Strona główna

Strona główna

Komunikat dot. funkcjonowania Urzędu Stanu Cywilnego oraz Ewidencji Ludności w Urzędzie Gminy Nowa Wieś Wielka

Szanowni Państwo, informuję, że w związku z ograniczeniami związanymi z występującą epidemią Urząd Stanu Cywilnego oraz Ewidencja Ludności w Urzędzie Gminy Nowa Wieś Wielka będzie funkcjonować od jutra, tj. 21 października 2020 r. do końca miesiąca października 2020 r. w poniedziałki, środy i czwartki w godz. 11:15 - 15:15, wtorek 11:45 - 16:15 i piątek 10:45 - 14:15.

Z up. Wójta Gminy
Leszek A. Latosiński Komunikat Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka  z dnia 9 października 2020 r. 

Szanowni Państwo, w związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną i wprowadzoną na terenie naszego kraju strefą żółtą, związaną z rozprzestrzenianiem się koronawirusa, zwracam się do Państwa z prośbą, aby sprawy w Urzędzie Gminy Nowa Wieś Wielka oraz w jednostkach organizacyjnych załatwiać w miarę możliwości zdalnie – kierować pisemne wnioski w formie tradycyjnej lub w sposób elektroniczny przez platformę E-PUAP lub, jeżeli sytuacja tego wymaga, umawiać się telefonicznie na bezpośrednią wizytę. 

Prosimy o dokonywanie  opłat skarbowych na numer konta bankowego Urzędu Gminy Nowa Wieś Wielka: Bank Spółdzielczy o/Złotniki Kujawskie - 61 8142 1059  0616 3365 2000 0001 oraz pozostałych opłat (m.in. podatków, odpadów) na indywidualne numery rachunków bankowych. 

Ograniczenie kontaktów w siedzibach Urzędu i jednostek organizacyjnych gminy z pewnością przełoży się na polepszenie zachowywania dystansu społecznego. Prosimy o dostosowanie się do wymogów obowiązujących w strefie żółtej. Noszenie maseczek we wszystkich obszarach życia społecznego jest obowiązkowe. Wychodząc z domu musimy zasłaniać usta i nos. Winniśmy unikać większych skupisk ludzkich i podporządkowywać się zasadom obowiązującym w instytucjach służby zdrowia, kultury, urzędach, placówkach oświatowych, restauracjach i na imprezach okolicznościowych. 

Prosimy Państwa o ostrożność i wyrozumiałość dla wprowadzanych ograniczeń.  Starajmy się wzajemnie chronić i wspierać, by możliwie szybko nasze życie wróciło do stanu sprzed epidemii. 

WÓJT GMINY NOWA WIEŚ WIELKA
  /-/ Wojciech Oskwarek

Komunikat Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 21 kwietnia 2020 r. 

Szanowni Mieszkańcy Gminy,
nawiązując do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 maja 2020 r. dotyczącego przywrócenia bezpośredniej obsługi obywateli w urzędach administracji publicznej, w tym samorządowej informuję, że od 25 maja 2020 r. drzwi Urzędu Gminy zostaną dla Państwa otwarte.

Nasz Urząd cały czas wykonywał normalnie wszystkie obowiązki, obsługując bezpośrednio mieszkańców. Byliśmy i pozostajemy do Państwa dyspozycji każdego dnia w godzinach pracy Urzędu. Załatwiając sprawy w Urzędzie proszę o przestrzeganie wymogów sanitarnych. Dopuszczalna liczba Klientów przebywających w tym samym czasie w jednym pomieszczeniu nie może być większa niż jedna osoba na jedno stanowisko obsługi. Mając na uwadze nasze zdrowie i bezpieczeństwo proszę o zrozumienie i  stosowanie się do obowiązujących zaleceń.

Sprawy prowadzone przez Oddział Zamiejscowy Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy działający w naszym Urzędzie będzie funkcjonował zgodnie z zasadami wypracowanymi przez Starostę Bydgoskiego.

Dziękując Państwu za zrozumienie tej trudnej sytuacji pozostaję z wyrazami autentycznego szacunku

WÓJT GMINY NOWA WIEŚ WIELKA

/-/ Wojciech Oskwarek

--------------------------------------------------------

Informacja dla osób niesłyszących lub słabosłyszących

Głuchoniemi Klienci Urzędu Gminy w Nowej Wsi Wielkiej oraz osoby mające trudności w komunikowaniu się mogą skorzystać z pomocy pracowników Urzędu Gminy w Nowej Wsi Wielkiej posługujących się językiem migowym (PJM), tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika podczas załatwiania swoich spraw w urzędzie.
Usługa tłumacza jest bezpłatna dla osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się  (Dz. U. z 2017 r., poz. 1824).
Osoby uprawnione są zobowiązane zgłosić zamiar korzystania z usługi tłumacza ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się, co najmniej na 3 dni  robocze przed planowaną wizytą w urzędzie  ( z wyłączeniem sytuacji nagłych), kontaktując się z pracownikiem Urzędu Gminy w Nowej Wsi Wielkiej, na adres e-mail: kancelaria@nowawieswielka.pl na nr fax: 52 320 68 50 podając sposób przekazania informacji zwrotnej lub telefonicznie: 52 320 68 74 lub 52 320 68 45.

