Strona główna  >  Uchwały  >  2007

Uchwała nr XV/134/07
RADY GMINY NOWA WIEŚ WIELKA
z dnia 27 listopada 2007


w sprawie zatwierdzenia zmian w statucie Gminnej Przychodni w Nowej Wsi Wielkiej

Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zm. Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, oraz z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218) i art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. Nr 89) uchwala się, co następuje:


§ 1. Zatwierdza się zmiany w statucie Gminnej Przychodni w Nowej Wsi Wielkiej stanowiącym załącznik do uchwały Nr XI/86/07 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 4 lipca 2007 r. w sprawie uchwalenia statutu Gminnej Przychodni w Nowej Wsi Wielkiej, o treści, jak w załączniku.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminny Nowa Wieś Wielka.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady

Jan Jędrusik

Uzasadnienie

Z wnioskiem o dokonanie zmiany w Statucie Gminnej Przychodni w Nowej Wsi Wielkiej wystąpił do Przewodniczącego Rady Społecznej Pana Wojciecha Oskwarka, Dyrektor Przychodni Pan Jacek Tejza. Jako podstawę do wprowadzenia tej zmiany wskazał następujące okoliczności.
Obecnie świadczenia opieki zdrowotnej, w zakresie ambulatoryjnej i wyjazdowej opieki lekarskiej i pielęgniarskiej, są zabezpieczone do wykonywania na podstawie umowy, przez Fundację „Zdrowie dla Ciebie”, z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Broniewskiego 9. W związku ze zmianą dotychczasowego stanowiska przez tego świadczeniodawcę, które jest niekorzystne dla Przychodni w zakresie przedmiotowych świadczeń, od 1 stycznia 2008 r. zlikwidowane zostałyby w/w świadczenia, a Przychodnie w Brzozie i w Nowej Wsi Wielkiej byłyby w soboty i niedziele zamknięte. Dlatego też istnieje konieczność zabezpieczenia we własnym zakresie tych świadczeń, szczególnie w godzinach nocnych. Ponadto w 2007 r. SP ZOZ Gminna Przychodnia w Nowej Wsi Wielkiej przystąpi do podpisywania kontraktów długoterminowych z NFZ, które będą obowiązywały przez następne lata. W związku z tym, że na dzień dzisiejszy chęć pełnienia dyżurów zadeklarowała zbyt mała liczba lekarzy, istnieje możliwość rozwiązania tego problemu poprzez wprowadzenie właśnie takiej zmiany w Statucie, którą zaproponował Dyrektor Przychodni w Nowej Wsi Wielkiej.
Obowiązujące przepisy prawa nie przewidują zakazu zatrudniania kierownika samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej jako lekarza w tym zakładzie. Zakazu łączenia stanowiska kierownika publicznego zakładu opieki zdrowotnej ze stanowiskiem lekarza w tym zakładzie nie zawiera ustawa o zakładach opieki zdrowotnej.
Zawarcie z kierownikiem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej umowy na stanowisku lekarza w tym zakładzie może nastąpić przez osobę umocowaną przez tegoż kierownika. Umowy takiej - należącej do kategorii umów z „samym sobą” - nie można uznać za zakazaną ze względu na art. 108 k.c. Przepis ten formułuje zakaz dokonywania czynności prawnych z „samym sobą” przez pełnomocnika. Pozycja kierownika samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej będącego piastunem organu osoby prawnej różni się jednak zasadniczo od pozycji pełnomocnika. Ponadto lekarz zatrudniony w publicznym zakładzie opieki zdrowotnej, będący kierownikiem tego zakładu, jest obowiązany stosować się do regulacji wyznaczających wymiar i rozkład czasu pracy, porządek w zakładzie, zasady udzielania urlopów i zwolnień od pracy. Funkcja przełożonego przypisana kierownikowi publicznego zakładu opieki zdrowotnej nie wyłącza pracowniczego podporządkowania w przypadku wykonywania przez tego kierownika pracy lekarza.
W tym stanie faktycznym proponowana zmiana w Statucie Gminnej Przychodni w Nowej Wsi Wielkiej jest uzasadniona i celowa.

Przewodniczący Rady

Jan Jędrusik


Opublikował: Piotr Łęgowski (28 listopada 2007, 14:35:06)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2193

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij