W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Nowa Wieś Wielka
ul. Ogrodowa 2
86-060 Nowa Wieś Wielka
tel.: (+48) 52 320 68 68

Adres skrytki odbiorczej na platformie EPUAP: /766i8kxdar/SkrytkaESP

adres e mail: kancelaria@nowawieswielka.pl
strona www: www.nowawieswielka.pl

Referent ds. księgowości budżetu i finansów

Wersja strony w formacie XML
Uzasadnienie wyboru
Uzasadnienie wyboru Nabór nierozstrzygnięty. Kandydaci nie spełnili wymogów formalnych.
Szczegóły
Stanowisko Referent ds. księgowości budżetu i finansów
Miejsce pracy Urząd Gminy Nowa Wieś Wielka, ul. Ogrodowa 2, 86-060 Nowa Wieś Wielka
Termin składania ofert
Miejsce składania ofert Dokumenty należy składać osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Nowa Wieś Wielka pok. Nr 17 lub przesłać pocztą na adres Urzędu Gminy Nowa Wieś Wielka ul. Ogrodowa 2, 86–060 Nowa Wieś Wielka
Status rozstrzygnięte

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2022 r., poz. 530),

WÓJT GMINY NOWA WIEŚ WIELKA ogłasza nabór  na wolne stanowisko urzędnicze – stanowisko pracy ds. księgowości budżetu i finansów

I. Nazwa jednostki:  
Urząd Gminy Nowa Wieś Wielka, Adres: 86 – 060 Nowa Wieś Wielka ul. Ogrodowa 2.

II. Określenie stanowiska urzędniczego:
Referent ds. księgowości budżetu i finansów.

III. Wymagania niezbędne:
1) obywatelstwo polskie lub obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom przysługuje na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,
2) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
3) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
4) nieposzlakowana opinia,
5) wykształcenie: wyższe ekonomiczne, specjalizacja: finanse i rachunkowość,
6) staż pracy: minimum 3-letnie doświadczenie zawodowe w służbach finansowo-księgowych, w tym 2 lata doświadczenia w jednostkach sektora finansów publicznych,
7) znajomość przepisów:
- ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.),
- ustawa z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz.U. z 2021 r., poz. 217 ze zm.),
- ustawa z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2022 r., poz. 530),
8) umiejętność obsługi komputera i znajomość oprogramowania MS Office (w tym dobra znajomość arkusza kalkulacyjnego Excel i edytora tekstu).

IV. Wymagania dodatkowe:
1) preferowane doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku,
2) kreatywność, komunikatywność,
3) wysoka kultura osobista.

V. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
1) prowadzenie ksiąg rachunkowych budżetu gminy jako organu oraz jednostki budżetowej Urzędu Gminy z tytułu pobranych dochodów budżetowych,
2) prowadzenie ewidencji analitycznej i syntetycznej dochodów budżetowych według klasyfikacji budżetowej,
3) rejestracja dokumentów i dowodów księgowych w systemie do prowadzenia ewidencji księgowej budżetu (organu),
4) dekretowanie dokumentów źródłowych w zakresie dochodów budżetowych, księgowanie i uzgadnianie ewidencji prowadzonej na kontach księgowych syntetycznych i analitycznych budżetu (organu),
5) terminowe przekazywanie dochodów budżetu państwa na rachunek bankowy Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy,
6) prowadzenie miesięcznych, kwartalnych, półrocznych i rocznych uzgodnień ewidencji księgowej w zakresie dochodów oraz przygotowywanie danych ewidencji księgowej do prawidłowego i terminowego sporządzania sprawozdań budżetowych, finansowych oraz z operacji finansowych jednostki,
7) opracowywanie półrocznych i rocznych informacji opisowych z wykonania budżetu w zakresie dochodów,
8) sporządzanie sprawozdań i analiz finansowych dla potrzeb Wójta Gminy, Rady Gminy oraz organów nadzoru w zakresie dochodów budżetowych,
9) prawidłowe i terminowe sporządzanie jednostkowych sprawozdań budżetowych oraz z operacji finansowych jednostki (urzędu) i organu w zakresie dochodów budżetowych,
10)  sporządzanie sprawozdań budżetowych (zbiorczych) Gminy Nowa Wieś Wielka w zakresie dochodów budżetowych, na podstawie sprawozdań jednostek podległych gminie oraz sprawozdania jednostki Urzędu Gminy jako jednostki budżetu w systemie Bestia,
11) dokonywanie weryfikacji i przeksięgowań miesięcznych oraz w zakresie zamknięcia kont księgowych jednostki (urzędu) i organu na koniec roku budżetowego,
12) rozliczanie dochodów budżetowych jednostek organizacyjnych Gminy,
13) sporządzanie sprawozdań finansowych, w tym: 
-  bilansu z wykonania budżetu Gminy (organu),
- zestawienia zmian w funduszu jednostki budżetowej Urzędu Gminy oraz łącznego jednostek budżetowych i zakładu budżetowego,
14) księgowanie operacji związanych z przekazywaniem jednostkom budżetowym środków na wydatki zaplanowane w budżecie gminy,
15) inwentaryzacja wszystkich aktywów i pasywów metodą weryfikacji na ostatni dzień każdego roku obrotowego oraz potwierdzanie sald kont budżetu (organu) oraz należności z tytułu dochodów budżetowych,
16) księgowanie miesięcznych sprawozdań Rb-27S jednostek organizacyjnych Gminy,
17)  księgowanie rozliczenia w zakresie podatku VAT z Urzędem Skarbowym oraz podległymi jednostkami organizacyjnymi i zakładem budżetowym w organie,
18) współuczestnictwo w sporządzaniu sprawozdań Głównego Urzędu Statystycznego,
19) archiwizacja dowodów księgowych oraz sprawozdań budżetowych, finansowych i z operacji finansowych jednostkowych oraz łącznych Gminy.

VI. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:
1) umowa o pracę zawarta na czas określony, w pełnym wymiarze czasu pracy z możliwością przedłużenia,
2) praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie z zastosowaniem narzędzi informatycznych,
3) zasady wynagradzania – zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1960) oraz z Regulaminem wynagradzania pracowników Urzędu Gminy Nowa Wieś Wielka, wprowadzonym zarządzeniem Nr 20/21 Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka  z dnia 1 października 2021 r. w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy Nowa Wieś Wielka ze zm.,
4) miejsce wykonywania pracy: Urząd Gminy Nowa Wieś Wielka, ul. Ogrodowa 2, 86-060 Nowa Wieś Wielka,
5) w Urzędzie Gminy Nowa Wieś Wielka obowiązuje równoważny system czasu pracy z możliwością przedłużenia dobowego wymiaru czasu pracy do 12 godzin, przeciętnie 40-godzinna norma tygodniowa czasu pracy, w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy, w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym (praca w poniedziałek od 7:15 do 15:15, we wtorek od 7:15 do 16:15, środę i czwartek od 7:15 do 15:15 oraz  w piątek od godz. od 7:15 do 14:15),
6) budynek nie jest dostosowany dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

VII.  Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych.
W miesiącu czerwcu 2022 r. (miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia) wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy Nowa Wieś Wielka, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, jest mniejszy niż 6%.

VIII. Wymagane dokumenty i oświadczenia:
1)  życiorys (curriculum vitae).
2)  list motywacyjny.
3) kopie dokumentów potwierdzających: wykształcenie, doświadczenie zawodowe, posiadanie innych niewymienionych powyżej umiejętności, poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem,
4) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (dostępny na stronie internetowej BIP www.bip.nowawieswielka.pl oraz w Urzędzie Gminy,
5) Oświadczenia o:
-  pełnej zdolności do czynności prawnych oraz  o korzystaniu z pełni praw publicznych,
-  niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie ścigane z  oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
-  wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
- przyjęciu do wiadomości faktu obowiązku publikacji w BIP informacji o wyniku naboru.

