatności za korzystanie z publicznych Przedszkoli w związku ze zmianą uchwały Rady Gminy  Nr XXXII/321/09 z dnia 10 września 2009 r. w sprawie ustalenia opłat  za świadczenia w Przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Nowa Wieś Wielka oraz absencja  chorobowa dzieci spowodowały, że wykonanie dochodów na 30 listopada 2010 r. wyniosło 233.885 zł  (plan po zmianie  266.000 zł),
 –   w § 0970 –  wpływy z różnych dochodów o 3.759 zł zwiększono plan dochodów z tytułu przyznanego odszkodowania z dobrowolnego ubezpieczenia za szkodę powstałą w dniu 14.11.2010 r.,( plan po zmianie 6.159 zł),
 –  w § 2310 –  dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane                          na podstawie porozumień ( umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zmniejszono  plan dochodów o 7.150 zł , tytułem uzyskania niższych dochodów                             za wykonywanie powierzonego zadania przedszkolnego przez Przedszkole Samorządowe „Jarzębinka” w Brzozie, na podstawie porozumienia  z Gminą Białe Błota, (plan po zmianie 96.850  zł),
 
b) w rozdziale 80148 – stołówki szkolne i przedszkolne -  w § 0830 – wpływy z usług zwiększono o 6.000 zł zaplanowane wydatki w wysokości 137.000 zł wykonanie na dzień                 30 listopada 2010r. wynosi  130.139 zł ,
 
5) w dziale 852 – Pomoc społeczna:
a) w rozdziale 85212 – świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego :
–  w § 0900 –  odsetki od dotacji zwiększono o 562 zł ( zaplanowano 360 zł, wykonanie               922 zł),
–  w § 0920 – pozostałe odsetki zwiększono  o 317 zł ( zaplanowano 50 zł, wykonanie                  367 zł),
– w § 0970 – wpływy z różnych dochodów zmniejszono o 5.736 zł ( zaplanowano 7.000 zł wykonanie 1.264 zł ),
– w § 2360 –  dochody jednostek samorządu terytorialnego  związane z realizacją zadań                   z zakresu administracji rządowej  oraz innych zadań zleconych ustawami – zwiększono                     o 9.088 zł , zaplanowano 4.030 zł wykonanie wynosi  13.118 zł ,
 
b) w rozdziale 85295 – pozostała działalność –  wprowadzono plan dochodów w wysokości 1.575 zł,  w § 2440 –  dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Konkurs ekologiczny Wiosna w polu i w lesie” Umowa dotacji nr DK 10062/EE – OK.                   z dnia 2 sierpnia 2010r., pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska                            i  Gospodarki Wodnej w Toruniu,
 
6) w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90019 – wpływy                   i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, zmniejszono o 35.000 zł  w § 0690 – wpływy z różnych opłat – zaplanowano dochody                          w wysokości 45.500 zł wykonanie  na dzień 30 listopada wynosi 10.320 zł 
 
Ogółem plan dochodów zwiększony został  o 165.000 zł i wynosi po zmianie 25.862.157 zł.
 
II. WYDATKI
 
2. Dokonuje się następujące zmiany w planie wydatków własnych gminy:
 
1) w dziale 600 – Transport i łączność, w rozdz. 60016 – drogi publiczne gminne w zadaniu inwestycyjnym pn.  „Budowa ul. Nadrzecznej – Łąkowej w Olimpinie wraz z odwodnieniem – zmieniono zasady finansowania, zadanie zaplanowane do realizacji kredytem, zostanie sfinansowane środkami własnymi budżetu, wartość zadania wynosi 409.880 zł, (deficyt budżetowy zostaje zmniejszony o 200.000 zł, z tytułu planowanego do zaciągnięcia kredytu),
 
2) w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75095 – pozostała działalność o 1.445 zł zmniejszono planowane wydatki, z przeznaczeniem do działu 801 rozdz.80104 – Przedszkola,
 
3) w dziale  757 – Obsługa długu publicznego, rozdz. 75702 –  obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego o 30.988 zł,  zmniejszono planowane wydatki w § 8070 – odsetki od pożyczek związanych z obsługą długu o 17.694 zł oraz planowane wydatki w § 8110 – odsetki od  wyemitowanych obligacji     o 13.294 zł z przeznaczeniem do działu 758 rozdz.75809 – rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego kwotę 4.980 zł, działu 801 rozdz.80101– szkoły podstawowe kwotę 2.084 zł, rozdz. 80110 – gimnazja kwotę 3.924 zł, działu 900 rozdz.90015 – oświetlenie ulic 20.000 zł,
 
