W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Nowa Wieś Wielka
ul. Ogrodowa 2
86-060 Nowa Wieś Wielka
tel.: (+48) 52 320 68 68

Adres skrytki odbiorczej na platformie EPUAP: /766i8kxdar/SkrytkaESP

adres e mail: kancelaria@nowawieswielka.pl
strona www: www.nowawieswielka.pl

Podinspektor ds. gospodarki odpadami komunalnymi w Referacie Inwestycji, Budownictwa i Infrastruktury Komunalnej w Urzędzie Gminy Nowa Wieś Wielka

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Stanowisko Podinspektor ds. gospodarki odpadami komunalnymi w Referacie Inwestycji, Budownictwa i Infrastruktury Komunalnej w Urzędzie Gminy Nowa Wieś Wielka
Miejsce pracy Urząd Gminy Nowa Wieś Wielka, ul. Ogrodowa 2, 86 060 Nowa Wieś Wielka oraz wizje terenowe
Termin składania ofert
Miejsce składania ofert Dokumenty należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy Nowa Wieś Wielka pok. Nr 17 lub przesłać pocztą na adres Urzędu Gminy Nowa Wieś Wielka ul. Ogrodowa 2, 86–060 Nowa Wieś Wielka
Status w trakcie rozstrzygania

WÓJT GMINY NOWA WIEŚ WIELKA ogłasza nabór  na  stanowisko urzędnicze - podinspektor ds. gospodarki odpadami komunalnymi w Referacie Inwestycji, Budownictwa i Infrastruktury Komunalnej w Urzędzie Gminy Nowa Wieś Wielka

I. Nazwa jednostki: 
Urząd Gminy Nowa Wieś Wielka, adres: 86 – 060 Nowa Wieś Wielka ul. Ogrodowa 2.

II. Określenie stanowiska urzędniczego: Podinspektor ds. gospodarki odpadami komunalnymi.

III. Wymagania niezbędne:
1) obywatelstwo polskie,
2) korzystanie z pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
3) niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie ścigane z  oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
4) nieposzlakowana opinia,
5) posiadanie wykształcenia: wyższe (ekonomiczne, rachunkowe, administracyjne) oraz co najmniej 4 letni staż pracy związany z zakresem ogłoszenia,
6) możliwość wykorzystywania samochodu prywatnego do celów służbowych na podstawie umowy,
7) znajomość przepisów:
a) ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.),
b) ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 ze zm.),
c)  ustawy  z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 530).

IV.  Wymagania dodatkowe:
1) doświadczenie w pracy w administracji przy czynnościach administracyjno-biurowych,
2) wiedza w zakresie funkcjonowania administracji publicznej, w tym administracji samorządowej, ze szczególnym uwzględnieniem zadań publicznych realizowanych na szczeblu gminy,
3) postawa nastawiona na: przestrzeganie przepisów prawa, komunikatywność, wysoką kulturę osobistą, obowiązkowość, sumienność, odpowiedzialność, staranność, terminowość oraz wysoką efektywność - dobrą organizację pracy i umiejętność pracy w zespole,
4) znajomość przepisów z zakresu samorządu gminnego w szczególności: ustawy o samorządzie gminnym, instrukcji kancelaryjnej, ustawy o utrzymani czystości i porządku w gminach,
5) umiejętność obsługi urządzeń biurowych, w tym komputera w stopniu co najmniej dobrym: pakietu MS Office (Word, Excel i inne niezbędne programy związane z pracą na przedmiotowym stanowisku), Internetu i poczty elektronicznej.

V.  Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
1) zapewnienie sprawnego funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi,
2) współpraca przy opracowywaniu dokumentów, projektów uchwał i aktów prawa miejscowego wymaganych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz stała ich weryfikacja,
3) prowadzenie księgowości dotyczącej wpłat za odbiór  odpadów komunalnych,
4) przygotowywanie oraz przedkładanie odpowiednim organom przewidzianych prawem sprawozdań i informacji dot. gospodarowania odpadami komunalnymi,
5) kontrolowanie realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa dotyczących funkcjonowania systemu odbierania odpadów komunalnych oraz regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy,
6) współpraca z organami administracji publicznej, ochrony środowiska oraz innymi w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi,
7) planowanie i inicjowanie działań służących ochronie środowiska w zakresie gospodarki odpadami.

