W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Nowa Wieś Wielka
ul. Ogrodowa 2
86-060 Nowa Wieś Wielka
tel.: (+48) 52 320 68 68
fax: (+48) 52 320 68 50

Adres skrytki odbiorczej na platformie EPUAP: /766i8kxdar/SkrytkaESP

adres e mail: kancelaria@nowawieswielka.pl
strona www: www.nowawieswielka.pl

XXXIX/384/22

Szczegóły
jakiego organu Rady Gminy
z dnia
w sprawie w sprawie zaopiniowania projektu Audytu krajobrazowego dla województwa kujawsko-pomorskiego, przyjętego uchwałą Nr 22/848/22 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 czerwca 2022 r.
na podstawie Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 1005 i 1079) w związku z art. 38b ust. 2 pkt 2 lit. d ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503) uchwala się, co następuje:
status uchwały obowiązująca

§1. Opiniuje się negatywnie projekt Audytu krajobrazowego dla województwa kujawsko-pomorskiego, przyjętego przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą  Nr 22/848/22 z dnia 8 czerwca 2022 r., w zakresie obszaru krajobrazu priorytetowego oznaczonego kodem 04-315.35-43, wnosząc o wyłączenie z obszaru krajobrazu priorytetowego następujących terenów mających  istotny  wpływ  na  rozwój  Gminy :
a)      rejon wsi  Kolankowo – kontur  nr  1,
b)      rejon wsi Brzoza – kontur  nr  2,
c)      rejon wsi Dobromierz – kontur  nr  3,
d)     rejon wsi Brzoza  – kontur  nr  4.

§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

UZASADNIENIE 


Na podstawie art. 38 b ust. 2 pkt 2d ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego zwrócił  się  z prośbą o opinię  w sprawie projektu Audytu krajobrazowego  dla województwa kujawsko-pomorskiego, przyjętego przez Zarząd  Województwa   uchwała  nr  22/848/22 z  dnia 8 czerwca 2022 r. Zgodnie  z podanym przepisem prawa projekt audytu krajobrazowego podlega zaopiniowaniu rady gmin położonych na terenie województwa, z zastrzeżeniem, że brak zajęcia stanowiska w terminie 30 dni od dnia otrzymania projektu audytu krajobrazowego uznaje się za wyrażenie pozytywnej opinii  o projekcie w przedłożonym brzmieniu. 
Rada Gminy Nowa Wieś Wielka czy w drodze uchwały, opiniuje negatywnie przedstawiony projekt uchwały Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie Audytu krajobrazowego dla województwa kujawsko-pomorskiego. 
Audyt krajobrazowy identyfikuje krajobrazy, określa ich cechy charakterystyczne i dokonuje oceny ich wartości, wskazuje rekomendacje i wnioski dotyczące kształtowania i ochrony krajobrazów priorytetowych oraz krajobrazów w obszarach ochrony przyrody lub wokół obiektów, które powinny zostać objęte formami ochrony przyrody takimi jak park krajobrazowy, obszar chronionego krajobrazu oraz zespół przyrodniczo-krajobrazowy.
Na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 4a ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, rekomendacje i wnioski zawarte w audycie krajobrazowym lub granice krajobrazów priorytetowych stanowić będą podstawę do określenia w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Nowa Wieś Wielka  - kierunków i zmian w strukturze przestrzennej oraz w przeznaczeniu terenów, w tym wynikających z audytu krajobrazowego. Ustalenia studium są wiążące dla organów gminy przy sporządzaniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
Wszystkie projekty planów miejscowych podlegają  uzgodnieniu z zarządem województwa, w tym w zakresie uwzględnienia wyników audytu krajobrazowego. W związku z art. 15 ust. 2 pkt 7 ww. ustawy, w planie miejscowym określa się granice i sposoby zagospodarowania krajobrazów priorytetowych określonych w audycie krajobrazowym oraz w planach zagospodarowania przestrzennego województwa. 
Krajobraz priorytetowy, zgodnie z art. 2 pkt 16f ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, to krajobraz szczególnie cenny dla społeczeństwa ze względu na swoje wartości przyrodnicze, kulturowe, historyczne, architektoniczne, urbanistyczne, ruralistyczne lub estetyczno-widokowe, i jako taki wymagający zachowania lub określenia zasad i warunków jego kształtowania.  
Na terenie  gminy Nowa Wieś Wielka  zaproponowano jeden krajobraz priorytetowy, tj. teren oznaczony kodem 04-315.35-43, obejmujący zasadniczo obszar Puszczy Bydgoskiej. Do obszaru krajobrazu priorytetowego zaliczono  również tereny nieleśne przewidywane
w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania  przestrzennego Gminy Nowa Wieś Wielka  na  cele rozwojowe.  Są  to tereny w Kolankowie, Brzozie, Dobromierzu objęte  ustaleniami miejscowych planów  zagospodarowania przestrzennego,  z zabudową  lub  planowane  do zabudowy. W granicach proponowanego krajobrazu priorytetowego  ujęto  również teren przewidziany pod działalność Terminala Intermodalnego Bydgoszcz Emilianowo Sp. z o.o.,  a także  odcinki  dróg krajowych  przewidywanych  do rozbudowy (węzeł  Bydgoszcz Południe, Dk10, Dk 25). Objęcie granicami obszaru krajobrazu priorytetowego wskazanych terenów  jest niezgodne z polityką  przestrzenną Gminy.
Audyt  krajobrazowy zawiera rekomendacje  dla  wyróżnionych krajobrazów w zakresie kierunków zmian w strukturze przestrzennej oraz w przeznaczeniu terenów lub zasad ich zagospodarowania, określających dopuszczalny zakres lub ograniczenia tych zmian, w tym wytyczne odnośnie nakazów, zakazów, dopuszczeń i ograniczeń w zagospodarowaniu
i użytkowaniu terenów, co może skutkować znacznymi restrykcjami dla zabudowy
i zagospodarowania terenów zainwestowanych oraz przeznaczonych do intensyfikacji zabudowy. 
Proponowane wyłączenia w czterech, zasadniczo  skrajnych  obszarach krajobrazu priorytetowego,  nie powinno mieć  wpływu na  osiągnięcie  celów  jego ochrony.  

Powiadom znajomego