W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Nowa Wieś Wielka
ul. Ogrodowa 2
86-060 Nowa Wieś Wielka
tel.: (+48) 52 320 68 68

Adres skrytki odbiorczej na platformie EPUAP: /766i8kxdar/SkrytkaESP

adres e mail: kancelaria@nowawieswielka.pl
strona www: www.nowawieswielka.pl

Dyrektor Przedszkola Samorządowego „Jarzębinka” w Brzozie

Wersja strony w formacie XML
Uzasadnienie wyboru
Wybrany kandydat Grażyna Weselska, Brzoza
Uzasadnienie wyboru Pani Grażyna Weselska spełniła wymagania formalne zamieszczone w ogłoszeniu i wynikające z rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (Dz.U. z 2017 r., poz. 1597).
Ocenie merytorycznej dokonanej przez Członków Komisji Konkursowej podlegała w szczególności przedstawiona przez Kandydatkę koncepcja funkcjonowania i rozwoju placówki oraz treść udzielonych odpowiedzi na zadawane pytania.
W wyniku tajnego głosowania Pani Grażyna Weselska uzyskała bezwzględną większość głosów obecnych członków komisji, co oznacza wyłonienie jej jako kandydatki na stanowisko dyrektora Przedszkola Samorządowego „Jarzębinka” w Brzozie.
Szczegóły
Stanowisko Dyrektor Przedszkola Samorządowego „Jarzębinka” w Brzozie
Miejsce pracy Przedszkole Samorządowe „Jarzębinka” w Brzozie, ul. Łabiszyńska 23
Termin składania ofert
Miejsce składania ofert Sekretariat Urzędu Gminy Nowa Wieś Wielka, 86-060 Nowa Wieś Wielka, ul. Ogrodowa 2, I piętro pok. nr 17
Status rozstrzygnięte

Wójt Gminy Nowa Wieś Wielka ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Przedszkola Samorządowego „Jarzębinka” w Brzozie, ul. Łabiszyńska 23.

I. Wymagania wobec kandydatów:
Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej  z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (Dz.U. z 2021 r. poz. 1449):                  
1) jest nauczycielem mianowanym lub dyplomowanym, który:
a) posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny oraz przygotowanie pedagogiczne i kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela przedszkola albo posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy licencjat, inżynier lub równorzędny oraz przygotowanie pedagogiczne i kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela przedszkola;
b) ukończył studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie lub studia podyplomowe, z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli;
c) posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego;
d) uzyskał:
o co najmniej bardzo dobrą ocenę pracy w okresie ostatnich pięciu lat pracy lub
o pozytywną ocenę dorobku zawodowego w okresie ostatniego roku albo
o w przypadku nauczyciela akademickiego – pozytywną ocenę pracy w okresie ostatnich czterech lat pracy  w uczelni
- przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora;
e) spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;
f) ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych;
g) nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2021 r. poz. 1762), a w przypadku nauczyciela akademickiego – karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 276 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2022 r. poz. 574), lub karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 140 ust.1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2017 r. poz. 2183, z późn. zm.), oraz nie toczy się przeciwko  niemu postępowanie dyscyplinarne;
h) nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
i)  nie toczy się przeciwko niemu postępowanie  o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego;
j) nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 289);
k) w przypadku cudzoziemca – posiada znajomość języka polskiego poświadczoną na zasadach określonych w ustawie z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz. U. z 2021 r. poz. 672),  ukończył studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, na kierunku filologia polska lub jest tłumaczem przysięgłym języka polskiego.
2) jest  nauczycielem mianowanym lub dyplomowanym, zatrudnionym na stanowisku wymagającym kwalifikacji pedagogicznych w urzędzie organu administracji rządowej, kuratorium oświaty, Centrum Edukacji Artystycznej, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisjach egzaminacyjnych, lub nauczycielem mianowanym lub dyplomowanym, zatrudnionym na stanowisku innym niż powyżej, na którym są realizowane zadania z zakresu oświaty, w urzędzie organu administracji rządowej, kuratorium oświaty, Centrum Edukacji Artystycznej, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisjach egzaminacyjnych, lub na stanowisku, na którym są realizowane zadania z zakresu oświaty w urzędzie organu administracji samorządowej, lub nauczycielem mianowanym lub dyplomowanym urlopowanym lub zwolnionym z obowiązku świadczenia pracy na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 263) spełniającym  wymagania określone w rozporządzeniu, z wyjątkiem wymogu posiadania co najmniej bardzo dobrej oceny pracy albo pozytywnej oceny dorobku zawodowego.
3) osoba niebędąca nauczycielem, o ile:
a) posiada obywatelstwo polskie, z tym, że wymóg ten nie dotyczy obywatela państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy  o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz Konfederacji Szwajcarskiej,
b) posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny,
c) posiada co najmniej pięcioletni staż pracy, w tym co najmniej dwuletni staż pracy na stanowisku kierowniczym,
d) nie toczy się przeciwko niej postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub  postępowanie dyscyplinarne;
e) spełnia wymagania określone w pkt 1) lit. b, e, f, h, j, k  niniejszego ogłoszenia.

