Uchwała nr XI/111/19RADY GMINY NOWA WIEŚ WIELKAz dnia 28 listopada 2019zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania osobom fizycznym dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka na realizację zadań polegających na wymianie źródła ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnychNa podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1 oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506 ze zm. ) oraz art. 400a ust. 1 pkt 21 i art. 403 ust. 2 i 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2019 r., poz. 1396 ze zm. ) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XI/111/19
RADY GMINY NOWA WIEŚ WIELKA
z dnia 28 listopada 2019


zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania osobom fizycznym dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka na realizację zadań polegających na wymianie źródła ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1 oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506 ze zm. ) oraz art. 400a ust. 1 pkt 21 i art. 403 ust. 2 i 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2019 r., poz. 1396 ze zm. ) uchwala się, co następuje:


 § 1. W uchwale Nr XXVIII/218/17 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 18 maja 2017 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania osobom fizycznym dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka na realizację zadań polegających na wymianie źródła ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych (Dz.Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 2292), w „Regulaminie przyznawania osobom fizycznym dotacji celowej ze środków budżetu Gminy  Nowa Wieś Wielka na realizację zadań polegających na wymianie źródła ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych.”, stanowiącym załącznik do uchwały, wprowadza się następujące zmiany:
1) załączniki nr 1, 2 i 3 do Regulaminu, określone w § 6 pkt 1, 2 i 3 Regulaminu, otrzymują odpowiednio brzmienie jak załączniki nr 1, 2 i 3 do niniejszej uchwały,
2) § 7 otrzymuje brzmienie:
„§ 7. Wnioski będą rozpatrywane w kolejności według daty wpływu. Nabór wniosków będzie następował od stycznia do czerwca danego roku. W przypadku konieczności uzupełnienia wniosku decydująca będzie data wpływu uzupełnienia.”,
3) w § 10 uchyla się pkt 2,
4) po § 14 dodaje się § 14a w brzmieniu:
„§ 14a. Wnioskodawca nie może uzyskać dofinansowania całości lub części kosztów inwestycji, opisanej w § 1, z innych środków publicznych.”.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
 


 
Uzasadnienie
Na terenie Gminy przez ponad 2 lata są udzielane dotacje osobom fizycznym na wymianę źródeł ciepła. Corocznie pula środków finansowych na realizację zadania jest zwiększona w miarę wpływu wniosków, co powoduje konieczność ograniczenia realizacji innych zadań gminnych. W zaproponowanych zmianach w Regulaminie wprowadza się ograniczenie możliwości składania wniosków do czerwca każdego roku oraz wprowadzono zakaz realizacji wymiany źródła ciepła z użyciem innych środków publicznych. W wyniku zmian wprowadzonych do Regulaminu oraz dostępności środków z programu priorytetowego Czyste Powietrze, realizowanego przez WFOŚiGW w Toruniu, planowanie finansów gminnych będzie stabilne oraz z dofinansowań skorzysta większa grupa osób. Ponadto zmieniono treść załączników w Regulaminie.
 

----------------------------------------------
[1]Dz.U. z 2019 r. poz. 1309, 1696 i 1815,
[2]Dz.U. z 2019 r. poz. 1403, 1501, 1579, 1680, 1712, 1815, 2087 i 2166.


Załącznik nr 1 - Wniosek o dotację (40kB) pdf

Załącznik nr 2 - Oświadczenie wnioskodawcy (34kB) pdf

Załącznik nr 3 - Wniosek o rozliczenie (32kB) pdf

metryczka


Opublikował: Szymon Giżycki (29 listopada 2019, 10:09:58)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 342