Zarządzenie nr 88/14WÓJTA GMINY NOWA WIEŚ WIELKA - Organuz dnia 14 listopada 2014w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2014 rok.

Zarządzenie nr 88/14
WÓJTA GMINY NOWA WIEŚ WIELKA - Organu
z dnia 14 listopada 2014


w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2014 rok.


Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645) w związku z art. 257, art. 222   ustawy  z dnia 27 sierpnia 2009 roku  o finansach publicznych ( Dz. U. 2013 r. poz. 885, poz. 938) oraz  § 12 pkt 3 uchwały  Nr XXXIII/318/14 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka   z dnia  14 stycznia  2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka na rok 2014, zarządzam  co następuje:
              
   § 1.Wprowadzam dotacje i dokonuję zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych w ramach działu klasyfikacji budżetowej, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia. 
 
  § 2. W uchwale Nr XXXIII/318/14 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 14 stycznia 2014 r.  w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka na rok 2014 wprowadzam następujące zmiany:
1) w § 1ust. 1 DOCHODY kwotę  36.858.746,45 zł zastępuje się kwotą  36.988.517,45 zł,
2) w § 1ust.1 pkt 2 dotacje celowe po zmianach wynoszą 4.870.951,62 zł,
3) w § 1ust.2 pkt1 dochody majątkowe pozostają bez zmian i  wynoszą 3.490.373,27 zł, w tym:
a) dochody ze sprzedaży majątku                                                  3.500,00 zł,
b) dotacje i środki otrzymane na inwestycje                               3.486.873,27 zł,             
4)  w § 1ust.2 pkt 2 dochody bieżące kwotę  33.368.373,18 zł zastępuje się kwotą            33.498.144,18 zł,
5) w § 2 ust.1w pozycji WYDATKI  kwotę  42.995.014,45 zł zastępuje się kwotą  43.124.785,45 zł,  
6) w § 2 ust. 1 pkt 1 wydatki bieżące kwotę  30.022.397,43 zł zastępuje się kwotą       30.152.168,43 zł,  
7) w § 2 ust. 1 pkt 1 lit.a wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń po zmianach  wynoszą   15.609.943,73 zł,
8) w § 2 ust.1 pkt 1 lit. d wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu  Unii Europejskiej wynoszą 5.419.090,58 zł,
9) w § 2 ust.2 wydatki majątkowe pozostają bez zmian i wynoszą  12.972.617,02 zł, w tym wydatki na inwestycje pozostają bez zmian i wynoszą 12.972.617,02 zł ,
10) w § 5 ust. 1 rezerwa ogólna  wynosi                                         7.595 zł,
11) w § 5 ust. 2 rezerwa celowa pozostaje bez zmian i wynosi   63.870  zł,
12) w § 6 pkt 1 dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji     rządowej  i innych zadań zleconych ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 2.
 
 
 
    § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
                             

metryczka


Opublikował: Małgorzata Ćwierdzińska (8 grudnia 2014, 11:05:56)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1214