W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Nowa Wieś Wielka
ul. Ogrodowa 2
86-060 Nowa Wieś Wielka
tel.: (+48) 52 320 68 68

Adres skrytki odbiorczej na platformie EPUAP: /766i8kxdar/SkrytkaESP

adres e mail: kancelaria@nowawieswielka.pl
strona www: www.nowawieswielka.pl

Zarządzenie nr 33/22

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
wydane przez Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka jako Organu Gminy
z dnia
w sprawie powołania Komisji Mieszkaniowej i ustanowienia regulaminu jej działania
Status obowiązujące

Na podstawie art. 30 ust. 1  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.), w związku z § 11 ust. 3 uchwały Nr XXIV/239/21 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 27 kwietnia 2021 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Nowa Wieś Wielka (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 2510) zarządzam co następuje: 

   § 1. Do opiniowania wniosków w sprawach najmu i zamiany lokali mieszkalnych oraz przydziału lokali socjalnych powołuję Komisję Mieszkaniową w składzie:

1)  Kazimierz Oskwarek - radny Gminy Nowa Wieś Wielka, przewodniczący Komisji  Rewizyjnej,

2) Janusz Szczepański    - radny Gminy Nowa Wieś Wielka, członek Komisji Gospodarki Komunalnej i Rozwoju Gospodarczego,

3) Dorota Lisiak       - przedstawiciel Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,

4) Anita Wysota      - przedstawiciel Urzędu Gminy zajmujący się sprawami gospodarki mieszkaniowej.

   § 2. Ustanawiam regulamin działania Komisji Mieszkaniowej, stanowiący załącznik  do niniejszego zarządzenia.


  § 3. Traci moc zarządzenie Nr 94/15 Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej i ustanowienia regulaminu jej działania, znak: RO-I.0050.94.2015.

   § 4.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

załącznik do zarządzenia
nr 94/22 Wójta Gminy 
Nowa Wieś Wielka
z dnia 25 lipca 2022 r.

 

R E G U L A M I N 
KOMISJI MIESZKANIOWEJ
 

§ 1

1.  Komisja Mieszkaniowa, zwana dalej „Komisją”, jest społecznym organem kolegialnym o charakterze opiniodawczym i powołana jest w celu zapewnienia kontroli społecznej nad zasadami wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy, przeznaczonych do wynajmowania na cele mieszkalne oraz trybem rozpatrywania wniosków składanych przez osoby ubiegające się o wynajęcie lokalu.

2. Komisja Mieszkaniowa powoływana jest przez Wójta Gminy w składzie 4 osobowym.

3.     W skład Komisji Mieszkaniowej powinni wchodzić:

1)  przedstawiciel Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej;

2) przedstawiciel Urzędu Gminy zajmujący się sprawami gospodarki mieszkaniowej;

3)  2 radnych Rady Gminy Nowa Wieś Wielka.

4. Mandat członka Komisji Mieszkaniowej wygasa z chwilą powołania Komisji następnej kadencji Rady Gminy.


§ 2

1. Pracami Komisji kieruje Przewodniczący wybierany przez członków Komisji ze swego grona.

2. Na wniosek Przewodniczącego Komisja powołuje ze swego grona Wiceprzewodniczące-go, który kieruje pracami Komisji pod nieobecność Przewodniczącego.

3.  Członkowie Komisji pełnią swoje funkcje społecznie.


§ 3

Do kompetencji Komisji należy:

1)     opiniowanie wniosków do zawarcia umowy najmu,

2)     opiniowanie wniosków dotyczących zamiany lokali mieszkalnych,

3)     opiniowanie przydziału lokali socjalnych,

4)     w razie potrzeby uczestniczenie w oględzinach pomieszczeń zajętych przez osoby ubiegające się o wynajęcie lokalu.

§ 4

1. Komisja wyraża swoje stanowisko w protokole z posiedzenia Komisji, w którym uczestniczyło co najmniej 3 członków.

2.  Termin i miejsce obrad ustala Przewodniczący.

3.  Komisja podejmuje rozstrzygnięcia zwykłą większością głosów.

4. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego, a pod jego nieobecność - głos Wiceprzewodniczącego.

5. Członkowie Komisji na posiedzeniu, podczas którego następuje przydział lokali, składają do protokołu ustne oświadczenie o bezstronności wobec wnioskodawców.

§ 5

Bieżący nadzór nad przestrzeganiem regulaminu Komisji sprawuje Wójt Gminy.

Powiadom znajomego