Przetargi rozstrzygnięte z 2013 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 20 (z 28) starsze przetargi »zamówienie na:

dostawę artykułów biurowych oraz materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek dla Urzędu Gminy Nowa Wieś Wielka

zamawiający: Gmina Nowa Wieś Wielka
tryb zamówienia: `
nr sprawy: ZPL.271.65.2013
wartość: poniżej 14.000 euro
termin składania ofert: 5 grudnia 2013  15:15
wynik postępowania: Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Biuro Bazar Robert Buliński, 85-738 Bydgoszcz ul. K. Szajnochy 2, w cenie 1.747,60 zł (słownie złotych: jeden tysiąc siedemset czterdzieści siedem 60/100). Uzasadnienie wyboru: wybrany wykonawca zaoferował najniższą cenę wykonania przedmiotu zamówienia.  

zamówienie na:

Promocja projektu Internet szansą wszechstronnego rozwoju mieszkańców Gminy Nowa Wieś Wielka w ramach działania 8.3 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013

zamawiający: Gmina Nowa Wieś Wielka
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZPL.271.60.2013
wartość: poniżej 200.000 euro
termin składania ofert: 13 listopada 2013  12:00
wynik postępowania: Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma sm32 STUDIO Marek Mucharski, 34-300 Żywiec ul. Grapa 10, w cenie 6.334,50 zł (słownie złotych: sześć tysięcy trzysta trzydzieści cztery 50/100). Uzasadnienie wyboru: wybrany wykonawca zaoferował najniższą cenę wykonania przedmiotu zamówienia. 

zamówienie na:

Dostawa i montaż zestawu kontenerowego z przeznaczeniem na świetlicę wiejską w Leszycach

zamawiający: Gmina Nowa Wieś Wielka
tryb zamówienia: nabór ofert
nr sprawy: ZPL.271.59.2013
wartość: poniżej 14.000 euro
termin składania ofert: 5 listopada 2013  16:15
wynik postępowania: Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma HARDES Jacek Świetlicki, 80-016 Gdańsk ul. Zawiejska 182, w cenie 45.000,00 zł (słownie złotych: czterdzieści pięć tysięcy 00/100). Uzasadnienie wyboru: wybrany wykonawca zaoferował niższą cenę wykonania przedmiotu zamówienia. 

zamówienie na:

Udzielenie długoterminowego kredytu bankowego w wysokości 1.050.000 PLN z dopuszczalnością udziału środków Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI) na finansowanie zadań inwestycyjnych

zamawiający: Gmina Nowa Wieś Wielka
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZPL.271.56.2013
wartość: poniżej 200.000 euro
termin składania ofert: 18 października 2013  12:00
wynik postępowania: Najkorzystniejszą ofertę złożył Bank Spółdzielczy w Bydgoszczy, 85-080 Bydgoszcz ul. Kołłątaja 8, w cenie 95.247,25 zł (słownie złotych: dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dwieście czterdzieści siedem 25/100). Uzasadnienie wyboru: wybrany wykonawca zaoferował najniższą cenę wykonania przedmiotu zamówienia. 

zamówienie na:

Wykonanie nawierzchni betonowej na boiskach sportowych w Dziemionnie oraz w Nowym Smolnie

zamawiający: Gmina Nowa Wieś Wielka
tryb zamówienia: nabór ofert
nr sprawy: ZPL.271.54.2013
wartość: poniżej 14.000 euro
termin składania ofert: 1 października 2013  16:15
wynik postępowania: Najkorzystniejszą ofertę złożyła Firma ARKO Arkadiusz Biniak, 89-100 Sadki ul. K. Susały 8, w cenie 58.800,00 zł (słownie złotych: pięćdziesiąt osiem tysięcy osiemset 00/100). Uzasadnienie wyboru: w postępowaniu została złożona jedna oferta niepodlegająca odrzuceniu. 

