W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Nowa Wieś Wielka
ul. Ogrodowa 2
86-060 Nowa Wieś Wielka
tel.: (+48) 52 320 68 68

Adres skrytki odbiorczej na platformie EPUAP: /766i8kxdar/SkrytkaESP

adres e mail: kancelaria@nowawieswielka.pl
strona www: www.nowawieswielka.pl

Inspektor ds. organizacyjnych i kadr

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Stanowisko Inspektor ds. organizacyjnych i kadr
Miejsce pracy Urząd Gminy Nowa Wieś Wielka, adres: ul. Ogrodowa 2, 86 – 060 Nowa Wieś Wielka
Termin składania ofert
Miejsce składania ofert Kancelaria Urzędu Gminy Nowa Wieś Wielka, ul. Ogrodowa 2, 86–060 Nowa Wieś Wielka
Status w trakcie rozstrzygania
Wójt Gminy Nowa Wieś Wielka ogłasza nabór  na wolne stanowisko urzędnicze –inspektor  ds. organizacyjnych i kadr.
I. Nazwa jednostki: 
Urząd Gminy Nowa Wieś Wielka, Adres: 86 – 060 Nowa Wieś Wielka ul. Ogrodowa 2.
II. Określenie stanowiska urzędniczego:
Inspektor  ds. organizacyjnych i  kadr  w Referacie Organizacyjnym  Urzędu   Gminy Nowa Wieś Wielka
III. Wymagania niezbędne:
1) obywatelstwo polskie lub obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom przysługuje na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,
2) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
3) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
4) nieposzlakowana opinia,
5) wykształcenie: wyższe prawnicze, administracyjne, ekonomiczne,
6) staż pracy: minimum 3-letnie  doświadczenie zawodowe w służbach kadrowych lub na podobnym stanowisku, w tym 2 lata doświadczenia w jednostkach samorządu terytorialnego,
7) umiejętność obsługi komputera i znajomość oprogramowania MS Office (w tym dobra znajomość arkusza kalkulacyjnego Excel i edytora tekstu),
8) brak przeciwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku określonym w ogłoszeniu o naborze,
9) nieposzlakowana opinia.
IV. Wymagania dodatkowe:
1) Znajomość przepisów: Kodeks postepowania administracyjnego, ustawa o samorządzie gminnym, Kodeks Pracy, ustawy o pracownikach samorządowych, ustawy o Pracowniczych Planach Kapitałowych, rozporządzenia o wynagradzaniu pracowników samorządowych, ustawy o ochronie danych osobowych,
2) znajomość pracy w systemie płatnik,
3) znajomość zagadnień z zakresu kadr,
4) umiejętność biegłej obsługi komputera i urządzeń biurowych,
5) umiejętność interpretacji przepisów prawa,
6) kreatywność, komunikatywność, obowiązkowość i umiejętność pracy w zespole,
7) dokładność i rzetelność,
8) wysoka kultura osobista.
V. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
1) Współpraca w opracowywaniu projektów regulaminów i regulaminów pracy Urzędu oraz kontrola ich realizacji,
2) współudział w opracowywaniu przez kierowników gminnych jednostek organizacyjnych projektów statutów, regulaminów i instrukcji,
3) prowadzenie zbiorów dokumentów organizacyjnych Urzędu i gminnych jednostek organizacyjnych,
4) rejestrowanie i prowadzenie zbioru umów i porozumień spraw powierzonych organom Gminy przez inne jednostki oraz umów zawieranych przez Wójta Gminy,
5) prowadzenie centralnego rejestru skarg i wniosków wpływających do Urzędu Gminy oraz nadzór nad ich terminowym załatwieniem,
6) prowadzenie spraw związanych z udzielanymi upoważnieniami i pełnomocnictwami do załatwienia spraw w imieniu Wójta i ich ewidencja,
7) wdrożenie i nadzorowanie stosowania instrukcji kancelaryjnej i jednolitego rzeczowego wykazu akt,
8) współudział w opracowywaniu i uzgadnianiu z radcą prawnym projektów aktów prawnych Wójta i dokumentów organizacyjnych,
9) współudział w przygotowywaniu i prowadzeniu praktyk uczniowskich i staży absolwenckich w Urzędzie,
