Zarządzenie nr 4/19WÓJTA GMINY NOWA WIEŚ WIELKA - Kierownikaz dnia 21 marca 2019w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na budowę kanalizacji sanitarnej w Nowej Wsi Wielkiej przy ul. Wiaduktowej

Zarządzenie nr 4/19
WÓJTA GMINY NOWA WIEŚ WIELKA - Kierownika
z dnia 21 marca 2019


w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na budowę kanalizacji sanitarnej w Nowej Wsi Wielkiej przy ul. Wiaduktowej


   Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986; z późn. zm.), zarządzam co następuje:
 
 
 
   § 1. Do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na budowę kanalizacji sanitarnej w Nowej Wsi Wielkiej przy ul. Wiaduktowej, powołuję komisję przetargową w składzie:
 
1) Sławomir Silecki              - kierownik Referatu Inwestycji, Budownictwa i Infrastruktury
                                             Komunalnej w Urzędzie Gminy Nowa Wieś Wielka,  przewodniczący,
2) Roberto Krzyżanowski     - inspektor ds. dróg i infrastruktury komunalnej w Urzędzie
                                               Gminy Nowa Wieś Wielka, zastępca przewodniczącego,  
3) Anita Wysota                   - gł. specjalista ds. zamówień publicznych w Urzędzie Gminy
                                               Nowa Wieś Wielka, sekretarz.           
 
   § 2. Zobowiązuję komisję przetargową do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z Regulaminem pracy komisji przetargowej w Urzędzie Gminy Nowa Wieś Wielka, ustawą - Prawo zamówień publicznych i przepisami wykonawczymi do tej ustawy, oraz do przedstawienia materiałów w sprawie postępowania - w terminie do 17 maja    2019 r.
 
   § 3.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

metryczka


Opublikował: Małgorzata Ćwierdzińska (26 marca 2019, 07:47:54)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 159