IX. Termin i miejsce składania ofert.
Dokumenty należy składać osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Nowa Wieś Wielka pok. Nr 17 lub przesłać pocztą na adres Urzędu Gminy Nowa Wieś Wielka ul. Ogrodowa 2, 86–060 Nowa Wieś Wielka do dnia 31 sierpnia 2022 r. do godz. 15:15.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy złożyć osobiście w Kancelarii Urzędu Gminy Nowa Wieś Wielka, ul. Ogrodowa 2, pokój nr 17, na Dzienniku Podawczym lub przesłać pocztą na adres Urzędu Gminy Nowa Wieś Wielka, w zaklejonej kopercie wraz z wyszczególnionym spisem załączników i dopiskiem na kopercie: DOTYCZY NABORU NA STANOWISKO: Referent ds. księgowości budżetu i finansów w Referacie Budżetu i finansów Urzędu Gminy Nowa Wieś Wielka

Aplikacje, które wpłyną do urzędu lub zostaną nadane w urzędzie pocztowym po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

O terminie rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną poinformowani indywidualnie.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.nowawieswielka.pl oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2022 r. Nr 223, poz. 530), informacje o kandydatach, którzy zgłosili się do naboru, stanowią informację publiczną w zakresie objętym wymaganiami związanymi ze stanowiskiem, określonymi w ogłoszeniu o naborze.

Wymagane dokumenty aplikacyjne list motywacyjny i życiorys powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781) oraz przepisami ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 530)” oraz własnoręcznie podpisane.

Kandydat wyłoniony w drodze naboru, przed zawarciem umowy o pracę, zobowiązany jest przedłożyć zaświadczenie o niekaralności oraz zaświadczenie lekarskie, potwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych – zdolność do wykonywania pracy na danym stanowisku pracy.

Administratorem Państwa danych osobowych (dalej jako: „Administrator") jest Urząd Gminy Nowa Wieś Wielka, ul. Ogrodowa 2, 86-060 Nowa Wieś Wielka, reprezentowany przez Wójta, NIP:953-22-15-757, Regon: 000539644.

Obowiązki inspektora ochrony danych osobowych w  Urzędzie Gminy Nowa Wieś Wielka pełni dotychczasowy Administrator Bezpieczeństwa Informacji, z którym można się kontaktować pod adresem e-mail: kancelaria@nowawieswielka.pl

Podstawą do przetwarzania danych osobowych pracowników są przepisy prawa dot. procesu zatrudnienia w celu wypełniania obowiązków wynikających z Kodeksu Pracy i innych ustaw, do których jest zobowiązany ustawowo Administrator Danych Osobowych jako Pracodawca w trakcie rekrutacji i zatrudnienia. Dane przetwarzane są w celu realizacji procesu zatrudnienia przez Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka będą przechowywane do roku czasu od momentu zakończenia rekrutacji w celach statystycznych i archiwalnych.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym koniecznym do realizacji przeprowadzenia rekrutacji i zatrudnienia.

Dane nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa.

Dane przechowywane będą w przypadku pozytywnego zakończenia procesu rekrutacji – przez okres trwania stosunku pracy oraz w obowiązkowym – zgodnym z przepisami prawa – okresie przechowywania dokumentacji związanej ze stosunkiem pracy i akt osobowych. W przypadku negatywnego wyniku rekrutacji – zgodnie z przepisami uwzględniającymi Pani/Pana prawo do odwołania się od wyniku rekrutacji.

Każda osoba, której dane dotyczą może zwrócić się z żądaniem dostępu do treści swoich danych osobowych, sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania, wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie danych do momentu jej wycofania, wnieść skargę na przetwarzanie danych niezgodne z przepisami prawa do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Gdy Państwa zdaniem przetwarzanie danych osobowych przez Administratora odbywa się z naruszeniem prawa.

Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również profilowane.  

Wójt Gminy
 /-/Wojciech Oskwarek

Załączniki

Powiadom znajomego