10) prowadzenie spraw kadrowych Urzędu,
11) prowadzenie akt osobowych pracowników Urzędu, Dyrektorów i Kierowników gminnych jednostek organizacyjnych,
12) przygotowanie dokumentów związanych z nawiązaniem, przebiegiem i rozwiązaniem stosunku pracy,
13) prowadzenie ewidencji czasu pracy, urlopów pracowniczych, zwolnień lekarskich,
14)  obsługa programu Płatnik m.in. w zakresie zgłoszeń do ubezpieczenia i wyrejestrowań oraz PEFRON,
15) prowadzenie ewidencji zakresów czynności, ewidencji badań lekarskich pracowników i kontrola ich aktualności,
16) opracowywanie i prowadzenie spraw z zakresu Pracowniczych Planów Kapitałowych,
17) prowadzenie dokumentacji szkoleń i doskonalenia zawodowego pracowników,
18) prowadzenie ewidencji umów zlecenia,
19)  przygotowanie materiałów umożliwiających podejmowanie czynności z zakresu prawa pracy,
20) prawidłowe i terminowe zapewnienie warunków do przeprowadzenia okresowych ocen kwalifikacyjnych pracowników Urzędu Gminy,
21)  przygotowywanie dokumentów dotyczących naboru na wolne stanowiska urzędnicze,
22) prowadzenie spraw związanych z przyjmowaniem oświadczeń majątkowych  - osób, które są zobowiązane do ich składania Wójtowi Gminy,
23)  prowadzenie dokumentacji uczniów, odbywających praktyki zawodowe w Urzędzie oraz sprawowanie nadzoru i opieki nad nimi,
24) przygotowywanie materiałów niezbędnych do uchwalenia budżetu gminy,
25) współpraca w zakresie zatrudnienia pracowników w ramach programów oferowanych przez  Powiatowy Urząd Pracy,
26) opracowywanie prognoz, analiz, sprawozdań dotyczących spraw objętych zakresem czynności,
27) przyjmowanie i przygotowywanie wniosków o renty i emerytury pracowników oraz przekazywanie terminowego kompletu dokumentów do ZUS-u,
28) przygotowywanie i wydawanie zaświadczeń związanych ze stosunkiem pracy,
29) prowadzenie spraw związanych z używaniem przez pracowników własnego samochodu do celów służbowych,
30) opracowywanie w ramach limitu środków funduszu świadczeń socjalnych,
31) prowadzenie spraw związanych z administrowaniem zakładowym funduszem świadczeń socjalnych,
32) współdziałanie z sekretarzem Gminy w prowadzeniu spraw z zakresu realizacji ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy o ochronie informacji niejawnych i, przepisów  o zachowaniu tajemnicy służbowej
33) prowadzenie sprawozdawczości z zakresu spraw osobowych,
34) wykonywanie innych zadań zleconych przez bezpośredniego przełożonego.
VI. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku.
1) miejsce wykonywania pracy: Urząd Gminy Nowa Wieś Wielka, ul. Ogrodowa 2, 86-060 Nowa Wieś Wielka,
2) umowa o pracę zawarta na czas nieokreślony, zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy,
3) praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie z zastosowaniem narzędzi informatycznych,
4) zasady wynagradzania – zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 25 października 2021 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1960 ze zm.) oraz z Regulaminem wynagradzania pracowników Urzędu Gminy Nowa Wieś Wielka, wprowadzonym zarządzeniem Nr 20/21 Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka  z dnia 1 października 2021 r. w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy Nowa Wieś Wielka,
5) w Urzędzie Gminy Nowa Wieś Wielka obowiązuje równoważny system czasu pracy z możliwością przedłużenia dobowego wymiaru czasu pracy do 12 godzin, przeciętnie 40-godzinna norma tygodniowa czasu pracy, w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy, w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym (praca w poniedziałek od 7:15 do 15:15, we wtorek od 7:15 do 16:15, środę i czwartek od 7:15 do 15:15 oraz  w piątek od godz. od 7:15 do 14:15).
