Przetargi rozstrzygnięte z 2017 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 18 (z 18)zamówienie na:

Wykonywanie usług w zakresie opieki nad zwierzętami bezdomnymi, zapobiegania bezdomności zwierząt oraz unieszkodliwiania zwłok zwierzęcych na terenie Gminy Nowa Wieś Wielka w 2018 roku

zamawiający: Gmina Nowa Wieś Wielka
tryb zamówienia: nabór ofert
nr sprawy: ZPL.271.55.2017
wartość: poniżej 30.000 euro
termin składania ofert: 27 grudnia 2017  12:00
wynik postępowania: Najkorzystniejszą ofertę złożył Gabinet Weterynaryjny ANIMAL PATROL Ośrodek Rehabilitacji Zwierząt Dzikich lek.wet. Renata Nowicka, 86-061 Kobylarnia ul. Wierzbowa 2, w cenie brutto 42.114,60 zł (słownie złotych: Czterdzieści dwa tysiące sto czternaście 60/100). Uzasadnienie wyboru: w postępowaniu została złożona jedna oferta niepodlegająca odrzuceniu.  

zamówienie na:

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę przejścia pieszo-rowerowego przez tory kolejowe w ciągu ulicy Leśnej w Nowej Wsi Wielkiej

zamawiający: Gmina Nowa Wieś Wielka
tryb zamówienia: nabór ofert
nr sprawy: ZPL.271.49.2017
wartość: poniżej 30.000 euro
termin składania ofert: 29 listopada 2017  12:00
wynik postępowania: Najkorzystniejszą ofertę złożyło Biuro Projektowo-Konsultingowe „BPK” Sp. z o.o., 70-211 Szczecin ul. Korzeniowskiego 21, w cenie brutto 107.133,00 zł (słownie złotych: Sto siedem tysięcy sto trzydzieści trzy 00/100). Uzasadnienie wyboru: w postępowaniu została złożona jedna oferta niepodlegająca odrzuceniu.  

zamówienie na:

Termomodernizacja budynku wielofunkcyjnego w Brzozie

zamawiający: Gmina Nowa Wieś Wielka
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZPL.271.44.2017
wartość: poniżej 5.225.000 euro
termin składania ofert: 26 października 2017  12:00
wynik postępowania: Najkorzystniejszą ofertę złożyło Przedsiębiorstwo Budowlano-Montażowe „BUDMONT” Jarosław Zieliński, 87-800 Włocławek ul. Miodowa 8, w cenie 591.743,80 zł (słownie złotych: Pięćset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy siedemset czterdzieści trzy 80/100). Uzasadnienie wyboru: wybrana oferta spełnia wymogi zawarte w SIWZ i ustawie Prawo zamówień publicznych oraz przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny, okresu rękojmi oraz współczynnika przewodności cieplnej styropianu.  

zamówienie na:

Doposażenie placów zabaw i boisk na terenie Gminy Nowa Wieś Wielka

zamawiający: Gmina Nowa Wieś Wielka
tryb zamówienia: nabór ofert
nr sprawy: ZPL.271.45.2017
wartość: poniżej 30.000 euro
termin składania ofert: 20 października 2017  14:15
wynik postępowania: Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma FIOR Spółka z o.o., 53-212 Wrocław ul. Odkrywców 1-3/5, w cenie brutto 26.203,97 zł (słownie złotych: Dwadzieścia sześć tysięcy dwieście trzy 97/100). Uzasadnienie wyboru: w postępowaniu została złożona jedna oferta niepodlegająca odrzuceniu.  

zamówienie na:

Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Gminie Nowa Wieś Wielka

zamawiający: Gmina Nowa Wieś Wielka
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZPL.271.43.2017
wartość: poniżej 5.225.000 euro
termin składania ofert: 20 października 2017  12:00
wynik postępowania: Najkorzystniejszą ofertę złożyło Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe i Transportowe ELEKTROM Roman Omyła, Jacewo 43, 88-100 Inowrocław, w cenie 327.672,00 zł (słownie złotych: Trzysta dwadzieścia siedem tysięcy sześćset siedemdziesiąt dwa 00/100). Uzasadnienie wyboru: wybrana oferta spełnia wymogi zawarte w SIWZ i ustawie Prawo zamówień publicznych oraz przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny oraz okresu rękojmi.  

zamówienie na:

Zadrzewienie terenów zielonych na terenie Gminy Nowa Wieś Wielka

zamawiający: Gmina Nowa Wieś Wielka
tryb zamówienia: nabór ofert
nr sprawy: ZPL.271.39.2017
wartość: poniżej 30.000 euro
termin składania ofert: 18 września 2017  15:15
wynik postępowania: Najkorzystniejszą ofertę złożył Pan Antoni Mikulski, 86-060 Nowa Wieś Wielka ul. Przemysłowa 20, w cenie 27.000,00 zł (słownie złotych: dwadzieścia siedem tysięcy 00/100). Uzasadnienie wyboru oferty: wybrany wykonawca zaoferował niższą cenę wykonania przedmiotu zamówienia.  

zamówienie na:

Rozbudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Tarkowie Dolnym

zamawiający: Gmina Nowa Wieś Wielka
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZPL.271.34.2017
wartość: poniżej 5.225.000 euro
termin składania ofert: 25 sierpnia 2017  12:00
wynik postępowania: Najkorzystniejszą ofertę złożyło Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów KOBYLARNIA S.A., Kobylarnia 8, 86-061 Brzoza, w cenie 882.429,74 zł (słownie złotych: Osiemset osiemdziesiąt dwa tysiące czterysta dwadzieścia dziewięć 74/100). Uzasadnienie wyboru: wybrana oferta spełnia wymogi zawarte w SIWZ i ustawie Prawo zamówień publicznych oraz przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny oraz okresu gwarancji udzielonej na cały przedmiot zamówienia. 

zamówienie na:

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych budowy sieci wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie Gminy Nowa Wieś Wielka

zamawiający: Gmina Nowa Wieś Wielka
tryb zamówienia: nabór ofert
nr sprawy: ZPL.271.29.2017
wartość: poniżej 30.000 euro
termin składania ofert: 8 sierpnia 2017  12:00
wynik postępowania: Najkorzystniejszą ofertę złożyła Pracownia Projektowo-Inwestycyjna Inżynieria Sanitarna mgr inż. Sławomir Matuszak 86-200 Chełmno ul. Rynek 25, w cenie 29.335,00 zł (słownie złotych: Dwadzieścia dziewięć tysięcy trzysta trzydzieści pięć 00/100) w części Nr 1 zamówienia i 78.720,00 zł (słownie złotych: Siedemdziesiąt osiem tysięcy siedemset dwadzieścia 00/100) w części Nr 2 zamówienia. Uzasadnienie wyboru oferty: Wybrana oferta zawiera najniższą cenę wykonania przedmiotu zamówienia w części Nr 1 zamówienia. W części Nr 2 zamówienia została złożona jedna oferta.  

zamówienie na:

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych budowy nawierzchni ulic, dróg i chodników na terenie Gminy Nowa Wieś Wielka

zamawiający: Gmina Nowa Wieś Wielka
tryb zamówienia: nabór ofert
nr sprawy: ZPL.271.25.2017
wartość: poniżej 30.000 euro
termin składania ofert: 31 lipca 2017  12:00
wynik postępowania: Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma „DAN-TOR” Sp. z o.o., 14-200 Iława ul. Kazimierza Odnowiciela 1/41, w cenie 119.000,00 zł (słownie złotych: Sto dziewiętnaście tysięcy 00/100). Uzasadnienie wyboru oferty: wybrany wykonawca zaoferował niższą cenę wykonania przedmiotu zamówienia.  

