Uchwała nr XXVIII/218/17RADY GMINY NOWA WIEŚ WIELKAz dnia 18 maja 2017w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania osobom fizycznym dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka na realizację zadań polegających na wymianie źródła ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych. Na podstawie art. 7 ust.1 pkt 1 oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446 ze zm. ), art. 400a ust. 1 pkt 21 oraz art. 403 ust. 2 i 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r., poz. 519, ze zm. ) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XXVIII/218/17
RADY GMINY NOWA WIEŚ WIELKA
z dnia 18 maja 2017


w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania osobom fizycznym dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka na realizację zadań polegających na wymianie źródła ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych.

Na podstawie art. 7 ust.1 pkt 1 oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446 ze zm. ), art. 400a ust. 1 pkt 21 oraz art. 403 ust. 2 i 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r., poz. 519, ze zm. ) uchwala się, co następuje:


§ 1.   Przyjmuje się „Regulamin przyznawania osobom fizycznym dotacji celowej ze środków budżetu Gminy  Nowa Wieś Wielka na realizację zadań polegających na wymianie źródła ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych.”
 
§ 2.   Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
 
 
 
 


 
Uzasadnienie
 
Celem podjęcia uchwały jest przyjęcie zasad określających sposób udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka, na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska obejmujących wymianę źródła ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych w celu poprawy jakości powietrza.  Przyjęcie zasad Regulaminu przyczyni się do realizacji zadań ujętych w „Planie gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Nowa Wieś Wielka na lata 2015 – 2020”. Finansowanie  ochrony środowiska, w tym przedsięwzięć  związanych z ochroną powietrza może być realizowane ze środków uzyskiwanych z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

-------------------------------------------------------------------
[1] Dz.U. z 2016 r. poz. 1579 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 730,
[2] Dz.U. z 2017 r. poz. 785.

Załącznik - Regulamin (22kB) word

Załącznik nr 1 do regulaminu - WNIOSEK o dotację na wymianę źródła ciepła (70kB) word

Załącznik nr 2 do regulaminu - OŚWIADCZENIA WNIOSKODAWCY (72kB) word

Załącznik nr 3 do regulaminu - WNIOSEK o rozliczenie dotacji na wymianę źródła ciepła (69kB) word
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z 2017 r., poz. 2292 z dnia 2017-05-23

metryczka


Opublikował: Szymon Giżycki (24 maja 2017, 10:22:33)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1947