W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Nowa Wieś Wielka
ul. Ogrodowa 2
86-060 Nowa Wieś Wielka
tel.: (+48) 52 320 68 68

Adres skrytki odbiorczej na platformie EPUAP: /766i8kxdar/SkrytkaESP

adres e mail: kancelaria@nowawieswielka.pl
strona www: www.nowawieswielka.pl

Stanowisko ds. inwestycji i remontów - Ogłoszenie nieaktualne

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Stanowisko Stanowisko ds. inwestycji i remontów - Ogłoszenie nieaktualne
Miejsce pracy Praca w budynku Urzędu Gminy i poza nim – bezpieczne warunki pracy
Termin składania ofert
Miejsce składania ofert Urząd Gminy Nowa Wieś Wielka, ul. Ogrodowa 2, 86–060 Nowa Wieś Wielka
Status w trakcie rozstrzygania

Wójt Gminy Nowa Wieś Wielka ogłasza nabór  na stanowisko pracy ds. inwestycji i remontów

I. Nazwa jednostki: 
Urząd Gminy Nowa Wieś Wielka, Adres: 86 – 060 Nowa Wieś Wielka ul. Ogrodowa 2.
II. Wymagania niezbędne:
1. obywatelstwo polskie,
2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
3. niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie ścigane z  oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
4. nieposzlakowana opinia,
5. wykształcenie: co najmniej średnie o kierunku, specjalności budowlanej, umożliwiającej wykonywanie zadań na stanowisku lub co najmniej średnie wykształcenie z doświadczeniem zawodowym na podobnym stanowisku pracy,
6. umiejętność sprawnej obsługi urządzeń biurowych, komputera i podstawowych pakietów biurowych (Word, Excel, Outlook),
7. umiejętność przygotowywania SIWZ do przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówień publicznych,
8. umiejętność weryfikowania kosztorysów i przygotowywania umów na roboty budowlane,
9. znajomość przepisów prawa związanych z funkcjonowaniem gminy, procesu inwestycyjnego, w szczególności prawa budowlanego, prawa zamówień publicznych, ustawy o samorządzie gminnym, kodeksu postępowania administracyjnego.
III. Wymagania dodatkowe:
1. doświadczenie w pracy administracyjno-biurowej,
2. umiejętność pracy w zespole,
3. komunikatywność, wysoka kultura osobista, obowiązkowość, sumienność, odpowiedzialność, staranność,
4. prawo jazdy kat B oraz możliwość wykorzystywania samochodu prywatnego do celów służbowych na podstawie umowy,
5. znajomość zasad planowania i realizacji inwestycji.
IV. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
1. opracowywanie i weryfikacja zakresów rzeczowych dla poszczególnych inwestycji, w tym  również do SIWZ,
2. współpraca ze stanowiskiem ds. zamówień publicznych w zakresie prowadzonych postępowań,
3. współpraca ze stanowiskiem ds. funduszy zewnętrznych w zakresie przygotowania materiałów do wniosków o aplikację środków finansowych i ich rozliczanie,
4. organizowanie nadzoru nad realizacją inwestycji i remontów, ich kontrola, a następnie przeprowadzanie  odbiorów końcowych,
5. sprawdzanie faktur, rachunków i protokołów częściowych oraz końcowych przedkładanych przez wykonawców pod względem merytorycznym,
6. rozliczanie inwestycji i remontów po ich zakończeniu,
7. organizowanie przeglądów gwarancyjnych wynikających ze zrealizowanych umów na roboty budowlane,
8. przygotowywanie sprawozdań, rozliczeń związanych z wykonanymi inwestycjami.
V. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku.
1. Pierwsza umowa o pracę zawierana jest na czas określony na 6 miesięcy w pełnym wymiarze czasu pracy, po tym okresie możliwe jest zawarcie kolejnej umowy o pracę.
2. Wynagrodzenie  miesięczne – zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. poz. 936) oraz z Regulaminem wynagradzania pracowników Urzędu Gminy Nowa Wieś Wielka, wprowadzonym zarządzeniem Nr 29/17 Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka  z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy Nowa Wieś Wielka, znak:RO.I.120.29.2017 ze zm., oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „trzynastka” zgodnie z ustawą z dnia 12  grudnia 1997 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1872).
3. Praca w budynku Urzędu Gminy i poza nim – bezpieczne warunki pracy.
4. Stanowisko pracy związane jest z pracą siedzącą i obsługą komputera, obsługą urządzeń biurowych oraz obsługą interesantów, a także dodatkowo pracą w terenie podczas nadzoru przy realizacji inwestycji i remontów.
VI. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych.
Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy Nowa Wieś Wielka w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, jest większy niż 6%.
VII. Wymagane dokumenty i oświadczenia:
1. podpisany list motywacyjny,
2. podpisany życiorys (curriculum vitae),
3. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (dostępny na stronie internetowej BIP www.bip.nowawieswielka.pl oraz w Urzędzie Gminy)
4. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
5. kopie świadectw pracy dokumentujące wymagany staż pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu w przypadku kontynuacji zatrudnienia,
6.  oświadczenia o:
1) pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,
2) niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie ścigane z  oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
3) wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
4) przyjęciu do wiadomości faktu obowiązku publikacji w BIP informacji o wyniku naboru,
5) kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust.2 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1282).
VIII.   Termin i miejsce składania ofert.
Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie osobiste w sekretariacie Urzędu Gminy Nowa Wieś Wielka pok. Nr 17 lub za pośrednictwem poczty kompletu dokumentów w terminie do dnia 28 maja 2021 r. do godz. 14:15 (decyduje data faktycznego wpływu do Urzędu) na adres:

Urząd Gminy Nowa Wieś Wielka
ul. Ogrodowa 2, 86–060 Nowa Wieś Wielka
z dopiskiem na kopercie:
„Oferta zatrudnienia na stanowisko ds. inwestycji i remontów"

Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone bezpośrednio po zakończeniu naboru.
O terminie rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną poinformowani indywidualnie.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.nowawieswielka.pl oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282) informacje o kandydatach, którzy zgłosili się do naboru, stanowią informację publiczną w zakresie objętym wymaganiami związanymi ze stanowiskiem, określonymi w ogłoszeniu o naborze.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, życiorys powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz.1781 ze zm.).
Kandydat wyłoniony w drodze naboru, przed zawarciem umowy o pracę, zobowiązany jest przedłożyć zaświadczenie o niekaralności oraz zaświadczenie lekarskie, potwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych – zdolność do wykonywania pracy na danym stanowisku pracy.
Wójt Gminy Nowa Wieś Wielka z siedzibą w Nowej Wsi Wielkiej przy ul. Ogrodowej 2 informuje, że przetwarzanie  danych osobowych odbywa się zgodnie z przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych - RODO (Dz.U. UE. L z 2016r. Nr 119, str.1). Szczegółowe informacje o zasadach przetwarzania danych osobowych oraz przysługujących Państwu prawach z tym związanych znajdują się na naszej stronie Biuletynu Informacji Publicznej (BIP) pod adresem: www.bip.nowawieswielka.pl w zakładce RODO.
                                                                                                      
Wójt Gminy
/-/ Wojciech Oskwarek

Kwestionariusz osoby ubiegającej się o zatrudnienie prezentujemy poniżej w załączeniu.

Załączniki

Powiadom znajomego