zamówienie na:

Przebudowa linii kablowej 15KV w ulicy Wrzosowej w Nowej Wsi Wielkiej

zamawiający: Gmina Nowa Wieś Wielka
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZPL.271.23.2017
wartość: poniżej 5.225.000 euro
termin składania ofert: 18 lipca 2017  12:00
wynik postępowania: Najkorzystniejszą ofertę złożyło Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe i Transportowe ELEKTROM Roman Omyła, Jacewo 43, 88-100 Inowrocław, w cenie 82.845,75 zł (słownie złotych: Osiemdziesiąt dwa tysiące osiemset czterdzieści pięć 75/100). Uzasadnienie wyboru: wybrana oferta spełnia wymogi zawarte w SIWZ i ustawie Prawo zamówień publicznych oraz przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny oraz okresu gwarancji udzielonej na cały przedmiot zamówienia.  

zamówienie na:

Budowa ulicy Wiaduktowej w Dziemionnie

zamawiający: Gmina Nowa Wieś Wielka
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZPL.271.20.2017
wartość: poniżej 5.225.000 euro
termin składania ofert: 14 lipca 2017  12:00
wynik postępowania: Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma PRODIB Sp. z o.o., 86-061 Olimpin ul. Łabiszyńska 6, w cenie 966.788,00 zł (słownie złotych: Dziewięćset sześćdziesiąt sześć tysięcy siedemset osiemdziesiąt osiem 00/100). Uzasadnienie wyboru: wybrana oferta spełnia wymogi zawarte w SIWZ i ustawie Prawo zamówień publicznych oraz przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny oraz okresu gwarancji udzielonej na cały przedmiot zamówienia.  

zamówienie na:

Budowa sieci wodociągowej Nowa Wioska - Dąbrowa Wielka - Leszyce - Dobromierz Górny

zamawiający: Gmina Nowa Wieś Wielka
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZPL.271.19.2017
wartość: poniżej 5.225.000 euro
termin składania ofert: 26 czerwca 2017  12:00
wynik postępowania: Najkorzystniejszą ofertę złożył Zakład Usługowy Wodno-Kanalizacyjny i C.O. Dariusz Bartczak, 88-220 Osięciny ul. Sienkiewicza 1, w cenie 1.741.500,00 zł (słownie złotych: Jeden milion siedemset czterdzieści jeden tysięcy pięćset 00/100). Uzasadnienie wyboru: wybrana oferta spełnia wymogi zawarte w SIWZ i ustawie Prawo zamówień publicznych oraz przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny oraz okresu gwarancji udzielonej na cały przedmiot zamówienia.  

zamówienie na:

Świadczenie usługi dostępu do Internetu dla Beneficjentów projektu pn. Internet szansą wszechstronnego rozwoju mieszkańców Gminy Nowa Wieś Wielka

zamawiający: Gmina Nowa Wieś Wielka
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZPL.271.15.2017
wartość: poniżej 209.000 euro
termin składania ofert: 22 maja 2017  12:00
wynik postępowania: Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma RFC Marcin Frątczak, 85-031 Bydgoszcz ul. Kujawska 2, w cenie 287.820,00 zł (słownie złotych: Dwieście osiemdziesiąt siedem tysięcy osiemset dwadzieścia 00/100) w części Nr 1 zamówienia oraz 47.970,00 zł (słownie złotych: Czterdzieści siedem tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt 00/100) w części Nr 2 zamówienia. Uzasadnienie wyboru: wybrana oferta przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny oraz przepustowości łącza internetowego w każdej części zamówienia.  

zamówienie na:

