Uchwała nr XXVI/252/08RADY GMINY NOWA WIEŚ WIELKAz dnia 29 grudnia 2008w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181 poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1111) oraz art. 96 ust. 2 i ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2008 r. Nr 115, poz. 728, zm. Dz. U. z 2008 r. Nr 171, poz. 1056), uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XXVI/252/08
RADY GMINY NOWA WIEŚ WIELKA
z dnia 29 grudnia 2008


w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181 poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1111) oraz art. 96 ust. 2 i ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2008 r. Nr 115, poz. 728, zm. Dz. U. z 2008 r. Nr 171, poz. 1056), uchwala się, co następuje:


§ 1. Ustala się zasady zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej: pomoc rzeczową, zasiłki okresowe i zasiłki celowe, przyznane pod warunkiem zwrotu, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.
 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nowa Wieś Wielka.
 
§ 3. Traci moc uchwała Nr XXI/202/04 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie zasad zwrotu wydatków ponoszonych przez gminę za świadczenia z pomocy społecznej (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2005 r. Nr 4, poz. 60).
 
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
   
Uzasadnienie
 
Zgodnie z art. 96 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej wydatki na usługi, pomoc rzeczową, zasiłki okresowe i zasiłki celowe przyznane pod warunkiem zwrotu, podlegają zwrotowi w części lub w całości, jeżeli dochód na osobę w rodzinie osoby zobowiązanej do zwrotu wydatków przekracza kwotę kryterium dochodowego.
Zgodnie z art. 96 ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej rada gminy określa, w drodze uchwały, zasady zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej, o których mowa w ust. 1, będących w zakresie zadań własnych.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Wielkiej przedkłada uchwałę w sprawie wykonywania zadań z zakresu zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej, której podstawowym założeniem jest wypełnienie obowiązku ustawowego czyli określenie zasad zwrotu wydatków ponoszonych przez gminę na świadczenia pomocy społecznej.
W związku z powyższym podjęcie uchwały jest uzasadnione.

Załącznik do uchwały (33kB) word

metryczka


Opublikował: Piotr Łęgowski (1 stycznia 2009, 17:23:32)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2313