zamówienie na:

budowę nawierzchni drogi dojazdowej do gruntów rolnych Jakubowo-Kolankowo-Prądocin

zamawiający: Gmina Nowa Wieś Wielka
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZPL.271.52.2013
wartość: poniżej 5.000.000 euro
termin składania ofert: 25 września 2013  12:00
wynik postępowania: Najkorzystniejszą ofertę złożyło Przedsiębiorstwo Robót Drogowych INODROG Sp. z o.o., 88-100 Inowrocław ul. Budowlana 38, w cenie 295.370,83 zł (słownie złotych: dwieście dziewięćdziesiąt pięć tysięcy trzysta siedemdziesiąt 83/100). Uzasadnienie wyboru: wybrany wykonawca zaoferował najniższą cenę wykonania przedmiotu zamówienia.  

zamówienie na:

dostawę 190 m3 oleju napędowego grzewczego z dowozem do placówek oświatowych na terenie Gminy Nowa Wieś Wielka

zamawiający: Gminny Zespół Obsługi Oświaty
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: GZOO.240.4.2013
wartość: poniżej 200.000 euro
termin składania ofert: 23 września 2013  12:00
wynik postępowania: Najkorzystniejszą ofertę złożyło Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe PETROMOT Tadeusz Dębowski, 62-560 Skulsk ul. Konińska 45, w cenie 698.763,00 zł (słownie złotych: sześćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy siedemset sześćdziesiąt trzy 00/100). Uzasadnienie wyboru: wybrany wykonawca zaoferował najniższą cenę wykonania przedmiotu zamówienia.  

zamówienie na:

dostawę 25 m3 oleju napędowego grzewczego z dowozem do budynku gminnego w Brzozie przy ul. Przemysłowej 1b

zamawiający: Gmina Nowa Wieś Wielka
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZPL.271.53.2013
wartość: poniżej 200.000 euro
termin składania ofert: 23 września 2013  12:00
wynik postępowania: Najkorzystniejszą ofertę złożyła Firma TANK Sp. J. W. Konczalski M. Konczalski, 87-100 Toruń ul. Chrzanowskiego 11, w cenie 92.978,78 zł (słownie złotych: dziewięćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset siedemdziesiąt osiem 78/100). Uzasadnienie wyboru: w postępowaniu została złożona jedna oferta niepodlegająca odrzuceniu.  

zamówienie na:

budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Nowa Wieś Wielka - IV etap

zamawiający: Gmina Nowa Wieś Wielka
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZPL.271.41.2013
wartość: poniżej 5.000.000 euro
termin składania ofert: 21 sierpnia 2013  12:00
wynik postępowania: Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma ROLLSTICK-TORUŃ Sp. z o.o., 87-100 Toruń ul. Wschodnia 34, w cenie 578.674,05 zł (słownie złotych: pięćset siedemdziesiąt osiem tysięcy sześćset siedemdziesiąt cztery 05/100). Uzasadnienie wyboru: wybrany wykonawca zaoferował najniższą cenę wykonania przedmiotu zamówienia. 

zamówienie na:

budowę chodnika i poszerzenie ulicy Powstańców Wielkopolskich na odcinku od ul. Gajowej do ul. Śliwkowej w Brzozie

zamawiający: Gmina Nowa Wieś Wielka
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZPL.271.40.2013
wartość: poniżej 5.000.000 euro
termin składania ofert: 14 sierpnia 2013  12:00
wynik postępowania: Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma: ALSTAL Grupa Budowlana Sp. z o.o. Sp. komandytowa, Jacewo 76, 88-100 Inowrocław, w cenie 226.840,00 zł (słownie złotych: dwieście dwadzieścia sześć tysięcy osiemset czterdzieści 00/100). Uzasadnienie wyboru: wybrany wykonawca zaoferował niższą cenę wykonania przedmiotu zamówienia. 