VII. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych.
Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy Nowa Wieś Wielka, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, jest mniejszy niż 6%.
VIII. Wymagane dokumenty i oświadczenia:
1) podpisany życiorys (curriculum vitae),
2) podpisany list motywacyjny,
3) kserokopie dokumentów potwierdzających: wykształcenie, doświadczenie zawodowe, uprawnienia, kwalifikacje zawodowe, posiadanie innych niewymienionych powyżej umiejętności,
4) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (dostępny na stronie internetowej BIP www.bip.nowawieswielka.pl oraz w Urzędzie Gminy) wraz z informacją o posiadanym obywatelstwie,
5) kserokopie świadectw pracy lub w przypadku trwającego aktualnie zatrudnienia zaświadczenia od pracodawcy potwierdzające staż pracy,
6) kserokopie dokumentu potwierdzającego ukończenie studiów wyższych,
7) kserokopie dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność (w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych),
8) oświadczenia kandydata (wzory dostępne na stronie internetowej BIP www.bip.nowawieswielka.pl oraz w Urzędzie Gminy o:
- pełnej zdolności do czynności prawnych oraz  o korzystaniu z pełni praw publicznych,
- niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie ścigane z  oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
- wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.
IX. Termin i miejsce składania ofert.
Dokumenty aplikacyjne należy złożyć w anonimowej, zaklejonej kopercie w Kancelarii Urzędu Gminy Nowa Wieś Wielka,  ul. Ogrodowa 2, pokój nr 17 lub przesłać pocztą na adres Urzędu Gminy Nowa Wieś Wielka ul. Ogrodowa 2, 86–060 Nowa Wieś Wielka do dnia 04 czerwca 2024 r. do godz. 16:15 (decyduje data wpływu dokumentów do Urzędu).
Kopertę należy opisać:  „Nabór  na stanowisko inspektora ds. organizacyjnych i kadr.”
X. Dodatkowe informacje dla kandydatów.
1. Informacja o zakwalifikowaniu się ( po przeprowadzonej analizie przedłożonych dokumentów pod względem formalnym) do kolejnego etapu procedury naborowej, to jest rozmowy kwalifikacyjnej, wraz ze wskazaniem terminu i miejsca tej rozmowy zostanie przekazana kandydatowi telefonicznie.
Kandydaci zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną proszeni są o przyniesienie ze sobą oryginałów dokumentów, których kserokopie umieścili w dokumentach aplikacyjnych, w celu ewentualnego przedstawienia ich Komisji Naborowej.
2. Komisja Naborowa przedstawia Wójtowi Gminy wyłonionego przez siebie kandydata do zatrudnienia. Ostateczną decyzję w sprawie zatrudnienia podejmuje Wójt Gminy.
3. Informację o przebiegu konkursu i jego rozstrzygnięcie zostaną opublikowane na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Nowa Wieś Wielka: www.bip.nowawieswielka.pl oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Nowa Wieś Wielka.
4. Wybrany kandydat, przed zawarciem umowy o pracę, zobowiązany jest przedłożyć informację z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe.
XI. Klauzula RODO
Wójt Gminy Nowa Wies Wielka z siedzibą w Nowej Wsi Wielkiej przy ul. Ogrodowa 2 informuje, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych – RODO ( Dz. U. UE.L z 2016 r. Nr 119, 1). Szczegółowe informacje o zasadach przetwarzania danych osobowych oraz przysługujących Państwu prawach z tym związanych znajdują się na stronie Biuletynu  Informacji Publicznej (BIP) pod adresem: www.bip.nowawieswielka.pl w zakładce RODO.

 
 

 

Załączniki

Powiadom znajomego