II. 1. OFERTY NAUCZYCIELI PRZYSTĘPUJĄCYCH DO KONKURSU POWINNY ZAWIERAĆ  (zgodnie z §1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia MEN z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej- Dz.U. z 2021 r. poz. 1428):
a) uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcję funkcjonowania i rozwoju publicznego przedszkola;
b) życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o:
- co najmniej pięcioletnim stażu pracy pedagogicznej – w przypadku nauczyciela albo
- co najmniej pięcioletnim stażu pracy dydaktycznej – w przypadku nauczyciela akademickiego,
c)  oświadczenie zawierające następujące dane osobowe kandydata:
- imię (imiona) i nazwisko,
- datę i miejsce urodzenia,
- obywatelstwo,
- miejsce zamieszkania (adres do korespondencji),
d) poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego pięcioletniego stażu pracy, o którym mowa w pkt II.1.lit. b: świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu  lub innych dokumentów potwierdzających okres zatrudnienia,
e) poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych, z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą,
f) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię dokumentu  potwierdzającego znajomość języka polskiego, o którym mowa w ustawie z dnia 7 października  1999 r. o języku polskim (Dz.U. z 2021 r. poz. 672), lub dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, na kierunku filologia polska, lub dokumentu potwierdzającego prawo do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego języka polskiego – w przypadku cudzoziemca,
g) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego,
h) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,
i) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,
j) oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne,
k)  oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
l) oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 289);
m) oświadczenie, że kandydat nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2021 r. poz. 1762), lub karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 276 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2022 r. poz. 574) lub karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo  o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2017 r. poz. 2183, z poźn. zm.) – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego;
n) oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych.
2. Na posiedzenie komisji konkursowej należy zabrać oryginały dokumentów, o których mowa w pkt II.1. lit..d-i niniejszego ogłoszenia.

III.1. OFERTY OSÓB NIEBĘDĄCYCH NAUCZYCIELAMI POWINNY ZAWIERAĆ  (zgodnie  z §1 ust. 2  pkt 4  lit. a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, o rozporządzenia MEN z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej – Dz.U. z 2021 r. poz. 1428):
a) uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcję funkcjonowania i rozwoju publicznego przedszkola;
b) życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o pięcioletnim stażu pracy, w tym co najmniej dwuletnim stażu pracy na stanowisku kierowniczym,
c) oświadczenie zawierające następujące dane osobowe kandydata:
- imię (imiona) i nazwisko,
- datę i miejsce urodzenia,
- obywatelstwo,
- miejsce zamieszkania (adres do korespondencji),
d) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w lit. b: (świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu lub innych dokumentów potwierdzających okres zatrudnienia),
e) poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych, z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą,
f) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię dokumentu  potwierdzającego znajomość języka polskiego, o którym mowa w ustawie z dnia 7 października  1999 r. o języku polskim (Dz.U. z 2021 r. poz. 672), lub dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, na kierunku filologia polska, lub dokumentu potwierdzającego prawo do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego języka polskiego – w przypadku cudzoziemca,
g) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,
h) oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne,
i) oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
j) oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz.289),
k) oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych.
2. Na posiedzenie komisji konkursowej należy zabrać oryginały dokumentów, o których mowa w pkt III.1. lit.d-g niniejszego ogłoszenia.

