W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Nowa Wieś Wielka
ul. Ogrodowa 2
86-060 Nowa Wieś Wielka
tel.: (+48) 52 320 68 68

Adres skrytki odbiorczej na platformie EPUAP: /766i8kxdar/SkrytkaESP

adres e mail: kancelaria@nowawieswielka.pl
strona www: www.nowawieswielka.pl

Zarządzenie nr 37/21

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
wydane przez Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka jako Organu Gminy
z dnia
w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Nowa Wieś Wielka
Status obowiązujące

   Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.1), w związku z art. 3 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888) oraz uchwałą Nr XVIII/166/20 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 16 lipca 2020 r. sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2020 r. poz. 3799) zarządzam, co następuje:

   §  1.  Ustalam   Regulamin  korzystania  z  Punktu  Selektywnego  Zbierania  Odpadów Komunalnych   na   terenie   Gminy   Nowa   Wieś   Wielka,   stanowiący  załącznik do  niniejszego zarządzenia.

   § 2. Nadzór nad realizacją zarządzenia powierzam Kierownikowi Referatu Inwestycji, Budownictwa i Infrastruktury Komunalnej.

   §  3.  Traci moc Zarządzenie Nr 104/17 Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 17 listopada 2017 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Nowa Wieś Wielka (Znak: RO-I.005.104.2017) .

   §  4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2021 r. i podlega ogłoszeniu na tablicach informacyjnych Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Nowa Wieś Wielka. 

 ___________________________

1 Dz.U. z 2020 r. poz. 1378 i z 2021 r. poz. 1038

Załącznik
do zarządzenia nr 37/2021
Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka
z dnia 16 czerwca 2021 r.

 

REGULAMIN KORZYSTANIA Z PUNKTU  SELEKTYWNEGO ZBIERANIA  ODPADÓW KOMUNALNYCH W  GMINIE  NOWA  WIEŚ  WIELKA   

 

1.Do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zwanego dalej „PSZOK”, przyjmowane są selektywnie zebrane odpady wytworzone w gospodarstwach domowych, znajdujących się na terenie Gminy Nowa Wieś Wielka   tylko od Mieszkańców Gminy Nowa Wieś Wielka.

2. Obowiązuje bezwzględny zakaz przywożenia do PSZOK odpadów pochodzących z nieruchomości niezamieszkałych (np. z prowadzonej działalności gospodarczej, rolniczej, ogrodów działkowych), w stosunku do których stosuje się odrębne przepisy w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi.

3. Odbieranie odpadów w PSZOK odbywa się w ramach poniesionej przez właściciela nieruchomości zamieszkałej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

4. Osoba przekazująca odpady do PSZOK  ma obowiązek wskazania pracownikowi obsługi dokładnego adresu nieruchomości, z której pochodzą odpady.

5.Odpady w PSZOK przyjmowane są w każdą sobotę, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy:   

w okresie od 1 listopada do 31 marca              -       od 800 do 1200,
w okresie od 1 kwietnia do 31 października     -        od 800 do 1400.

6.W PSZOK są przyjmowane następujące rodzaje odpadów komunalnych:

a)     odpady ulegające biodegradacji oraz odpady zielone, 
b)     chemikalia,
c)     baterie i akumulatory,
d)     odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne  (pochodzące z drobnych prac remontowo-budowlanych) w ilości nie  większej niż 500 kg na gospodarstwo domowe na rok,  
e)      zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
f)      opony pochodzące z pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony,
g)      papier i tektura, opakowania wielomateriałowe, tworzywa sztuczne,  metale, szkło,
h)      meble i inne odpady wielogabarytowe,
i)      odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałe w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igły i strzykawki,
j)      odpady tekstyliów i odzieży.

7. W PSZOK nie są przyjmowane:

a)   odpady niesegregowane (zmieszane),
b) odpady wskazujące na to, że nie pochodzą z gospodarstw domowych,
c) chemikalia w nieoznakowanych opakowaniach lub w uszkodzonych opakowaniach powodujących wyciek substancji,
d) papa, styropian budowlany, wełna mineralna i inne materiały izolacyjne,
e)  eternit (azbest) - odpady te odbierane są na innych zasadach i po wcześniejszym porozumieniu z Urzędem Gminy Nowa Wieś Wielka.

 8. Pracownicy obsługi PSZOK:

a)mają prawo odmówić przyjęcia odpadów niesegregowanych (zmieszanych), niezgodnych z listą przyjmowanych odpadów lub jeśli jest to sprzeczne z przepisami prawa, lub może zagrażać zdrowiu lub życiu ludzi,
b) nie wyjmują przywiezionych odpadów z pojazdu, wskazują jedynie miejsce, gdzie należy je umieścić,
c) prowadzą pisemną ewidencję każdorazowego przyjęcia odpadów z identyfikacją osoby korzystającej z PSZOK.


9. Oddający odpady do PSZOK ma obowiązek ich rozładunku  oraz umieszczenia w miejscach i w sposób wskazany przez pracowników obsługi PSZOK.

10.  Wszelkie informacje o pracy PSZOK można uzyskać w Urzędzie Gminy Nowa Wieś Wielka.

11.  Na terenie PSZOK obowiązuje bezwzględny zakaz palenia oraz używania źródeł otwartego ognia.

12.  Osoby niepełnoletnie mogą przebywać na terenie PSZOK jedynie pod opieką osoby dorosłej.

13.  Osoby korzystające z PSZOK wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do wykonania określonych prawem zadań realizowanych dla dobra publicznego niezbędnych w PSZOK (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

 

 

 

 

 

 

 

 

Powiadom znajomego