zamówienie na:

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami związanymi z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Budowa ulicy Jaskółczej i Klonowej wraz z rozbudową kanalizacji deszczowej w Brzozie”

zamawiający: Gmina Nowa Wieś Wielka
tryb zamówienia: nabór ofert
nr sprawy: ZPL.271.17.2020.AW
wartość: poniżej 30.000 euro
termin składania ofert: 30 lipca 2020  15:15
wynik postępowania: Najkorzystniejszą ofertę złożyło Biuro Projektów Budowlanych Sp. z o.o., 80-241 Gdańsk, Al. Grunwaldzka 56/202, w cenie 19.680,00 zł (słownie złotych: Dziewiętnaście tysięcy sześćset osiemdziesiąt 00/100). Uzasadnienie wyboru: wybrana oferta zawiera najniższą cenę wykonania przedmiotu zamówienia.