zamówienie na:

remont sali gimnastycznej, wymiana instalacji elektrycznej i c.o. w Szkole Podstawowej w Brzozie

zamawiający: Gmina Nowa Wieś Wielka
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZPL.271.37.2013
wartość: poniżej 5.000.000 euro
termin składania ofert: 31 lipca 2013  12:00
wynik postępowania: Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe GESAL Eugeniusz Skoczyński, 88-100 Inowrocław ul. Studzienna 11, w cenie 119.859,01 zł (słownie złotych: sto dziewiętnaście tysięcy osiemset pięćdziesiąt dziewięć 01/100). Uzasadnienie wyboru: wybrany wykonawca zaoferował niższą cenę wykonania przedmiotu zamówienia. 

zamówienie na:

dowóz dzieci do szkół i przedszkoli na terenie Gminy Nowa Wieś Wielka w roku szkolnym 2013/2014

zamawiający: Gminny Zespół Obsługi Oświaty
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: GZOO.240.3.2013
wartość: poniżej 200.000 euro
termin składania ofert: 26 lipca 2013  12:00
wynik postępowania: W przetargu nieograniczonym na dowóz dzieci do szkół i przedszkoli wybrano ofertę: Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Bydgoszczy Sp. z o.o., 85-097 Bydgoszcz ul. Jagiellońska 58, w cenie 134.088,00 zł (słownie złotych: sto trzydzieści cztery tysiące osiemdziesiąt osiem 00/100) w części nr 1 zamówienia, Przedsiębiorstwa Przewozowego SPONSOR-TRANS Wiesław Pasiecki, 85-067 Bydgoszcz ul. Jagiellońska 10, w cenie 92.315,00 zł (słownie złotych: dziewięćdziesiąt dwa tysiące trzysta piętnaście 00/100) w części nr 2 zamówienia. Uzasadnienie wyboru: wybrani wykonawcy zaoferowali najniższe ceny wykonania przedmiotu zamówienia w poszczególnych częściach i uzyskali największą liczbę punktów w jedynym kryterium oceny ofert - cena. 

zamówienie na:

budowę nawierzchni ulicy Brzozowej w miejscowości Brzoza

zamawiający: Gmina Nowa Wieś Wielka
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZPL.271.34.2013
wartość: poniżej 5.000.000 euro
termin składania ofert: 10 lipca 2013  12:00
wynik postępowania: Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma KADA-BIS Grupa Budowlana Sp. z o.o., 85-188 Bydgoszcz ul. Wydmy 3, w cenie 390.990,86 zł (słownie złotych: trzysta dziewięćdziesiąt tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt 86/100). Uzasadnienie wyboru: wybrany wykonawca zaoferował najniższą cenę wykonania przedmiotu zamówienia. 

zamówienie na:

zakup kserokopiarki do Urzędu Gminy Nowa Wieś Wielka

zamawiający: Gmina Nowa Wieś Wielka
tryb zamówienia: nabór ofert
nr sprawy: ZPL.271.33.2013
wartość: poniżej 14.000 euro
termin składania ofert: 28 czerwca 2013  14:15
wynik postępowania: Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma PRO-SERWIS s.c. Karol Reisner, Bartosz Preder, 85-833 Bydgoszcz ul. Smoleńska 17a, w cenie brutto 11.500,00 zł (słownie złotych: jedenaście tysięcy pięćset 00/100). Uzasadnienie wyboru: wybrany wykonawca zaoferował najniższą cenę wykonania przedmiotu zamówienia.  

zamówienie na:

dostawę artykułów biurowych oraz materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek dla Urzędu Gminy Nowa Wieś Wielka

zamawiający: Gmina Nowa Wieś Wielka
tryb zamówienia: nabór ofert
nr sprawy: ZPL.271.31.2013
wartość: poniżej 14.000 euro
termin składania ofert: 19 czerwca 2013  15:15
wynik postępowania: Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma: w części A - Partner XXI-PIK Sp. z o.o., 85-766 Bydgoszcz ul. Fordońska 246, w cenie 4.122,44 zł, w części B - F.H.U. „GRAWIT” Kinga Pohoska, 43-430 Skoczów ul. Górny Bór 5, w cenie 19.593,90 zł. 