4) w dziale  758 – Różne rozliczenia, rozdz. 75809 –  rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego o 4.980 zł  zwiększono  zaplanowaną w § 2320 – dotację celową     dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień ( umów),                                    na dofinansowanie prowadzenia w siedzibie Urzędu Gminy filii Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy  z przeznaczeniem na pokrycie  części kosztów osobowych, kosztów rzeczowych tytułu eksploatacji stałego łącza teleinformatycznego oraz  opłat z tytułu świadczenia usług serwisu sprzętowego zainstalowanych urządzeń infrastruktury sieciowej niezbędnej do prawidłowej pracy systemów teleinformatycznych POJAZD  w istniejących lokalizacjach zamiejscowych, plan po zmianie 22.992 zł zaplanowano  18.012 zł,
 
5) w dziale 801 – Oświata i wychowanie:
 
a) w rozdziale 80101 – szkoły podstawowe:
 
– § 2310 dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień ( umów)  między jednostkami samorządu terytorialnego zaplanowano wydatki              w wysokości 2.084 zł; porozumienie zawarte w dniu 20 maja 2010 r. w sprawie poszerzenia    i przyjęcia zadań przez Gminę Nowa Wieś Wielka i Miasto Bydgoszcz z zakresu oświaty polegających na umożliwieniu realizacji obowiązku szkolnego uczniów szkół podstawowych,
 
– Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi Wielkiej – przeniesiono  pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwotę w wysokości 4.937 zł do § 4210 – zakup materiałów                          i wyposażenia , z przeznaczeniem na zakup wykładziny i płyt podłogowych,
 
 – Szkoła Podstawowa w Brzozie – zwiększono  planowane wydatki o kwotę w wysokości                15.625 zł § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia oraz przeniesiono pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwotę w wysokości  4.400 zł, z przeznaczeniem na zakup oleju opałowego,
 
b) w rozdziale 80104 – Przedszkola;
– § 2310 dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień ( umów)  między jednostkami samorządu terytorialnego o 11.915 zł – zwiększono planowane wydatki z przeznaczeniem na opłaty za uczęszczanie dzieci z gminy Nowa Wieś Wielka do Przedszkoli w Bydgoszczy, realizacja porozumienia z Miastem Bydgoszcz, plan po zmianie 27.915 zł,
 
– w rozdziale Przedszkola zmniejszono planowane wydatki o 1.530 zł w § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia oraz zwiększono o 28 zł wydatki w § 4220 –  zakup środków  żywności  z tego:
 – Przedszkole Nowa Wieś Wielka – zmniejsza się planowane wydatki o kwotę w wysokości              3.792 zł,
– Przedszkole Brzoza – zwiększa się planowane wydatki o kwotę w wysokości 2.290 zł,                             z przeznaczeniem na zakup żywności,
środki ze zmniejszenia w wysokości 1.502 zł przeniesiono do rozdziału 80148 – Stołówki szkolne – stołówka w Nowej Wsi Wielkiej,
 
c) w rozdziale 80110 – gimnazja:
 
– § 2310 dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień ( umów)  między jednostkami samorządu terytorialnego zaplanowano wydatki               w wysokości 3.924 zł; porozumienie zawarte w dniu 20 maja 2010 r. w sprawie poszerzenia              i przyjęcia zadań przez Gminę Nowa Wieś Wielka i Miasto Bydgoszcz z zakresu oświaty polegających na umożliwieniu realizacji obowiązku szkolnego uczniów szkół gimnazjów,
                                                                                                                                    
– Gimnazjum Brzoza – zwiększono planowane wydatki o kwotę w wysokości 1.000 zł,                                            z przeznaczeniem na obsługę kotłowni i wywóz śmieci,
 
d) w rozdziale 80114 – Zespół obsługi  ekonomiczno-administracyjny szkół – przeniesiono pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwotę w wysokości 76 zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów biurowych,
 
e) w rozdziale 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – przeniesiono pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwotę w wysokości 41 zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów na szkolenie rady pedagogicznej w Szkole Podstawowej w Brzozie oraz zmniejsza się planowane wydatki o kwotę 1.283 zł z przeznaczeniem do rozdziału 85446 –Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – świetlica w Nowej Wsi Wielkiej,
  
f) w rozdziale 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne – stołówka szkolna Nowa Wieś Wielka – zwiększono  planowane wydatki o kwotę w wysokości 1.502 zł, z przeznaczeniem na zakup żywności,
 
g) w rozdziale 80195 – pozostała działalność – zmniejszono  planowane wydatki o kwotę                     4.000 zł,  z przeznaczeniem do rozdziału 80101 –  Szkoły Podstawowe – Szkoła Podstawowa w Brzozie kwotę w wysokości 3.000 zł oraz do rozdziału 80110 – Gimnazja – Gimnazjum        w Brzozie -  kwotę w wysokości 1.000 zł,
 