IV. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach, z podaniem danych osobowych kandydata (imię  i nazwisko, adres do korespondencji, telefon kontaktowy oraz, jeśli to możliwe, również e-mail) oraz dopiskiem „Konkurs na stanowisko dyrektora Przedszkola Samorządowego „Jarzębinka” w Brzozie” w terminie 17 dni od dnia ukazania się ogłoszenia na:
· stronach internetowych: www.bip.nowawieswielka.pl oraz www.nowawieswielka.pl,
·   tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Nowa Wieś Wielka, Nowa Wieś Wielka, ul. Ogrodowa 2,
·  tablicy ogłoszeń w bezpośrednio zainteresowanej placówce,

w Sekretariacie Urzędu Gminy Nowa Wieś Wielka, 86-060 Nowa Wieś Wielka, ul. Ogrodowa 2, I piętro pok. nr 17.

Ostateczny termin składania ofert upływa 13 czerwca 2022 r.

Nie dopuszcza się składania ofert w postaci elektronicznej.

V. Konkurs  przeprowadzi Komisja Konkursowa powołana przez Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka.
O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni pisemnie. 

VI. 1.Dokumenty kandydata, który zostanie wyłoniony w drodze konkursu dołącza się do akt osobowych.
2.Dokumenty pozostałych kandydatów będzie można odebrać w Gminnym Zespole Obsługi Oświaty, Nowa Wieś Wielka, ul. Kwiatowa 20, w terminie 30 dni od daty zakończenia postępowania konkursowego (w przeciwnym razie zostaną one zniszczone komisyjnie). 

VII. Administratorem danych osobowych kandydatów składających dokumenty (dalej jako: „Administrator") jest Urząd Gminy Nowa Wieś Wielka, ul. Ogrodowa 2, 86-060 Nowa Wieś Wielka, reprezentowany przez Wójta, NIP:953-22-15-757, Regon: 000539644.

Obowiązki inspektora ochrony danych osobowych w  Urzędzie Gminy Nowa Wieś Wielka pełni dotychczasowy Administrator Bezpieczeństwa Informacji, z którym można się kontaktować pod adresem e-mail: kancelaria@nowawieswielka.pl

Podstawą do przetwarzania danych osobowych są przepisy prawa dot. procesu zatrudnienia w celu wypełniania obowiązków wynikających z Kodeksu Pracy i innych ustaw, do których jest zobowiązany ustawowo Administrator Danych Osobowych jako Pracodawca w trakcie rekrutacji i zatrudnienia. Dane przetwarzane w celu realizacji procesu zatrudnienia przez Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka, będą przechowywane do roku czasu od momentu zakończenia rekrutacji, w celach statystycznych i archiwalnych.

Podanie przez kandydata danych osobowych jest wymogiem ustawowym koniecznym do realizacji przeprowadzenia rekrutacji i zatrudnienia.

Dane nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym, z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa.

W przypadku pozytywnego zakończenia procesu rekrutacji dane przechowywane będą przez okres trwania stosunku pracy oraz w obowiązkowym, zgodnym z przepisami prawa, okresie przechowywania dokumentacji związanej ze stosunkiem pracy oraz przechowywania akt osobowych. W przypadku negatywnego wyniku rekrutacji – zgodnie z przepisami uwzględniającymi prawo do odwołania się od wyniku rekrutacji.

Każda osoba, której dane dotyczą, może zwrócić się z żądaniem: dostępu do treści swoich danych osobowych, sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych, do jej wycofania (wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie danych do momentu jej wycofania), wnieść skargę na przetwarzanie danych niezgodne z przepisami prawa do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy zdaniem kandydata przetwarzanie danych osobowych przez Administratora odbywa się z naruszeniem prawa.

Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również profilowane.        

Powiadom znajomego