zamówienie na:

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych budowy nawierzchni ulic i dróg na terenie Gminy Nowa Wieś Wielka

zamawiający: Gmina Nowa Wieś Wielka
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZPL.271.29.2013
wartość: poniżej 200.000 euro
termin składania ofert: 17 czerwca 2013  12:00
wynik postępowania: Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma PWK Projektowanie i Wykonawstwo - Komunikacja Jan Wyrwiński, 65-101 Zielona Góra ul. Strumykowa 26A/12, w cenie 57.800,00 zł (słownie złotych: pięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset 00/100). Uzasadnienie wyboru: wybrany wykonawca zaoferował najniższą cenę wykonania przedmiotu zamówienia. 

zamówienie na:

usługę odbioru i zagospodarowania stałych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie Gminy Nowa Wieś Wielka

zamawiający: Gmina Nowa Wieś Wielka
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZPL.271.22.2013
wartość: powyżej 200.000 euro
termin składania ofert: 4 czerwca 2013  12:00
wynik postępowania: Najkorzystniejszą ofertę złożyło Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Corimp Sp. z o.o., 85-825 Bydgoszcz ul. Wojska Polskiego 65, w cenie 2.408.732,00 zł (słownie złotych: dwa miliony czterysta osiem tysięcy siedemset trzydzieści dwa 00/100). Uzasadnienie wyboru: wybrany wykonawca zaoferował niższą cenę wykonania przedmiotu zamówienia. 

zamówienie na:

budowę świetlicy wiejskiej w Prądocinie

zamawiający: Gmina Nowa Wieś Wielka
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZPL.271.23.2013
wartość: poniżej 5.000.000 euro
termin składania ofert: 10 maja 2013  12:00
wynik postępowania: Najkorzystniejszą ofertę złożyło Przedsiębiorstwo Infrastruktury Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska PODMAR Marek Podogrodzki, 88-100 Inowrocław ul. Mikorzyńska 3, w cenie 739.875,50 zł (słownie złotych: siedemset trzydzieści dziewięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt pięć 50/100). Uzasadnienie wyboru: wybrany wykonawca zaoferował najniższą cenę wykonania przedmiotu zamówienia. 

zamówienie na:

Zagospodarowanie terenu przy Gimnazjum w Brzozie wraz z odwodnieniem

zamawiający: Gmina Nowa Wieś Wielka
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZPL.271.20.2013
wartość: poniżej 5.000.000 euro
termin składania ofert: 22 kwietnia 2013  12:00
wynik postępowania: Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma KADA-BIS Grupa Budowlana Sp. z o.o., 85-188 Bydgoszcz ul. Wydmy 3, w cenie 499.703,92 zł (słownie złotych: czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset trzy 92/100). Uzasadnienie wyboru: wybrany wykonawca zaoferował najniższą cenę wykonania przedmiotu zamówienia. 

zamówienie na:

budowę nawierzchni ulicy Nasypowej w Olimpinie

zamawiający: Gmina Nowa Wieś Wielka
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZPL.271.19.2013
wartość: poniżej 5.000.000 euro
termin składania ofert: 9 kwietnia 2013  12:00
wynik postępowania: Najkorzystniejszą ofertę złożyło Przedsiębiorstwo Przemysłu Betonów Prefabet - Białe Błota S.A., 86-005 Białe Błota ul. Betonowa 1, w cenie 819.122,92 zł (słownie złotych: osiemset dziewiętnaście tysięcy sto dwadzieścia dwa 92/100). Uzasadnienie wyboru: wybrany wykonawca zaoferował najniższą cenę wykonania przedmiotu zamówienia. 

Przetargi o pozycjach 1 - 20 (z 28) starsze przetargi »