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Nowa Wieś Wielka

zamawiający: Gmina Nowa Wieś Wielka
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZPL.271.12.2017
wartość: powyżej 209.000 euro
termin składania ofert: 18 maja 2017  12:00
wynik postępowania: Najkorzystniejszą ofertę złożyło Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Corimp Sp. z o.o., 85-825 Bydgoszcz ul. Wojska Polskiego 65, w cenie 6.756.204,47 zł (słownie złotych: Sześć milionów siedemset pięćdziesiąt sześć tysięcy dwieście cztery 47/100). Uzasadnienie wyboru: w postępowaniu została złożona jedna oferta niepodlegająca odrzuceniu.  

zamówienie na:

Dostawa artykułów biurowych oraz materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek dla Urzędu Gminy Nowa Wieś Wielka

zamawiający: Gmina Nowa Wieś Wielka
tryb zamówienia: nabór ofert
nr sprawy: ZPL.271.14.2017
wartość: poniżej 30.000 euro
termin składania ofert: 28 kwietnia 2017  14:15
wynik postępowania: Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma: w części A zamówienia - PHU UNITED Sebastian Neuman, 87-100 Toruń ul. Kusocińskiego 3, w cenie 13.578,46 zł (słownie złotych: Trzynaście tysięcy pięćset siedemdziesiąt osiem 46/100), w części B zamówienia - PRAXIS ŁÓDŹ Pilecka i Petlak Spółka jawna, 90-516 Łódź ul. Wólczańska 66, w cenie 25.779,57 zł (słownie złotych: Dwadzieścia pięć tysięcy siedemset siedemdziesiąt dziewięć 57/100). Uzasadnienie wyboru: wybrani wykonawcy zaoferowali najniższe ceny wykonania przedmiotu zamówienia w poszczególnych częściach. 

zamówienie na:

Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Urzędu Gminy Nowa Wieś Wielka

zamawiający: Gmina Nowa Wieś Wielka
tryb zamówienia: nabór ofert
nr sprawy: ZPL.271.13.2017
wartość: poniżej 30.000 euro
termin składania ofert: 26 kwietnia 2017  15:15
wynik postępowania: Najkorzystniejszą ofertę złożyła Poczta Polska S.A., 00-940 Warszawa ul. Rodziny Hiszpańskich 8, w cenie 57.841,30 zł (słownie złotych: Pięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset czterdzieści jeden 30/100). Uzasadnienie wyboru: w postępowaniu została złożona jedna oferta niepodlegająca odrzuceniu.  

zamówienie na:

Budowa przedszkola 6-oddziałowego w miejscowości Brzoza gmina Nowa Wieś Wielka

zamawiający: Gmina Nowa Wieś Wielka
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZPL.271.5.2017
wartość: poniżej 5.225.000 euro
termin składania ofert: 27 lutego 2017  12:00
wynik postępowania: Najkorzystniejszą ofertę złożyło Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „EBUD” - Przemysłówka Sp. z o.o., 85-375 Bydgoszcz ul. Biskupińska 11, w cenie 7.478.400,00 zł (słownie złotych: siedem milionów czterysta siedemdziesiąt osiem tysięcy czterysta 00/100). Uzasadnienie wyboru: wybrana oferta przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny, okresu gwarancji jakości i rękojmi za wady na wykonane roboty oraz kwalifikacji zawodowych i doświadczenia osób wyznaczonych do realizacji zamówienia. 

zamówienie na:

Dostawa 12 ton ekogroszku z dowozem do budynków gminnych

zamawiający: Gmina Nowa Wieś Wielka
tryb zamówienia: nabór ofert
nr sprawy: ZPL.271.4.2017
wartość: poniżej 30.000 euro
termin składania ofert: 26 stycznia 2017  12:00
wynik postępowania: Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma WĘGLOPASZ Sp. z o.o., 60-648 Poznań ul. Piątkowska 149/6, w cenie brutto 9.372,60 zł (słownie złotych: dziewięć tysięcy trzysta siedemdziesiąt dwa 60/100). Uzasadnienie wyboru oferty: wybrany wykonawca zaoferował niższą cenę wykonania przedmiotu zamówienia. 

Przetargi o pozycjach 1 - 18 (z 18)