VI. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:
1) miejsce wykonywania pracy: Urząd Gminy Nowa Wieś Wielka, ul. Ogrodowa 2, 86‑060 Nowa Wieś Wielka oraz wizje terenowe,
2) umowa o pracę zawarta na czas określony, zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy z możliwością przedłużenia,
3) stanowisko urzędnicze z dostępem do Internetu,
4) praca administracyjno–biurowa z obsługą urządzeń technicznych,
5) obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie z zastosowaniem narzędzi informatycznych,
6) w Urzędzie Gminy Nowa Wieś Wielka obowiązuje równoważny system czasu pracy z możliwością przedłużenia dobowego wymiaru czasu pracy do 12 godzin, przeciętnie 40-godzinna norma tygodniowa czasu pracy, w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy, w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym (praca w poniedziałek od 7:15 do 15:15, we wtorek od 7:15 do 16:15, środę i czwartek od 7:15 do 15:15 oraz  w piątek od godz. od 7:15 do 14:15),
7) zasady wynagradzania – zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 25 października 2018 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1960 ze zm.) oraz z Regulaminem wynagradzania pracowników Urzędu Gminy Nowa Wieś Wielka, wprowadzonym zarządzeniem Nr 20/21 Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka  z dnia 1 października 2021 r. w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy Nowa Wieś Wielka ze zm.,
8) budynek nie jest dostosowany dla osób niepełnosprawnych.

VII. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych.
W miesiącu styczniu 2023 r. (miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia) wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy Nowa Wieś Wielka, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, jest mniejszy niż 6%.

VIII. Wymagane dokumenty i oświadczenia:
1) podpisany list motywacyjny,
2) podpisany życiorys (curriculum vitae),
3) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (dostępny na stronie internetowej BIP www.bip.nowawieswielka.pl oraz w Urzędzie Gminy) wraz z informacją o posiadanym obywatelstwie,
4) kopie dyplomów lub dokumentów potwierdzających: wykształcenie, uprawnienia, kwalifikacje zawodowe i umiejętności,
5)   kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność (w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych),
6)   osoba nieposiadająca obywatelstwa polskiego składa kopię dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego:
a) certyfikat znajomości języka polskiego poświadczający zdany egzamin z języka polskiego na poziomie średnim ogólnym lub zaawansowanym, wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego,
b) dokument potwierdzający ukończenie studiów wyższych prowadzonych w języku polskim lub świadectwo dojrzałości uzyskane w polskim systemie oświaty,
7) kopie świadectw pracy lub w przypadku trwającego aktualnie zatrudnienia zaświadczenia od pracodawcy potwierdzające staż pracy,
8) oświadczenia kandydata (dostępne na stronie internetowej BIP www.bip.nowawieswielka.pl oraz w Urzędzie Gminy) o:
a) pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,
b) niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
c) wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji w ramach naboru na wolne stanowisko urzędnicze.

IX. Termin i miejsce składania ofert.
Dokumenty należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy Nowa Wieś Wielka pok. Nr 17 lub przesłać pocztą na adres Urzędu Gminy Nowa Wieś Wielka ul. Ogrodowa 2, 86–060 Nowa Wieś Wielka do dnia  20  lutego 2023 r. do godz. 15:15.

W zaklejonej kopercie powinien być umieszczony napis "Oferta zatrudnienia na stanowisko urzędnicze ds. gospodarki odpadami komunalnymi".

Aplikacje, które wpłyną do urzędu lub zostaną nadane w urzędzie pocztowym po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

O terminie rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną poinformowani  indywidualnie.

Pełna informacja nt. naboru na stronie internetowej BIP: www.bip.nowawieswielka.pl.

X. Dodatkowe informacje dla kandydatów:
1) informacja o zakwalifikowaniu się (po przeprowadzonej analizie przedłożonych dokumentów pod względem formalnym) do kolejnego etapu procedury naborowej, to jest rozmowy kwalifikacyjnej, wraz ze wskazaniem terminu i miejsca tej rozmowy zostanie przekazana kandydatowi telefonicznie.
Kandydaci zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną proszeni są o przyniesienie ze sobą oryginały dokumentów, których kserokopie umieścili w dokumentach aplikacyjnych, w celu ewentualnego przedstawienia ich Komisji naborowej,
2) Komisja naborowa przedstawia Wójtowi Gminy wyłonionego przez siebie kandydata do zatrudnienia. Ostateczną decyzję w sprawie zatrudnienia podejmuje Wójt Gminy,
3) informacje o przebiegu konkursu i jego rozstrzygnięciu zostaną opublikowane na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Nowa Wieś Wielka: www.bip.nowawieswielka.pl oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Nowa Wieś Wielka,
4) wybrany kandydat, przed zawarciem umowy o pracę, zobowiązany jest przedłożyć informację z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe.

XI. Klauzula RODO
Wójt Gminy Nowa Wieś Wielka z siedzibą w Nowej Wsi Wielkiej przy ul. Ogrodowej 2 informuje, że przetwarzanie  danych osobowych odbywa się zgodnie z przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych - RODO (Dz.U. UE. L z 2016r. Nr 119, str.1). Szczegółowe informacje o zasadach przetwarzania danych osobowych oraz przysługujących Państwu prawach z tym związanych znajdują się na naszej stronie Biuletynu Informacji Publicznej (BIP) pod adresem: www.bip.nowawieswielka.pl w zakładce RODO.
       

Załączniki

Powiadom znajomego