       WÓJT GMINY NOWA WIEŚ WIELKA

/-/ Wojciech Oskwarek

--------------------------------------------------------

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy, że Gmina Nowa Wieś Wielka przetwarza dane, które na gruncie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE –  zwanego dalej „RODO”, mają charakter danych osobowych.
Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem  czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.
W świetle powyższego pragniemy poinformować Państwa, że:

1) administratorem Państwa danych osobowych jest Gmina Nowa Wieś Wielka z siedzibą Urzędu Gminy przy ul. Ogrodowej 2, której reprezentantem jest Wójt Gminy Nowa Wieś Wielka. Ponadto informujemy, że w stosunku  do danych przetwarzanych przez Gminę Nowa Wieś Wielka w ramach zadań zleconych przez administrację rządową  – Gmina Nowa Wieś Wielka występuje w roli współadministratora Państwa danych osobowych;
2) obowiązki inspektora ochrony danych osobowych w  Urzędzie Gminy Nowa Wieś Wielka pełni dotychczasowy Administrator Bezpieczeństwa Informacji, z którym można się kontaktować pod adresem e-mail: kancelaria@nowawieswielka.pl
3) Państwa dane osobowe przetwarzane są w związku ze składanymi podaniami o różnej treści  i formie, a także w ramach wszczynanych  z urzędu  postępowań administracyjnych w celu realizacji przez Gminę jej zadań, a podstawą prawną ich przetwarzania bez Państwa odrębnej zgody  jest  art. 6 ust 1 pkt c) „RODO” co oznacza, że  przetwarzanie Państwa danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego, ciążącego na Administratorze w stosunku do danych, żądania do których na podstawie prawa uprawniony jest Administrator danych w procesie właściwej realizacji złożonego podania lub postępowania administracyjnego;
4) odbiorcą Państwa danych osobowych mogą być podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa oraz podmioty realizujące zadania publiczne na podstawie odrębnej umowy powierzenia danych;
5) Państwa  dane osobowe  nie  będą przekazywane do państw znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym;
6) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany do załatwienia określonej sprawy, a wskazany przez odrębne przepisy prawa odnoszące się do archiwizacji dokumentów  w organach administracji publicznej;
7) posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, prawo ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu wobec przetwarzanych danych, oraz jeżeli jest to technicznie możliwe do przeniesienia danych. Prawo do usunięcia swoich danych przysługuje Państwu w sytuacji, gdy wcześniej wyrażona zgoda na przetwarzanie danych zostanie przez Państwo cofnięta, a przepisy ustawy szczególnej zezwalają na ich trwałe usunięcie;
8)  jeżeli przetwarzanie danych odbywa się wyłącznie na podstawie zgody - posiadają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
9) mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy „RODO”;
10) podanie przez Państwo danych osobowych jest wymogiem ustawowym w zakresie, w jakim stanowi o tym prawo, a w pozostałym zakresie (innych danych),  nie wynikającym wprost  z przepisów prawa, podanie danych w sposób dobrowolny, konkretny, świadomy, w formie wyraźnego działania potwierdzającego (np. podanie ich na wniosku, na  dokumencie papierowym lub elektronicznym w systemie EPUAP - EBOI, słownie podczas rozmowy telefonicznej, w e-mailu). Przyzwalającego na przetwarzanie tych danych przez Administratora danych, jest również definiowane jako wyrażona przez Państwo „zgoda” na ich przetwarzanie w rozumieniu rozporządzenia „RODO” i nie wymaga dodatkowego oświadczenia.                                  
11) Niepodanie danych wymaganych przez przepisy prawa może skutkować pozostawieniem podania bez rozpatrzenia;
12) Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą przetwarzane  w  celu  profilowania.

-----------------------------------------------------

Urząd Gminy Nowa Wieś Wielka
ul. Ogrodowa 2
86-060 Nowa Wieś Wielka
tel.: (52) 320-68-68
fax: (52) 320-68-50
e-mail: kancelaria@nowawieswielka.pl

www.nowawieswielka.pl

NIP Gminy Nowa Wieś Wielka554-28-63-378
REGON Gminy Nowa Wieś Wielka092350671
NIP Urzędu Gminy Nowa Wieś Wielka
953-22-15-757
REGON Urzędu Gminy Nowa Wieś Wielka000539644
Kod terytorialny0403052


Konto bankowe:
Bank Spółdzielczy w Bydgoszczy O/Złotniki Kujawskie
61 8142 1059 0616 3365 2000 0001

Dokumenty do rejestracji pojazdów przyjmuje się najpóźniej pół godziny przed zamknięciem.


godziny pracy Urzędu
Gminy
godziny pracy
Wydziału Komunikacji
/Oddział zamiejscowy
w Nowej Wsi Wielkiej
poniedziałek7:15 - 15:158:00 - 14:45
wtorek7:15 - 16:158:00 - 14:45
środa7:15 - 15:15nieczynne
czwartek7:15 - 15:158:00 - 14:45
piątek7:15 - 14:158:00 - 14:15

metryczka


Wytworzył: Piotr Łęgowski (20 listopada 2004)
Opublikował: Piotr Łęgowski (20 listopada 2004, 14:22:54)

Ostatnia zmiana: Anna Bialik-Pieszak (20 października 2020, 09:22:24)
Zmieniono: Dodanie komunikatu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 574046