6) w dziale 851 – Ochrona zdrowia w rozdz. 85149 – programy polityki zdrowotnej – zmniejszono o 10.470 zł zaplanowane wydatki na przeprowadzenie akcji zdrowotnej – bezpłatne wykonanie zdjęć RTG płuc na terenie gminy, wykorzystano kwotę 1.530 zł,  pozostałość środków przeniesiono do działu 801 rozdz.80104 – Przedszkola,
 
 7) w dziale 852 – Pomoc społeczna w rozdz. 85203 – ośrodki wsparcia – przeniesiono pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwotę w wysokości 3.889 zł z przeznaczeniem na zakup telewizora; Wydział Polityki Społecznej Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy poinformował  pismem z dnia 10 grudnia 2010 r.                        znak: WPS.VIII.Acz.0717-200/10, iż Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w Warszawie pismem z dnia 3 grudnia 2010r., znak:DPS-V-074-225-6464-JŁ wyraziło zgodę na zmianę wykorzystania środków pochodzących z dotacji celowej budżetu państwa przeznaczonych              na rozwój ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
 
8) w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza:
a) w rozdziale 85401 – świetlice szkolne
– Świetlica w Brzozie – zmniejszono planowane wydatki o kwotę w wysokości 11.925 zł,                                 z przeznaczeniem do rozdziału 80101 – Szkoły Podstawowe – Szkoła Podstawowa                          w Brzozie,
 
b) w rozdziale 85446 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli  zwiększono o 583 zł z tego:
 – świetlica w Nowej Wsi Wielkiej – zwiększono  planowane wydatki o kwotę w wysokości                  1.283 zł, z przeznaczeniem na opłatę czesnego  za studia wyższe,
– świetlica w Brzozie – zmniejszono planowane wydatki o kwotę w wysokości 700 zł,                                 z przeznaczeniem do rozdziału 80101 – Szkoły Podstawowe – Szkoła Podstawowa                          w Brzozie,
 
9) w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:
 
a) w rozdziale  90015 – oświetlenie ulic placów i dróg  – zwiększono o 20.000 zł  planowane wydatki w § 4260 –  zakup energii , plan po zmianie wyniesie 260.000 zł,
 
b) w rozdziale 90019 – wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, zmniejszono o 35.000 zł zaplanowane wydatki w §§ 4170 – wynagrodzenia  bezosobowe 5.000 zł, § 4210 -  zakup materiałów i wyposażenia o 4.000 zł,   § 4300 - zakup usług pozostałych o 26.000 zł, wydatki nie zostaną zrealizowane z powodu braku wykonania wpływów  z gromadzenia środków z opłat i kar za korzystanie                               ze środowiska,
 
10) w załączniku Nr 4 do uchwały Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka na 2010 r.:
a) w § 4 zostały zmniejszone przychody budżetu o kwotę 200.000 zł z kwoty 2.836.082,26 zł do kwoty 2.636.082,26 zł,
b) w § 3 został zmniejszony planowany deficyt budżetu o 200.000 zł z kwoty 1.239.698 zł              do kwoty 1.039.698 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z :
1) zaciągniętych pożyczek w wysokości  1.039.698 zł,
c) wprowadzone  wolne środki z 2009 r. pozostają  bez zmian w wysokości 58.909,12 zł,
d) przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w § 952 zmniejszone zostały z kwoty 2.777.173,14 zł do kwoty 2.577.173,14 zł,
e) w § 4 rozchody pozostają bez zmian w wysokości 1.596.384,26 zł,
f) w § 12 ust. 3 spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek  pozostają bez zmian w kwocie 1.537.475,14 zł.
 
Ogółem plan wydatków zmniejszono o 35.000  zł  i wynosi 26.901.855 zł.
Deficyt budżetowy maleje o 200.000 zł  i wynosi 1.039.698 zł.

Załącznik nr 1 - Zmiany w dochodach budżetu (127kB) pdf

Załącznik nr 1 - Zmiany w wydatkach budżetu (151kB) pdf

Załącznik nr 2 DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2010 ROK (335kB) pdf

Załącznik nr 3 - WYDATKI BUDŻETU NA 2010 ROK (1466kB) pdf

Załącznik nr 4 - ZADANIA INWESTYCYJNE NA 2010 ROK (137kB) word

Załącznik nr 5 - Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 - 2012 (50kB) excel

Załącznik nr 6 - Przychody i rozchody budżetu w 2010r. (85kB) pdf

Załącznik nr 7 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2010 r. (89kB) pdf

Załącznik nr 8 - Prognozowane kwoty długu i spłat na rok 2010 i lata następne (135kB) pdf

Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty wchodzące w skład sektora finansów publicznych w 2010 r. (42kB) excel

Załącznik nr 10 - Plan przychodów i kosztów dochodów własnych jednostek budżetowych na 2010 r. (94kB) pdf

Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Szymon Giżycki (5 stycznia 2011, 14:04:10)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1931